سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش صد و چهل و دوم به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش صد و چهل و دوم


– سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– هايف هاي قارچي کدام يک از عوامل زير مشابه آسپرجيلوس در بافت ريه مي باشد؟ سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) پسودوآلشريا
2) پني سيليوم
3) کلادوفيالوفورا
4) موکور

– سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– آسپرجيلوس نايجر عامل شايع کدام بيماري است؟
1) اتومايکوزيس
2) اونيکومايکوزيس
3) سبوروئيک در ماتيتيديس
4) کراتومايکوزيس

– سوال 3 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– آب گريزي سطح سلولي کانديدا آلبيکنس چه نقشي در بيماريزاي آن دارد؟
1) اتصال به سلول هاي يوکاريوتي
2) تحريک توليد آنزيم استراز
3) نفوذپذيري مخمر به داخل بافت
4) مصون نگهداشتن مخمر از سلول هاي ايمني  

– سوال 4 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– ميکروسکوپي کدام قارچ به فوزاريوم شبيه است؟
1) آرترينيوم
2) آئروبازيديوم
3) آکرومونيوم
4) کتوميوم

– سوال 5 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام مورد شارژ منفي را در کريپتوکوکوس نئوفورمنس در بافت ميزبان افزايش مي دهد؟
1) فنل اکسيداز
2) ليپاز
3) گالاکتومانان
4) ملانين

– سوال 6 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– مخزن کدام يک حيوان است؟
1) مالاسزيا پکي در ماتيس
2) کريپتوکوکوس لاورنتي
3) رودوتورولا روبرا
4) ساکارومايسس سرويسيه

– سوال 7 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کاربرد کدام مواد در ميکروسکوپي مستقيم،‌ قارچ به رنگ سفيد ديده مي شود؟
1) پانکراتين
2) کالکافلوئور
3) دي متيل سولفوکسايد
4) هيدروکسيد پتاسيم

– سوال 8 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– مقاومت به فلوکونازول در کدام يک از گونه هاي کانيدا بيشتر مشاهده مي شود؟
1) کانديدا آلبيکنس
2) کانديدا کفير
3) کانديدا تروپيکاليس
4) کانديدا گلابراتا

– سوال 9 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– همه پديده هاي زير جزء روش هاي انتقال ژن در باکتري ها است بجز:
1) ترانسفور ماسيون
2) ترانسفکسيون
3) نيروژنيزاسيون
4) موتاسيون

– سوال 10 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– آزمايش توبر کولين در گاو به چه روشي در ايران انجام مي شود؟
1) آنتون
2) استورمونت
3) مانتو
4) مقايسه اي

– سوال 11 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– ميزبان ترجيحي بروسلاملي تنسيس کدام است؟
1) انسان
2) بز
3) خوک
4) گاو

– سوال 12 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام يک از سروتيپ هاي سالمونلا عادت نيافته به ميزبان است؟
1) انتريتيديس
2) پاراتيفي A
3) تيفي
4) دابلين

– سوال 13 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– باسيلوس آنتراسيس در کدام يک ايجاد بيماري فوق حاد مي کند؟
1) انسان
2) سگ
3) گاو
4) مرغ

– سوال 14 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– اگر تعداد باکتري ............... در شير بيش از حد معمول باشد ممکن است در اثر پاستوريزاسيون از بين نرود.
1) بروسلا آبورتوس
2) سالمونلا دابلين
3) سالمونلا تيفي
4) ليستريا منوسيتوژن

– سوال 15 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– ويژگي سميت ليپوپلي ساکاريد باکتري هاي گرام منفي مربوط به کدام قسمت است؟
1) ليپيد A
2) زنجير اختصاصي O
3) هسته اليگوساکاريدي
4) پروتئين هاي پوريني

– سوال 16 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام باکتري گرام منفي است؟
1) آرکانو باکتريوم
2) اريزيپلوتريکس
3) پاستورلا
4) ليستريا

– سوال 17 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در کدام يک انواع بيشتري از ويروس هاي آنفلوانزا تيپ A مشاهده شده است؟
1) انسان
2) اسب
3) طيور
4) خوک

– سوال 18 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام يک جزء خانواده فليوي ويريده است؟
1) ويروس سرخگ
2) ويروس بيماري انگلي
3) ويروس سرخجه
4) ويروس بيماري تب برفکي

– سوال 19 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام يک از مراحل تکثير ويروس در مرحله محاق (کسوف) تکثير قرار ندارد؟
1) دخول (نفوذ)
2) تکثير اسيد نوکلئيک
3) ترجمه پروتئين اوليه
4) رونوشت برداري پروتئين ثانويه

– سوال 20 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– مهم ترين راه ورود ويروس ها به بدن کدام است؟
1) خراش پوستي
2) تنفسي
3) گوارشي
4) گزش حشرات