سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش صد و چهل و نهم به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید
x

سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش صد و چهل و نهم


– سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در کدام معني امکان،‌ ضرورت هاي ذاتيه،‌ وصفيه و وقتيه سلب مي شود؟ سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) استقبالي
2) خاص
3) اخص
4) عام
پاسخ سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «2»

– سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– فيلسوفان مشائي با تکيه بر کدام گزينه،‌ تعداد مقولات را ده تا مي دانند؟
1) قياس
2) برهان انّي
3) برهان لمّي
4) استقراء
پاسخ سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «4»

– سوال 3 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– جسم تعليمي همان ............... است.
1) حجم
2) خط
3) سطح
4) جسم طبيعي در مرحله تعليم
پاسخ سوال 3 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «1»

– سوال 4 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام قضيه رابط دارد؟
1) الانسان حيوان
2) زيد جالس
3) الانسان موجود
4) زيد معدوم
پاسخ سوال 4 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «3»

– سوال 5 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– استدلال مشائيان بر تباين حقايق موجودات کدام است؟
1) اختلاف ماهيات
2) اختلاف آثار
3) اصالت وجود در موجودات
4) بساطت وجود در هر موجود
پاسخ سوال 5 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «3»

– سوال 6 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– حکمت مدني خواجه نصير قائل به کدام مورد نيست؟
1) اعتباري بودن اجتماع
2) عنصر اجتماعي تعاون
3) تحقق مصلحت عمومي
4) قانون مندي جامعه
پاسخ سوال 6 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «1»

– سوال 7 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– به باور غزالي در اجتماعات انساني معمولاً مردم از چه کساني پيروي مي کنند؟
1) پيامبران،‌ انبياء و اوليا
2) فقها و روحانيون
3) سلاطين و طبقات ممتاز
4) نياکان و ريش سفيدان خود
پاسخ سوال 7 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «2»

– سوال 8 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– از ديدگاه پلاک کدام عامل يا متغير در تغير الگوي رفتاري گردشگر از درون گرايي به برون گرايي مهم است؟
1) سن
2) درآمد
3) جنس
4) مذهب
پاسخ سوال 8 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «3»

– سوال 9 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– گردشگران کوله پشتي جزء کدام يک از انواع گردشگران محسوب مي شوند؟
1) مقتصد
2) رويايي
3) مرفه
4) محافظه کار
پاسخ سوال 9 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «1»

– سوال 10 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– تاکيد بر بازبيني مقاصد برنامه ريزي در کدام نظريه برنامه ريزي مورد توجه قرار گرفته است؟
1) خطي
2) تفسيري
3) اثباتي
4) مشارکتي
پاسخ سوال 10 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «4»

– سوال 11 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در کدام نظريه برنامه ريزي،‌ برنامه ريزان نقش تکنسين را ايفا مي کنند؟
1) پست مدرن
2) انتقادي
3) خردگرا
4) تفسيري
پاسخ سوال 11 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «3»

– سوال 12 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام يک از نظريه هاي سازمان و مديريت،‌ سازمان ها را با درک سيستم بسته مطالعه
مي کند؟
1) اقتضاء
2) تعارض
3) کلاسيک
4) نئوکلاسيک
پاسخ سوال 12 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «2»

– سوال 13 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام مورد،‌ در تعريف اقتصاد گردشگري بايد ديده شود؟
1) نوع سفر
2) پرداخت هزينه سفر از درآمد کسب شده در مقصد
3) مدت سفر
4) پرداخت هزينه سفر از درآمد محل سکونت
پاسخ سوال 13 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «4»

– سوال 14 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– گراني مديران از اشکالات کدام يک از ساختارهاي سازماني است؟
1) وظيفه اي
2) محصول
3) منطقه اي
4) ماتريسي
پاسخ سوال 14 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «3»

– سوال 15 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– سنت برنامه ريزي مبتني بر بسيج اجتماعي ريشه در کدام مورد زير دارد؟
1) جنبش تحليل سياست
2) جنبش هاي اجتماعي
3) جنبش فکري پراگماتيستي
4) جنبش قوت گرفتن تکنسين ها
پاسخ سوال 15 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «3»

– سوال 16 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام يک از بازيگران بخش گردشگري به دنبال حداکثر کردن منافع ناشي از گردشگري است؟
1) گردشگران
2) دولت و جامعه ميزبان
3) تور گردان ها
4) بنگاه هاي گردشگري
پاسخ سوال 16 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «3»

– سوال 17 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام رويکرد،‌ براي تحليل تقاضاي گردشگري به عنوان يک کالاي مرکب کاربرد دارد؟
1) لنکستر
2) تقاضا بر مبناي مطلوبيت
3) تقاضا بر مبناي جدول داده و ستاده
4) تقاضا بر مبناي رجحان هاي آشکار
پاسخ سوال 17 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «1»

– سوال 18 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– اگر با افزايش سطح درآمد جامعه،‌ تقاضا براي سفر به منطقه اي خاص کاهش يابد،‌ سفر به اين منطقه چه نوع کالايي محسوب مي شود؟
1) پست
2) ضروري
3) لوکس
4) نيمه ضروري
پاسخ سوال 18 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «1»

– سوال 19 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– مجموعه يک يا چند مکان و اراضي به هم پيوسته که خارج از محدوده شهرها واقع شده و داراي محدوده ثبتي يا عرفي مستقل باشند،‌ چه مي نامند؟
1) دهستان
2) بخش
3) روستا
4) آبادي
پاسخ سوال 19 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «4»

– سوال 20 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– اجتماعي از چند آبادي همجوار در قلمرو جغرافيايي و فرهنگي همگن با يک کانون جمعيتي که تا 5 هزار نفر جمعيت دارد چه ناميده مي شود؟
1) منطقه روستايي
2) حوزه روستايي
3) مجموعه روستايي
4) منظومه روستايي
پاسخ سوال 20 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «3»