سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش صد و چهل و چهارم به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش صد و چهل و چهارم


– سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– از نظر دسته بندي آنزيم ها باکتري هاي راسمازها جزو کدام دسته آنزيمي محسوب مي شوند؟ سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) ايزومرازها  
2) اکسيدوردوکتازها
3) ترانسفرازها
4) هيدرولازها

– سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– باکتري ميله اي گرم منفي،‌ اکسيداز مثبت و غير تخمير کننده کدام است؟
1) پروتئوس
2) سالمونلا
3) سودوموناس
4) شيگلا

– سوال 3 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام يک از باکتري ها انرژي مورد نياز خود را از اکسيداسيون مواد غيرآلي به دست مي آورند؟
1) پاراتروف ها
2) شيميواتوتروف ها
3) شيميوهتروتروف ها
4) فتوهتروتروف ها

– سوال 4 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– تفاوت انتشار ساده و انتشار تسهيل شده در انتقال مواد از غشاي سيتوپلاسمي چيست؟
1) انتشار ساده نياز به انرژي دارد.
2) انتشار تسهيل شده نوعي انتقال فعال است.
3) در انتشار تسهيل شده حامل پروتئيني نقش دارد.
4) در انتشار ساده حرکت مولکول ها از ناحيه با غلظت کم به ناحيه با غلظت بيشتر مي باشد.

– سوال 5 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– نام گذاري باکتري ها بر چه اساسي مي باشد؟
1) خانواده و جنس
2) خانواده و گونه
3) جنس و گونه
4) گونه و زيرگونه

– سوال 6 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– انتقال ژن بين دو باکتري زنده به صورت تماسي از چه طريقي صورت مي گيرد؟
1) ترانسفورماسيون
2) ترانسداکشن
3) موتاسيون
4) کونژوگاسيون

– سوال 7 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کپوسل باکتري باسيلوس آنتراسيس از چه ترکيبي است؟
1) ليپيد
2) گلوتاميک اسيد
3) گلوتاتيون
4) کربوهيدرات

– سوال 8 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– ديواره سلولي کدام باکتري ها حاوي ترکيبات مومي است؟
1) ريکتزيا
2) کلاميديا
3) مايکوپلاسما
4) مايکو باکتريوم ها

– سوال 9 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– به منظور استريل نمودن سرم خون کدام روش مناسب تر است؟
1) اتوکلاو کردن
2) استفاده از مواد شيميايي
3) پاستوريزه کردن
4) فيلتر کردن

– سوال 10 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام يک از ترکيبات زير براي جلوگيري از رشد باکتري هاي گرم منفي در محيط کشت مايکوپلاسما به کار مي رود؟
1) استات تاليوم
2) تلوريت پتاسيم
3) سبز درخشان
4) نيتريت سديم

– سوال 11 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام يک از ساختارهاي پيکر باکتري براي بقاء باکتري ضروري است؟
1) تاژک
2) ديواره سلولي
3) فيمبريه
4) کپسول

– سوال 12 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– از کــدام ماده شيميايي جهت غيرفعال کردن باکتري ها در تهيه واکسن ها استفاده مي شود؟
1) آب اکسيژنه  
2) اتيلن اکسايد
3) بتا پروپيولاکتون
4) ترکيبات چهارتايي آمونيوم

– سوال 13 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– فضاي پري پلاسمي در باکتري هاي گرم منفي به فضاي بين غشاي سيتوپلاسمي و ............... گفته مي شود.
1) غشاي خارجي
2) ديواره سلول
3) پپتيدوگليکان
4) ليپوپلي ساکاريد

– سوال 14 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام يک از ساختارهاي زير در چسبندگي سلول باکتري حائز اهميت مي باشد؟
1) پلاسميد
2) پپتيدوگليکان
3) فلاژل
4) گليکوکاليکس

– سوال 15 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– مسير گليکوليز در باکتري ها در کدام قسمت سلول انجام مي گيرد؟
1) پري پلاسم
2) سيتوپلاسم
3) نوکلوئيد
4) غشاي سيتوپلاسمي

– سوال 16 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام مورد در ديواره سلولي باکتري هاي گرم منفي وجود ندارد؟
1) تئي کوئيک اسيد
2) پپتيدوگليکان
3) ليپوپلي ساکاريد
4) فسفوليپيد

– سوال 17 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– سريع ترين راه تشخيص استافيلوکوک ها از استرپتوکوک ها کدام است؟
1) آزمايش بررسي هموليز
2) آزمايش تخمير قندمانيتول
3) آزمايش کاتالاز
4) آزمايش ذوب ژلاتين

– سوال 18 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام باکتري قندها را تخمير نمي نمايند؟
1) استافيلوکوک ها  
2) باسيلوس ها
3) بروسلاها
4) سالمونلاها

– سوال 19 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام باکتري ها فاقد ديواره سلولي مي باشند؟
1) ريکتزياها
2) کلاميدياها
3) مايکوباکتريوم ها
4) مايکوپلاسماها

– سوال 20 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– بروسلا ملي تنسيس چند بيوتيپ دارد؟
1) 1
2) 3
3) 5
4) 7