سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش پنجاه و هفتم به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید
x

سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش پنجاه و هفتم


– سوال 1 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) – پدیده ترمه کارست یا کارست حرارتی از اشکال پیکر اقلیمی غالب در کدام منطقه مورفودینامیکی می باشد؟ سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) یخچالی
2) گرم و مرطوب
3) مجاور یخچالی
4) کم آب
پاسخ سوال 1 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) - گزینه «3»

– سوال 2 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) – تحت تاثیر فرآیندهای هوازدگی،‌ در کدام شرایط اقلیمی تخریب بیشتری در سنگ گرانیت صورت می گیرد؟
1) سرد و مرطوب
2) معتدله با تناوب یخبندان
3) گرم و مرطوب
4) خشک و گرم
پاسخ سوال 2 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) - گزینه «3»

– سوال 3 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) – عامل اصلی فرآیندهای شکل زایی بر سطح دامنه ها در سیستم شکل زایی مجاور یخچالی چیست؟
1) تناوب یخ بندان و ذوب یخ
2) فرسایش بادی و فرونشست زمین
3) رواناب های فصلی و سقوط بهمن
4) یخچالی و تخریب مکانیکی
پاسخ سوال 3 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) - گزینه «1»

– سوال 4 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) – چرا درشت ترین قطعات آبرفت ها در راس مخروط افکنه و ریزترین دانه ها در قاعده آن ته نشین می شوند؟
1) کاهش تدریجی سرعت جریان
2) تقسیم شدن جریان در سطح مخروط افکنه
3) افزایش نفوذ و کاهش تدریجی حجم جریان
4) تعریض ناگهانی آبراهه بعد از خروج از حوضه
پاسخ سوال 4 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) - گزینه «1»

– سوال 5 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) – علت اصلی کمی بارش در مناطق خشک شرق و مرکز آسیای شمالی کدام است؟
1) سایه بارانی
2) جریان سرد اقیانوس
3) دوری از منابع رطوبت
4) نزول هوا و فرونشینی
پاسخ سوال 5 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) - گزینه «3»

– سوال 6 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) – کدام ایستگاه در دامنه پشت به باد (سایه بارانی) قرار ندارد؟
1) یزد
2) بم
3) اصفهان
4) دزفول
پاسخ سوال 6 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) - گزینه «4»

– سوال 7 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) – علت کاهش دما همراه با افزایش ارتفاع در لایه تروپوسفر چیست؟
1) منبع اصلی گرمای جو سطح زمین است.
2) قسمت های بالایی جو،‌ جذب کمتری انجام می دهند.
3) با افزایش ارتفاع،‌ فشار کاهش می یابد.
4) بیشتر فعالیت های حیاتی در لایه زیرین انجام می شود.
پاسخ سوال 7 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) - گزینه «1»

– سوال 8 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) – مدار میل خورشید کدام است؟
1) مدار میل همان خط استواست.
2) مداری که خورشید در انقلاب زمستانی بر روی آن می تابد
3) مداری که خورشید در انقلاب تابستانی بر روی آن می تابد.
4) مداری که خورشید در هنگام ظهر بر روی آن عمود می تابد.
پاسخ سوال 8 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) - گزینه «2»

– سوال 9 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) – موجودات زنده کوچک در خاک در درجه اول احتیاج به چه دارند و آن را چگونه تامین می کنند؟
1) ازت - از تجزیه ماده آلی
2) ازت - از فعالیت باکتری ها
3) کربن - از فعالیت باکتری ها
4) کربن - از تجزیه ماده آلی
پاسخ سوال 9 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) - گزینه «4»

– سوال 10 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) – سد خشکه چین که در آبخیزداری کاربرد دارد،‌ چه نوع سدی است؟
1) زیرزمینی
2) مخزنی
3) ذخیره ای
4) بادی
پاسخ سوال 10 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) - گزینه «4»

– سوال 11 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) – در هیدروگراف سیل،‌ سطح زیر منحنی معرف کدام مورد است؟
1) کل بارش حوضه
2) حجم سیل
3) کل سطح حوضه
4) حجم جریان در یک لحظه
پاسخ سوال 11 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) - گزینه «3»

– سوال 12 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) – کدام مورد در محاسبه زمان تمرکز رودخانه دخالت ندارد؟
1) طول آبراهه اصلی
2) شکل حوضه
3) شیب آبراهه
4) بارش
پاسخ سوال 12 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) - گزینه «4»

– سوال 13 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) – وقتی جهت چرخش توده هوا با جهت چرخش زمین هماهنگ می شود،‌ می گوییم مقدار تاوایی سامانه ............. می شود.
1) مثبت
2) متعادل
3) منفی
4) بی اثر
پاسخ سوال 13 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) - گزینه «1»

– سوال 14 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) – افزایش اختلاف بین دمای سنج تر و خشک کدام مورد را در هوا بیان می کند؟
1) افزایش رطوبت
2) نزدیک به حالت تراکم
3) افزایش خشکی
4) نزدیکی به حالت اشباع
پاسخ سوال 14 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) - گزینه «2»

– سوال 15 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) – روستاهای خطی،‌ کانونی و مسطح از الگوهای کدام شکل از روستاها است؟
1) مجتمع
2) نامتراکم
3) متراکم
4) متفرق
پاسخ سوال 15 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) - گزینه «3»

– سوال 16 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) – نحوه سازمان یافتن و شکل گیری مناسبات اجتماعی - اقتصادی گروه های روستایی معرف کدام بُعد از ابعاد چشم انداز روستایی است؟
1) ویژگی های ساختاری
2) ریخت درونی
3) چهره ظاهری
4) ویژگی های اقتصادی،‌ اجتماعی
پاسخ سوال 16 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) - گزینه «2»

– سوال 17 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) – در کدام یک از الگوهای بافت روستایی،‌ بهترین الگوی دسترسی وجود دارد؟
1) روستاهای شعاعی
2) روستاهای خطی
3) روستاهای شطرنجی
4) روستاهای چهار راهی
پاسخ سوال 17 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) - گزینه «1»

– سوال 18 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) – کدام یک از جغرافی دانان زیر از نظریه «توسعه شهرهای بزرگ» طرفداری می کند؟
1) هندرسون
2) ویور
3) ریچاردسون
4) دیوید هاروی
پاسخ سوال 18 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) - گزینه «1»

– سوال 19 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) – طبقه بندی شهرها،‌ سلسله مراتب شهری و کاربری زمین را چه کسی برای اولین بار وارد جغرافیای شهری نمود؟
1) ویلیام گریسون
2) براین بری
3) هارولد مه یر
4) ریچارد موریل
پاسخ سوال 19 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) - گزینه «1»

– سوال 20 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) – در چرخه ازت در طبیعت چه ویژگی مهمی را می توان متذکر شد؟
1) جذب ازت به وسیله ریشه درختان
2) نقش کلیدی انسان
3) وجود جلبک آب های شیرین
4) فعل و انفعال میکروب ها
پاسخ سوال 20 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) - گزینه «4»