سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش صد و یکم به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش صد و یکم


– سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– براي داشتن توليد اقتصادي (قيمت تمام شده مناسب) بايد به .............. توجه ويژه کرد. سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) شيوه انتقال مواد
2) صرف انرژي کم (حداقل)
3) ترتيب قرارگيري تجهيزات
4) هر سه مورد
پاسخ سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«4»

– سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– ظرافت اليافت نايلون با سطح مقطع دايره اي شکل و قطر 15 ميکرون و چگالي 1/14 گرم بر سانتي متر مکعب،‌ چند دنيز است؟
1) 1/8
2) 2
3) 18
4) 20
پاسخ سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«1»

– سوال 3 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– وقتي الياف نايلون 6 با روش CRE با سرعت 10 سانتي متر در دقيقه کشيده مي شود،‌ اين آزمايش:
1) شبيه يک سيستم آدياباتيک است.
2) شبيه يک سيستم ايزوترمال است.
3) يک آزمايش ديناميکي است.
4) هيچ کدام
پاسخ سوال 3 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«2»

– سوال 4 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– استفاده از کدام يک از اطلاعات زير براي توزيع طولي الياف پنبه در فرآيند توليد نخ مفيدتر است؟
1) فايبروگرام
2) دياگرام بانر
3) دياگرام فراواني تجمعي
4) هيستوگرام توزيع الياف
پاسخ سوال 4 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«1»

– سوال 5 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– تعريف درجه آرايش يافتگي در يک ليف چيست؟
1) ميزان بلوري بودن ليف
2) زاويه زنجيره هاي پليمري نسبت به محور طولي ليف
3) زاويه قرارگيري فيبريل ها نسبت به محور طولي ليف
4) ميزان نزديکي قطعات بلوري به يکديگر در ليف
پاسخ سوال 5 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«2»

– سوال 6 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– سرعت ريسندگي الياف بشر ساخت در کدام روش ذيل بيشتر است؟
1) ژل ريسي
2) خشک ريسي
3) تر ريسي
4) ذوب ريسي
پاسخ سوال 6 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«4»

– سوال 7 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– عمليات کشش الياف بهتر است در چه دمايي انجام مي شود؟
1) بيشتر از دماي ذوب ليف
2) کمتر از دماي تبديل شيشه اي ليف
3) بين دماي تبديل شيشه اي و دماي ذوب ليف
4) در دماي تبديل شيشه اي ليف
پاسخ سوال 7 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«3»

– سوال 8 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در شرايط استاندارد،‌ ميزان جذف رطوبت کدام ليف بيشتر است؟
1) ابريشم
2) پشم
3) پنبه
4) ويسکوز
پاسخ سوال 8 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«2»

– سوال 9 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– زماني که پليمر در حلال حل مي گردد هر مولکول در درون حلال باز شده و به همراه حلال اطراف خود ..............
1) متورم مي گردد.
2) ايجاد پيوندهاي قوي مي نماند.
3) حجم هيدروديناميکي تشکيل مي دهد.
4) کره هيدروديناميکي تشکيل مي دهد.
پاسخ سوال 9 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«4»

– سوال 10 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– براي توليد مخمل کبريتي در سيستم بافندگي تاري - پودي به منظور افزايش دوام پارچه رعايت کدام نکته ضروري مي باشد؟
1) نخ خاب کلفت تر از نخ پود زمينه انتخاب گردد.
2) نسبت نخ خاب به نخ تار زمينه يکسان باشد.
3) نسبت نخ خاب به نخ پود زمينه يکسان باشد.
4) بافت نخ خاب صورت w انتخاب گردد.
پاسخ سوال 10 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«4»

– سوال 11 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام گزينه براي رنگرزي پارچه فاستوني داراي نخ هاي مولينه استفاده مي شود؟
1) هم مي توان پارچه خام را رنگرزي نمود و هم مي توان نخ دولا را رنگرزي کرد.
2) رنگرزي نخ بصورت دولا
3) رنگرزي نخ يک لا
4) رنگرزي پارچه
پاسخ سوال 11 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«3»

