سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش صد و چهل و یکم به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید
x

سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش صد و چهل و یکم


– سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– همــه موارد زير در ساختمان پروتئوگليکان ها ديده مي شود بجز: سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) پروتئين
2) زنجيره بلند کربوهيدراتي
3) اليگوساکاريدها
4) گليکوزامينوگليکان

– سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام يک اسيد آمينه نمي باشد؟
1) اسيد آسپارتيک
2) اسيد پالميتيک
3) گلوتامين
4) اسيد گلوتاميک

– سوال 3 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– بيشتر اسيدهاي چرب آزاد در خون به چه صورت انتقال مي يابند؟
1) در اتصال با آلبومين
2) در داخل گلبول هاي قرمز خون
3) به صورت ليپوپروتئين
4) در ترکيب با گلوکز

– سوال 4 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در مورد شکسته شدن گليکوژن کبد کدام گزينه صحيح است؟
1) آدرنالين
2) انسولين
3) گلوکاگون
4) گلوکاگون،‌ آدرنالين

– سوال 5 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در مورد نحوه عمل هورمون استروئيد کدام گزينه صحيح است؟
1) با فعاليت پروتئين کينازها
2) با تغيير کوالانتي در فعاليت آنزيم
3) با تغيير در فرآيند نسخه برداري
4) با اتصال به رسپتورهاي آنزيمي

– سوال 6 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– فرايند نسخه برداري از روي DNA و تشکيل RNA در کدام ناحيه از سلول هاي يوکارتيک صورت مي گيرد؟
1) ريبوزوم
2) هسته
3) سيتوپلاسم
4) هسته و سيتوپلاسم

– سوال 7 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– با افزايش مصرف مواد قندي در هر وعده غذايي وضعيت انسولين خون چگونه خواهد شد؟
1) کاهش مي يابد.
2) بدون تغيير مي ماند.
3) افزايش مي يابد.
4) قابل تفسير نيست.

– سوال 8 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام مورد حاوي مقدار بيشتري انرژي است؟
1) استيل کوآنزيم A
2) فسفوانول پيرووات
3) کراتين فسفات
4) 3 - فسفوگليسرات

– سوال 9 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام پروتئين در روند جذب و ذخيره آهن در بدن دخالت ندارد؟
1) ترانسفرين
2) فري تين
3) پروتئين فعال شده C
4) سرولوپلاسمين

– سوال 10 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کــدام ترکيب واجد فسفوکولين در ساختمان خود مي باشد؟
1) اسفنگوميلين
2) سفالين
3) سربروزيد
4) گلوبوزيد

– سوال 11 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– سروتونين حاصل متابوليسم کدام اسيد آمينه است؟
1) پرولين
2) تريپتوفان
3) تيروزين
4) هيستيدين

– سوال 12 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام فرم از توتومرهاي بازي در ساختمان DNA شرکت دارند؟
1) انول ايمين
2) انول آمين
3) کتو آمين ها
4) کتو ايمين

– سوال 13 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام يک از مناطق مجاري تنفسي ريه غير از هدايت هوا در تبادل نيز دخالت دارد؟
1) حبابچه ها
2) نايژه ها
3) نايژک هاي انتهايي
4) نايژک هاي تنفسي

– سوال 14 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– علت افزايش تنفس در بيماري انسدادي مزمن ريوي چيست؟
1) افزايش مقاومت مجاري ريوي
2) افزايش فضاي مرده آناتوميکي
3) کاهش مقاومت مجاري ريوي
4) کاهش فضاي مرده آناتوميکي

– سوال 15 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– بيشترين نقش نفرون هاي نزديک مرکزي چيست؟
1) باز جذب مواد
2) ترشح مواد
3) گلوکونئوژنز
4) تغليظ ادرار

– سوال 16 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– براي اندازه گيري دقيق فيلتراسيون گلومرولي از کليرنس کدام يک از مواد زير استفاده مي شود؟
1) اوره
2) پاراآمينوهيپورات
3) اينولين
4) پتاسيم

– سوال 17 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در فعاليت هاي بدني طولاني مدت مثل دو ماراتن منبع اصلي تامين انرژي عضلات اسکلتي کدام است؟
1) کراتين فسفات
2) گليکوليز
3) فسفوريلاسيون اکسيداتيوگلوکز
4) فسفوريلاسيون اکسيداتيو اسيدهاي چرب

– سوال 18 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– علت عدم عبور پروتئين از غشاء گلومرول چيست؟
1) شارژ منفي غشاء گلومرول
2) عبور زياد يون ها از غشاء
3) عدم حلاليت در چربي غشاء سلول ها
4) کوچک بودن منافذ غشاء گلومرول ها

– سوال 19 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در کدام سلول يا بافت،‌ تبديل لاکتات به پيروات انجام مي شود؟
1) اريتروسيت
2) کبد
3) مغز
4) ماهيچه

– سوال 20 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– همه موارد زير از اعمال گاسترين مي باشند،‌ بجز:
1) افزايش حرات در معده
2) افزايش ترشح پيسينوژن
3) تحريک رشد در معده
4) کاهش فشار در اسفنگتر پايين مري