سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش نود ام به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید
x

سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش نود ام

– سوال 1 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) – نمای خارجی فروشگاه،‌ ایجاد مکان برای نمایش در فروشگاه و بوجود آوردن محیط آرام بخش از ویژگی های ............... است. سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) آمیزه خدمات
2) بازاریابی حرفه ای
3) جو حاکم بر فروشگاه
4) رقابت در خرده فروشی ها
پاسخ سوال 1 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) - گزینه «3»

– سوال 2 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) – در روش های حمل و نقل،‌ به ترتیب روش های ............... و ............... سریع ترین
روش ها هستند.
1) هواپیما - راه آهن  
2) هواپیما - کشتی
3) هواپیما - کامیون
4) هواپیما - خطوط لوله
پاسخ سوال 2 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) - گزینه «3»

– سوال 3 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) – بنا به کدام دلیل زیر،‌ خرده فروشی های بزرگ فعالیت های خود را در سطح جهانی گسترش می دهند؟
1) حذف رقبا
2) گسترش سهم بازار خود
3) ایجاد رقابت فشرده با همتایان خود
4) رهایی یافتن از مرحله اشباع و بازارهای داخلی اشباع شده
پاسخ سوال 3 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) - گزینه «4»

– سوال 4 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) – در کدام عمده فروشی،‌ اقلام محدودی از کالا به مغازه دارها،‌ خواربار فروشی ها،‌ بیمارستان ها،‌ مهمان پذیرها و کارخانه ها در ازای پول نقد تحویل داده می شود؟
1) حق العمل کار
2) تاجر عمده فروش
3) توزیع کننده صنعتی
4) عمده فروش با وسیله نقلیه
پاسخ سوال 4 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) - گزینه «4»

– سوال 5 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) – در کدام یک از روش های حمل و نقل زیر محصولاتی مانند لباس،‌ مواد غذایی،‌ کتاب و رایانه حمل می شود؟
1) آبی
2) هوایی
3) کامیون
4) راه آهن
پاسخ سوال 5 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) - گزینه «3»

– سوال 6 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) – در کدام نوع توزیع،‌ استراتژیی به اجرا در می آید که محصولات به میزان زیاد در همه فروشگاه های ذیربط عرضه می گردد؟
1) گسترده
2) گزینشی  
3) انتخابی
4) انحصاری
پاسخ سوال 6 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) - گزینه «1»

– سوال 7 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) – در سیستم بازاریابی که مراحل تولید و توزیع از طریق اعمال قدرت یکی از اعضای موجود در کانال توزیع (و نه از طریق مالکیت یا بستن قرارداد) هماهنگ می شود چه نوع سیستم بازاریابی می باشد؟
1) پیوندی
2) در سطح افقی
3) در سطح عمودی مبتنی بر قدرت
4) در سطح عمودی در قالب یک شرکت
پاسخ سوال 7 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) - گزینه «3»

– سوال 8 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) – در چه حالتی از تغییرات تقاضا،‌ استفاده از روش پیش بینی میانگین ساده مناسب است؟
1) فصلی
2) تصادفی
3) روند نزولی
4) روند صعودی
پاسخ سوال 8 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) - گزینه «2»

– سوال 9 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) – در روش هموارسازی نمایی،‌ اگر قرار باشد مقدار پیش بینی نسبت به خطا سریع تر عکس العمل نشان دهد،‌ کدام یک از ضرایب هموارسازی زیر مناسب است؟
1) 1/0
2) صفر
3) 15/0
4) 2/0
پاسخ سوال 9 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) - گزینه «4»

– سوال 10 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) – چنان چه موضوع پیش بینی بی سابقه یا کم سابقه باشد یا داده های لازم در دسترس نباشند،‌ از کدام روش پیش بینی استفاده می شود؟
1) دلفی
2) باکس - جنکینز
3) میانگین متحرک تصحیح شده
4) هموارسازی نمایی تصحیح شده
پاسخ سوال 10 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) - گزینه «1»

– سوال 11 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) – اگر تغییرات در متغیر مستقل،‌ به نسبت مساوی متغیر وابسته را تغییر دهد ولی جهت تغییرات آن ها عکس یکدیگر باشد،‌ در این صورت ضریب همبستگی داده های نمونه چقدر است؟
1) یک
2) منهای یک
3) بین صفر و یک
4) بین صفر و منهای یک
پاسخ سوال 11 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) - گزینه «2»

– سوال 12 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) – ارزش انتظاری مجذور خطا،‌ بیانگر چیست؟
1) خطای جمعی پیش بینی
2) خطای پیش بینی
3) دقت پیش بینی
4) انحراف معیار خطای پیش بینی
پاسخ سوال 12 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) - گزینه «3»

– سوال 13 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) – شاخص ............... خطاها،‌ بهترین ارزیابی از میزان خطاها را ارائه می کند.
1) میانگین
2) جمع جبری
3) میانگین قدر مطلق
4) میانگین مجذور
پاسخ سوال 13 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) - گزینه «3»

– سوال 14 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) – کدام روش زیر،‌ از وابستگی مشاهدات برای انجام پیش بینی استفاده می کند؟
1) رگرسیون خطی
2) باکس - جنکینز
3) همواره سازی نمایی ساده
4) میانگین متحرک تصحیح شده
پاسخ سوال 14 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) - گزینه «2»

– سوال 15 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) – «آمیزه خرید» اجزای تشکیل دهنده خرید است که (باید) برای مدیر خرید:
1) ملموس باشد.
2) ضروری باشد.
3) قابل کنترل باشد.
4) دارای اهمیت باشد.
پاسخ سوال 15 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) - گزینه «3»

– سوال 16 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) – مدرک (سند) ورود موقت بین المللی کالا،‌ که به موجب آن به انجام تشریفات گمرکی مربوط به ورود موقت نیازی نیست،‌ چه نام دارد؟
1) کارنه ترپتیک
2) کارنه تیر
3) کارنه دو پاساژ
4) کارنه آت آ
پاسخ سوال 16 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) - گزینه «4»

– سوال 17 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) – سند حملی که روی آن یادداشت یا عبارتی دال بر صدمه دیدن یا معیوب بودن کالا وجود دارد،‌ چه نامیده می شود؟
1) بارنامه کشتیرانی
2) بارنامه تمیز
3) بارنامه کثیف
4) بارنامه بی قید و شرط
پاسخ سوال 17 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) - گزینه «3»

– سوال 18 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) – هزینه نجات کالای مورد بیمه که غرق شده باشد،‌ بر کدام مبنای قانونی است؟
1) خسارت همگانی
2) خسارات خاص
3) تمام خطر
4) خسارت جزئی
پاسخ سوال 18 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) - گزینه «1»

– سوال 19 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) – خطر یا حادثه ای که بیمه گر در مقابل تحقق آن متعهد به جبران زیان می شود،‌ چه نام دارد؟
1) ریسک
2) بیمه گزار
3) بیمه شده  
4) موضوع بیمه
پاسخ سوال 19 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) - گزینه «4»

– سوال 20 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) – دولت برای اعمال کنترل بر اشخاص حقیقی و حقوقی که به امر تجارت خارجی اشتغال دارند،‌ از چه ساز و کاری استفاده می کند؟
1) تعرفه گمرکی
2) اتاق بازرگانی
3) ثبت سفارش
4) کارت بازرگانی
پاسخ سوال 20 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) - گزینه «4»