سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش صد و پنجاه و یکم به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش صد و پنجاه و یکم


– سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در کدام گزينه هر دو امشاسپند،‌ مونث نيستند؟ سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) شهريور - ارديبهشت
2) شهريور - خرداد
3) ارديبهشت - خرداد
4) شهريور - مرداد
پاسخ سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «1»

– سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– الفباي اوستايي از روي الفباي ............... و ............... ساخته شده است.
1) مانوي و سرياني
2) مانوي و نبطي
3) فارسي ميانه زردشتي و براهمي
4) فارسي ميانه زردشتي و فارسي ميانه مسيحي
پاسخ سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «4»

– سوال 3 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام مورد در شمال قفقاز گويشور دارد؟
1) خوارزمي
2) بلخي
3) سغدي
4) آسي
پاسخ سوال 3 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «4»

– سوال 4 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– از کدام يک از شخصيت هاي اساطيري با عنوان کسي که بيماري،‌ تب و مرگ را از مردمان دور ساخت،‌ ياد مي شود؟
1) يمه
2) گرشاسب
3) ثريت
4) جاماسب
پاسخ سوال 4 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «3»

– سوال 5 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– پارتيان به کدام اتحاديه قبايلي سکايي تعلق داشتند؟
1) سرمتي
2) کيمري
3) دهه
4) ختيان
پاسخ سوال 5 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «3»

– سوال 6 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– گويش هاي تمشقي و مرتقي مربوط به کدام شاخه زباني است؟
1) خوارزمي
2) سغدي
3) بلخي
4) سکايي
پاسخ سوال 6 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «4»

– سوال 7 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– ماني در زمان کدام يک از شاهان ساساني کشته شد؟
1) بهرام اول
2) شاپور اول
3) نرسي
4) بهرام سوم
پاسخ سوال 7 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «1»

– سوال 8 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– اصطلاح هند و اروپايي را نخستين بار چه کسي باب نمود؟
1) فرانتس بوپ
2) ويليام جونز
3) توماس يانگ
4) راولينسون
پاسخ سوال 8 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «1»

– سوال 9 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کتيبه بوگوت،‌ در کجا کشف گرديده است؟
1) قرقيزستان
2) تاجيکستان
3) مغولستان
4) ازبکستان
پاسخ سوال 9 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «3»

– سوال 10 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– بنابر باور ديني زردشتيان،‌ کدام جانور از خرفستران نيست؟
1) قورباغه
2) مار
3) سگ
4) مورچه
پاسخ سوال 10 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «3»

– سوال 11 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– چه کسي در هزاره سوشيانس بر واي ديرنگ خداي مي نشيند و به پيشواز سوشيانس مي آيد؟
1) اوشيدر
2) پشوتن
3) اوشيدرماه
4) کيخسرو
پاسخ سوال 11 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «4»

– سوال 12 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام يک از موارد زير جشن فصلي زردشتي است؟
1) مهرگان
2) گاهنبار
3) آفرينگان
4) سده
پاسخ سوال 12 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «2»

– سوال 13 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– قديمي ترين بخش وداها کدام است؟
1) ريگ ودا
2) ياجورودا
3) سامه ودا
4) آثروه ودا
پاسخ سوال 13 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «1»

– سوال 14 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– آفرينگان دهمان چه دعايي است؟
1) دعاهايي که به هنگام کستي بستن مي خوانند.
2) دعاهايي که پس از فوت براي روان مي خوانند.
3) دعاهايي که به هنگام ازدواج مي خوانند.
4) دعاهايي که به هنگام تولد مي خوانند.
پاسخ سوال 14 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «2»

– سوال 15 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– معماري معبد کنگاور مظهر هنر کدام ملت است؟
1) ايراني
2) بين النهريني - ايراني
3) هلني
4) يوناني - ايراني
پاسخ سوال 15 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «90»

– سوال 16 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– بنابر باورهاي ايرانيان باستان،‌ کدام يک از نيروهاي مينوي انسان پس از مرگ پاداش بهشت يا پادافره دوزخ را دريافت مي کند؟
1) اهو
2) فروشي
3) وجدان
4) روان
پاسخ سوال 16 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «4»

– سوال 17 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– نام کدام ايزد به معني «اطاعت و فرمانبرداري» است؟
1) سرئوشه
2) آرمئيتي
3) اشه
4) خشثره وئيريه
پاسخ سوال 17 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «87»

– سوال 18 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– از کوروش بزرگ چند کتيبه به زبان فارسي باستان برجاي مانده است؟
1) يک کتيبه مشهور به منشور کوروش در بابل
2) سه کتيبه در پاسارگاد و يک کتيبه در بابل
3) سه کتيبه در دشت مرغاب
4) سه کتيبه در تخت جمشيد
پاسخ سوال 18 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «3»

– سوال 19 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام گزينه درباره پوريوتکيشان درست است؟
1) پيروان نخستين تعليمات و آموزه هاي زردشت
2) پيروان ويژه ماني که نام ديگرشان برگزيدگان است.
3) مخالفان دين زردشت
4) سماعون يا پيروان و امت عادي ماني
پاسخ سوال 19 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «1»

– سوال 20 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– مفهوم نام کدام پادشاه هخامنشي «دارنده پادشاهي دادگرانه» است؟
1) اردشير
2) خشيارشا
3) کورش
4) داريوش
پاسخ سوال 20 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «1»