سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش صد و یازدهم به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش صد و یازدهم


– سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کــدام يک از نظر اجزاي تشکيل دهنده با ساير گزينه ها متفاوت است؟ سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) ارسي هاي گره چيني
2) پنجره هاي گچي مشبک
3) ضريح سازي
4) شيشه بندهاي منقوش
پاسخ سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«4»

– سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در هنر منبت کاري کشور هند بيشتر از کدام تکنيک اجرايي استفاده مي نمايند؟
1) روسازي مقعر با نوسازي زياد
2) روسازي محدب و عمق زمينه کم
3) روسازي مسطح و نقشمايه هاي ظريف
4) روسازي مقعر و عمق زمينه زياد
پاسخ سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«2»

– سوال 3 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– واحد شمارش زيلو کدام است؟
1) تخته
2) عدد
3) قطعه
4) فرد
پاسخ سوال 3 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«3»

– سوال 4 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– صنعت «ورشوسازي» در کدام شهر شاخص تر است؟
1) اصفهان
2) بروجرد
3) شيراز
4) بجنورد
پاسخ سوال 4 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«2»

– سوال 5 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– شاردن سياح فرانسوي شيشه گري کدام شهر ايران را نامرغوب تر ارزيابي نموده است؟
1) اصفهان
2) ري
3) گرگان
4) شيراز
پاسخ سوال 5 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«1»

– سوال 6 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در سفالينه هاي سياه گون وقرمزگون يونان باستان،‌ از کدام شيوه فني بطور شاخص بهره گرفته شده است؟
1) اخيا
2) اکسيداسيون
3) نقاشي زير لعابي
4) پخت ناقص
پاسخ سوال 6 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«1»

– سوال 7 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– ويژگي هاي کدام بافته ها همساني بيشتري دارد؟
1) جاجيم و سوزني
2) سوماک و زيلو
3) ورني و شيريکي پيچ
4) ورني و مسند
پاسخ سوال 7 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«4»

– سوال 8 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– سکه هاي متعلق به سال 729 هـ ق به نام «ابوسعيد ايلخاني» در کدام شهر ضرب شده است؟
1) همدان
2) مراغه
3) تبريز
4) سلطانيه
پاسخ سوال 8 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«1»

– سوال 9 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در هنرهاي سنتي ايران منظور از «توسازي» چيست؟
1) تزييناتي که در قسمت داخلي ابنيه بکار مي رود.
2) مصالحي که باعث استحکام داخلي يک شيئي مي گردد.
3) رنگ هايي که در قسمت داخلي ظروف سفالين بکار مي رود.
4) عوامل بصري که باعث پرکار شدن نقشمايه ها مي گردد.
پاسخ سوال 9 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«3»

– سوال 10 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– منبر مسجد جامع نايين از آثار کدام قرن هجري قمري است؟
1) هفتم
2) هشتم
3) دهم
4) نهم
پاسخ سوال 10 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«2»

– سوال 11 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام هنرمند آينه کار معاصر شناخته مي شود؟
1) قاسم علي سطوت
2) علي مرآتيان
3) احمد رايض
4) پرويز زابلي
پاسخ سوال 11 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«2»

– سوال 12 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در دوره فاطمي کارخانه هاي نساجي مصر به بافت چه نوع پارچه هايي مشهور بودند؟
1) ابريشم
2) زري
3) لمپان
4) طراز
پاسخ سوال 12 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«3»

– سوال 13 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– نقش خورشيد خانم مربوط به تزئينات کدام يک از مناطق شاخص سفال گري معاصر ايران مي باشد؟
1) زنوز
2) شهرضا
3) ميبد
4) لالجين
پاسخ سوال 13 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«4»

– سوال 14 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– واژه هاي کاربردي «عريض و ريس» در کدام نوع رودوزي است؟
1) آجيده دوزي
2) پته دوزي
3) نقده دوزي
4) گلابتون دوزي
پاسخ سوال 14 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«2»

– سوال 15 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– نخستين نويسنده و مُبدع فلسفه در اسلام کيست؟
1) ابواسحاق کندي
2) ابن سينا
3) ابونصر فارابي
4) ابن رشد
پاسخ سوال 15 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«4»

– سوال 16 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– نتيجه نگرش عقل به مبدا خودش و شناخت حق از نگاه سهروردي چيست؟
1) حزن
2) عشق
3) حُسن
4) مکاشفه
پاسخ سوال 16 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«3»

– سوال 17 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کتاب مشارع در حوزه حکمت اثر کدام فيلسوف مي باشد؟
1) سهروردي
2) ابن سينا
3) شهرزوري
4) ابن رشد
پاسخ سوال 17 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«4»

– سوال 18 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– عبارت: «آن چه کارفرماي قوا و اعضاست و در تمام تغيير و تبديلات پايدار و در عيــن آشنايي به همه،‌ بيگانه و دانا و بينا و تــواناست و در فَربهي و لاغري و مرض و تندرستي پايدار و يکيست و شخصيت انسان است.» به چه نکته اي اشاره دارد؟
1) نفس و دل
2) جسم و اعضاي بدن
3) فکر و عقل
4) جان و روح
پاسخ سوال 18 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«1»

– سوال 19 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کتاب رهنماي سعادت اثر مهم کدام يک از عرفاي بزرگ ايران مي باشد؟
1) محبوب عليشاه گنابادي
2) صالح عليشاه گنابادي
3) مجذوب عليشاه گنابادي
4) رضا عليشاه گنابادي
پاسخ سوال 19 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«1»

– سوال 20 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در بخش هاي طلايي رنگ تزئينات گچي بناي شمسيه و رکنيه شهر يزد (متعلق به دوران آل مظفر)،‌ از کدام نوع ورق هاي فلزي استفاده شده است؟
1) برنز
2) طلا
3) برنج
4) قلع
پاسخ سوال 20 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«4»