سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش صد و چهل و ششم به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید
x

سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش صد و چهل و ششم


– سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در اين بيت کدام نکته ي بديعي هست؟ سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
«نه همزباني که تا زماني      براو شمارم غمي که دارم»
1) اغراق
2) براعت استهلال
3) ترصيع
4) تشطير
پاسخ سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «3»

– سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در اين بيت چه نوع جناسي هست؟
«ملک مصون است و حصن ملک حصين است           منّت وافر خداي را که چنين است»
1) تام
2) مستوفي
3) مطرّف
4) مضارع
پاسخ سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «2»

– سوال 3 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در بيت زير چند تلميح قرآني وجود دارد؟
«لشکر عادند و کلک من چو صر صر از صرير          نسل ياجوجند و نطق من چو صور اندر صدا»
1) يک
2) دو
3) چهار
4) سه
پاسخ سوال 3 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «3»

– سوال 4 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در اين بيت کدام نکته بديعي هست؟
«مهست اين يا ملک يا آدميزاد         تويي يا آفتاب عالم فروز»
1) التفات
2) ارسال المثل
3) افتنان
4) استخدام
پاسخ سوال 4 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «1»

– سوال 5 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در اين بيت کدام نکته بديعي هست؟
«آن برگ گل است يا بناگوش          يا سبزه به گرد چشمه نوش»
1) ايهام
2) التفات
3) تجاهل العارف
4) تهکّم
پاسخ سوال 5 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «4»

– سوال 6 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در مصراع دوم بيت زير چه نوع جناسي ديده مي شود؟
«هرکجا گلزار بود اندر جهان گل زار شد       مرغ نوروزي سراپا بر سر گلزار زار»
1) تامّ
2) متوّج
3) مزدوج
4) مرکب
پاسخ سوال 6 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «4»

– سوال 7 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در اين بيت چه نوع تشبيه هست؟
«صاحب دلق و عصا چون خضر و چون کليم           گنج روان زير دلق مار نهان در عصا»
1) ملفوف
2) مفروق
3) مرکب
4) متعدّد
پاسخ سوال 7 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «1»

– سوال 8 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– بيت زير از کدام بحر عروضي است؟
«ز آتش دل بس که به تابست و به تب اين تن من          نيست عجب بيني اگر سوخته پيراهن من»
1) رجز مثمن مطوي
2) رجز مثمن مخبون
3) منسرخ مثمن مطوي
4) منسرح مثمن مخبون
پاسخ سوال 8 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «1»

– سوال 9 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در اين بيت نهي به کدام معني است؟
«ولي تو تا لب معشوق و ام مي خواهي     طمع مدار که کار دگر تواني کرد»
1) دوام
2) تهديد و تحکم
3) ارشاد
4) بيان عاقبت
پاسخ سوال 9 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «2»

– سوال 10 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– موضوع کدام کتاب شرح اسماء الهي است؟
1) تجريد العقايد
2) راحه العقل
3) نزهه القلوب
4) روح الارواح
پاسخ سوال 10 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «3»

– سوال 11 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام کتاب از نوع مکاتيب است؟
1) تحفه الاخوان
2) روضه الخلد
3) طرائق الحقايق
4) فضائل الانام
پاسخ سوال 11 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «4»

– سوال 12 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام منظومه از نوع داستان هاي مثالي نيست؟
1) نل دو دمن
2) ناظر و منظور
3) شاه و گدا
4) گوي و چوگان
پاسخ سوال 12 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «1»

– سوال 13 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در تاريخ نمايشنامه نويسي تقدم با کيست؟
1) حسن مقدم
2) فتحعلي آخوندزاده
3) ميرزا آقا تبريزي
4) ميرزا جعفر قراجه داغي
پاسخ سوال 13 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «2»

– سوال 14 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– آلمان دوستي در شعر کدام شاعر نمود يافته است؟
1) اديب پيشاوري
2) اديب نيشابوري
3) فرصت شيرازي
4) صفاي اصفهاني
پاسخ سوال 14 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «1»

– سوال 15 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام جمله بيهقي وارتر است؟
1) نامه نوشته آمد.
2) نامه نوشته شد.
3) نامه به قلم بونصر نوشته شد.
4) نامه را نوشته آمد.
پاسخ سوال 15 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «3»

– سوال 16 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– نثر کدام کتاب مسجّع است؟
1) تفسير نسفي
2) تفسير قرآن پاک
3) نفحات الانس
4) فيه ما فيه
پاسخ سوال 16 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «1»

– سوال 17 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در کدام گزينه الف نشان تعديه است؟
1) آلاييدن
2) محاويدن
3) ساييدن
4) پيماييدن
پاسخ سوال 17 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «4»

– سوال 18 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام گزينه صفت نيست؟
1) آسان
2) جهان
3) نوان
4) دنان
پاسخ سوال 18 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «1»

– سوال 19 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– واژه لعل در اين مصراع چه نقشي دارد؟ «زچشمم لعل رمّاني چو مي خندند مي بارند»
1) نهاد
2) مفعول
3) تميز
4) مسند
پاسخ سوال 19 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «2»

– سوال 20 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام پاسخ از ويژگي هاي احوال عرفاني است؟
1) به توفيق الهي وابسته بودن
2) وابسته بودن به مجاهدت سالک
3) ثبات داشتن
4) تسلسل داشتن
پاسخ سوال 20 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «1»