– سوال 12 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در ماشين کتن مجهز به فشارنده دندانه دار کدام گزينه صحيح نمي باشد؟
1) فشارنده دندانه دار برحسب نياز حرکت نوساني دارد.
2) فشارنده ساده بر حسب نياز حرکت نوساني دارد.
3) فشارنده دندانه دار حرکت عرضي دارد.
4) فشارنده دندانه دار همواره حرکت نوساني دارد.
پاسخ سوال 12 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«1»

– سوال 13 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در کدام يک از ماشين هاي بافندگي استفاده از ترمز نخ پود (ABS Brake) متداول تر است؟
1) پروژکتايل
2) راپيري
3) جت آب
4) جت هوا
پاسخ سوال 13 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«2»

– سوال 14 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در يک ماشين بافندگي با ابعاد هندسي معين و تراکم پودي يکسان مقاومت بافندگي به هنگام بافت کدام يک از نخ هاي زير بيشتر خواهد بود؟
1) نخ اکريليک رسيده شده
2) نخ پلي استر فيلامنتي
3) نخ پشمي
4) نخ پنبه اي
پاسخ سوال 14 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«4»

– سوال 15 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در کدام يک از ماشين هاي ذيل دو عمل تابيدن و پيچيدن منفک از يکديگر صورت مي گيرد؟
1) رينگ  
2) ريسندگي فشرده
3) درف - رينگ
4) اصطکاکي و جت هوا
پاسخ سوال 15 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«4»

– سوال 16 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– تجهيزات سولو موجب چه فرآيندي مي شود؟
1) افزايش تاب نخ
2) حرکت گروهي الياف در مثلث تاب
3) کوچک شدن عرض مثلث تاب
4) کشش هاي دو گوشه مثلث تاب کاهش يابد و در نتيجه کاهش نخ پارگي در اين منطقه کاهش يابد.
پاسخ سوال 16 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«2»

– سوال 17 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در کدام يک از ماشين هاي بازکننده و تميزکننده زير از خاصيت اينرسي براي تميز کردن الياف استفاده مي شود؟
1) تميزکننده پله اي
2) تميزکننده فواره اي
3) بازکننده افقي
4) بازکننده عمودي
پاسخ سوال 17 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«2»

– سوال 18 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– افزايش ميزان کشش اعمالي در مرحله مقدمات شانه زني باعث چيست؟
1) شانه زني بهتر را در ماشين شانه به همراه دارد.
2) براي دستيابي به توازي بيشتر و يکنواختي بيشتر ضروري است.
3) تاثير چشمگيري بر افزايش پرز آلودگي بالشچه خواهد داشت.
4) باعث افزايش استحکام تا سر حد پارگي لايه بالشچه مي گردد.
پاسخ سوال 18 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«3»

– سوال 19 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام يک از موارد زير در ماشين ريسندگي رينگ منجر به کاهش احتمال نخ پارگي مي شود؟
1) استفاده از نميچه نخ با تاب خيلي زياد
2) کاهش زاويه قرارگيري سيستم کششي نسبت به سطح افق
3) افزايش سرعت دوراني دوک در هنگام بالا رفتن ميز رينگ
4) کاهش زاويه پيچش و خم شدن الياف بدور غلتک تحتاني توليد
پاسخ سوال 19 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«4»

– سوال 20 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– هزينه توليد 5،‌000 عدد از يک کالا 90،‌000 تومان است و براي توليد 80،‌000 عدد از همين کالا 120،‌000 تومان است به ترتيب هزينه متغير توليد يک واحد کالا و هزينه ثابت واحد توليدي چقدر است؟
1) 5 و 65،‌000
2) 8 و 50،‌000
3) 9 و 45،‌000
4) 10 و 40،‌000
پاسخ سوال 20 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«4»