سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش صد و پنجاه و چهارم به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش صد و پنجاه و چهارم


– سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام يک،‌ در دين زردشت به فرشته «نيرو و قدرت کامل» معروف بود؟ سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) حشترا
2) اَشا
3) امرتات
4) آرمايتي
پاسخ سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «1»

– سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام جامعه شناس شيوه پديدارشناسي را در دين پژوهي رواج داد؟
1) آلفرد شوتس
2) پيتر برگر
3) کارل مارکس
4) ماکس وبر
پاسخ سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «2»

– سوال 3 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– از نظر کدام مکتب ايمان،‌ مرکب از قول،‌ فعل و اقرار لفظي است؟
1) اشاعره
2) جبريه
3) شيعه اثني عشري
4) معتزله
پاسخ سوال 3 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «3»

– سوال 4 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– نظريه لزوم «قيام» امام در کدام مکتب مطرح است؟
1) اشاعره
2) اسماعيليه
3) زيديه
4) شيعه اثني عشري
پاسخ سوال 4 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «3»

– سوال 5 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام مکتب کلامي شرط ضروري ايمان را عمل مي دانست؟
1) اشاعره
2) خوارج
3) معتزله
4) وهابيت
پاسخ سوال 5 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «2»

– سوال 6 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در کشمکش هاي اصولي باگنوسيان در قرن دوم تا چهارم کدام کليسا فتوايي بر قانونيت و اصالت صحف عهد عتيق صادر کرد؟ کليساي ...............
1) اسکندريه
2) رم
3) قسطنطنيه
4) طرطوس
پاسخ سوال 6 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «2»

– سوال 7 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– چه کسي به پيروانش دستور داد که بايد در دير خود به کارهاي دستي و عمل سودمند مشغول باشند و به خواندن کتاب هاي مقدس بپردازند؟
1) آنتونيوس
2) آگوستينوس
3) بازيل
4) بنديکتوس
پاسخ سوال 7 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «4»

– سوال 8 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– چه کسي مي گفت: «هرکس به کنه تائو واصل گردد،‌ به حيات ابدي نايل مي شود؟»
1) تائولينگ
2) چوانگ تزو
3) لائوتزو
4) هوشين کو
پاسخ سوال 8 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «2»

– سوال 9 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– چه کسي وصيت کرد که پس از مرگش سه تن از رعاياي او را همراهش دفن کنند؟
1) دوک مو
2) منگ سون
3) يانگ چو
4) يين شي
پاسخ سوال 9 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «1»

– سوال 10 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– مردم چين به او لقب «معلم آسماني» دادند؟
1) چوانگ تزو
2) چانگ تائولينگ
3) کنفوسيوس
4) منسيو
پاسخ سوال 10 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «2»

– سوال 11 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– عقيده به ثنويت در نزد کدام يک از فرق يهودي مشاهده مي شود؟
1) اسنيان
2) قانويان
3) فريسيان
4) قرابيان
پاسخ سوال 11 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «1»

– سوال 12 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– مباني ديني ............... در هند مخالفت صريح با ديانت مسيح مي باشد.
1) آريه سماج
2) برهموسماج
3) پارياها
4) راماکريشنا
پاسخ سوال 12 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «1»

– سوال 13 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– جانشين يا خليفه نانک چه کسي بود؟
1) مردانا
2) گورو ارجان
3) گورو امرداس
4) انگاه
پاسخ سوال 13 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «4»

– سوال 14 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– چه کسي ماموريت پيدا کرد که در اسرائيل به نام يهوه به نبوت بپردازد؟
1) اشعياء
2) ايليا
3) عاموس
4) هوشع
پاسخ سوال 14 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «3»

– سوال 15 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– نفوذ و کثرت و اهميت خانقاه ها از خصوصيات کدام قرن بود؟
1) پنجم
2) هفتم
3) هشتم
4) نهم
پاسخ سوال 15 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «2»

– سوال 16 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– از چه قرني فلسفه و کلام در تصوف نفوذ نمود؟
1) چهارم
2) پنجم
3) ششم
4) هفتم
پاسخ سوال 16 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «3»

– سوال 17 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کــدام يک از اشکال شعر نــزد شعــراي صوفي کم تر متداول بوده است؟
1) مثنوي
2) قصيده
3) غزل
4) رباعي
پاسخ سوال 17 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «2»

– سوال 18 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در دوره خلافت کدام خليفه عباسي با علويان به مدارا رفتار شد؟
1) منصور
2) مهدي
3) هاي
4) هارون
پاسخ سوال 18 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «2»

– سوال 19 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– مهم ترين دل مشغول محمود غزنوي درتمام دوره فرمانروايي او چه بود؟
1) مقابله با نفوذ سامانيان
2) کسب رضايت خليفه عباسي
3) غزوات هند
4) سرکوبي قرامطه
پاسخ سوال 19 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «3»

– سوال 20 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– شاه اسماعيل اول صفوي پس از به قدرت رسيدن براي سامان دادن به ساختار دولت،‌ کدام مقام سياسي را ايجاد کرد؟
1) صدر
2) شيخ الاسلام
3) وزير
4) وکيل نفس نفيس همايون
پاسخ سوال 20 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «4»