سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش نود و هفتم به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش نود و هفتم


– سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در مورد باکتري هاي فتوسنتز کننده غيرگوگردي کدام عبارت نادرست است؟ سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) در حضور نو زندگي اتوتروفي دارند.
2) در غياب نور زندگي هتروتروفي دارند.
3) بي هوازي اختياري هستند.
4) بي هوازي اجباري هستند.
پاسخ سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«4»

– سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در کدام رودخانه ايران تنوع گونه اي ماهيان بيشتر است؟
1) اترک
2) جاجرود
3) کارون
4) کرج
پاسخ سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«3»

– سوال 3 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام تالاپ ساحلي تنوع گونه اي جانوري بيشتري دارد؟
1) تالار انزلي
2) تالاب امير کلايه
3) پارک ملي دريايي نايبند
4) خليج گرگان
پاسخ سوال 3 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«3»

– سوال 4 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام گروه از موجودات شاخص بهتري براي سنجش آلودگي آب رودخانه هستند؟
1) پرندگان آبزي
2) فيتوپلانکتون ها
3) گياهان حاشيه رودخانه ها
4) موجودات کف زي
پاسخ سوال 4 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«4»

– سوال 5 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در اکوسيستم هاي دريايي،‌ مهم ترين عامل در کنترل توليد اوليه کدام است؟
1) اکسيژن
2) دما
3) عناصر غذايي
4) نور
پاسخ سوال 5 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«3»

– سوال 6 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– اصل آله (Allee) بر کدام کنش مشترک دلالت دارد؟
1) تاثير توده
2) تاثير گروه
3) قلمروگرايي
4) زندگي اشتراکي
پاسخ سوال 6 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«2»

– سوال 7 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– فرم نوستوني در آب ها،‌ موجوداتي هستند که ................
1) جانوران شناگر هستند.
2) بخشي از زندگي را زير ناحيه کف زندگي مي کنند.
3) از نيروي کشش سطحي آب استفاده مي کنند.
4) شامل تمام جانوران مي تواند باشد.
پاسخ سوال 7 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«3»

– سوال 8 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– آبزيان در کدام مرحله از زنـــدگي نسبـــت به آلاينده هاي وارد شده در آب مقاوم ترند؟
1) در مرحله تخم
2) در مرحله بلوغ
3) در مرحله لاروي
4) در مرحله جونايل (نابالغ)
پاسخ سوال 8 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«2»

– سوال 9 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– تغيير آب و هوا بر کدام يک اثر مي گذارد؟
1) برهم کنش گونه ها
2) تثبيت پناهگاه ها
3) منطقه حضور گونه ها
4) همه موارد
پاسخ سوال 9 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«4»

– سوال 10 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام گزينه در ارتباط با گونه هاي پيشگام در تشکيل يک اکوسيستم صادق است؟
1) بردباري وسيع و جثه بزرگ دارند.
2) بردباري و توليدمثل زياد دارند.
3) بردباري وسيع و توليدمثل اندک دارند.
4) توليدمثل زياد و جثه بزرگ دارند.
پاسخ سوال 10 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«2»

– سوال 11 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– استيله شدن هيستون ها در کدام يک از فرآيندهاي زير نقش دارد؟
1) ايجاد هتروکروماتين
2) خاموش شدن ژن ها
3) تراکم کروموزوم ها در فرايند ميوز و ميتوز
4) ناپايداري ساختار کروماتين
پاسخ سوال 11 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«4»

– سوال 12 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– نقش زنجيره هاي سبک در ميوزيي به چه منظوري است؟
1) نقش حرکتي دارد.
2) نقش تنظيمي دارد.
3) نقش اتصال را ايفاء مي کند.
4) نقش جدا شدن را ايفاء مي کند.
پاسخ سوال 12 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«2»

– سوال 13 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در کدام بخش سلول  اکسي زوم يافت مي شود؟
1) کلروپلاست
2) غشاء باکتري
3) ميتوکندري
4) هر سه مورد
پاسخ سوال 13 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«4»

– سوال 14 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– انتقال مواد از طريق ................ را انتقال تسهيل شده مي نامند.
1) غشاء ليپيدي بدون صرف انرژي
2) ناقلين بدون صرف انرژي
3) ناقلين با صرف انرژي
4) غشاء ليپيدي با صرف انرژي
پاسخ سوال 14 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«2»

– سوال 15 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام دسته از سلول هاي بنيادي زير از پتانسيل بيشتري برخوردار است؟
2) سلول تخم
3) سلول بنيادي جنيني
4) سلول بنيادي مغز استخوان
پاسخ سوال 15 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«1»

– سوال 16 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام پروتئين اتصال سلول ها به کلاژن را تسهيل مي کند؟
1) آمينوگليکان
2) اينتگرين
3) پروتئوگليکان
4) فيبزونکتين
پاسخ سوال 16 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«4»

– سوال 17 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– پروتئين کلادين در کدام نوع از اتصالات سلول به سلول نقش دارند؟
1) اتصالات محکم
2) اتصالات چسبنده
3) اتصالات منفذدار
4) اتصالات دسموزومي
پاسخ سوال 17 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«1»

– سوال 18 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– تشکيــل صفحه ســـلولي و ديواره سلولي در بافت هاي گياهي به عهده کدام اندامک سلولي است؟
1) سانتريول
2) دستگاه گلژي
3) ميکروبادي
4) واکوئل
پاسخ سوال 18 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«2»

– سوال 19 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– مهم ترين پروتئين کمکي براي حرکت مژک ها کدام است؟
1) پروفيلين
2) تيموزين
3) داينئين
4) ژلسولين
پاسخ سوال 19 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«3»

– سوال 20 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام مورد يک سوراخ تنفسي دارد؟
1) دلفين
2) وال خاکستري
3) وال حقيقي
4) وال آبي رنگ
پاسخ سوال 20 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«1»