سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش صد و پنجاه و هفتم به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش صد و پنجاه و هفتم


– سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام ويژگي منابع مورد استفاده در ادبيات تحقيق از اهميت بيشتري برخوردار است؟ سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) دقيق بودن
2) مربوط بودن
3) دست اول بودن
4) نو و جديد بودن
پاسخ سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «2»

– سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام يک در انتخاب روش تحقيق ملاک مناسبي نيست؟
1) ماهيت موضوع
2) هدف هاي تحقيق
3) امکانات اجرايي
4) روش تحليل داده ها
پاسخ سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «4»

– سوال 3 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– هدف اصلي و اساسي طرح پژوهشي کدام است؟
1) پيش بيني نتايج پژوهش
2) کنترل واريانس
3) تبيين رابطه بين متغيرها
4) اعتباريابي ابزار سنجش متغيرها
پاسخ سوال 3 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «1»

– سوال 4 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در روش تحقيق کيفي .................
1) نمونه گيري تصادفي است.
2) فرضيه ها از قبل تدوين مي شود.
3) پاسخ آزمودني ها مقوله بندي مي شود.
4) گمارش آزمودني ها تصادفي نيست.
پاسخ سوال 4 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «3»

– سوال 5 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– متغير مزاحمي که جهت کنترل،‌ اثر آن در مطالعه بررسي مي شود کدام است؟
1) کنترل
2) مستقل
3) پيش بين
4) تعديل کننده
پاسخ سوال 5 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «4»

– سوال 6 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام روش مطالعاتي جزء تحقيقات کيفي به حساب مي آيد؟
1) موردي
2) طولي
3) عرضي
4) زمينه يابي
پاسخ سوال 6 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «2»

– سوال 7 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام ابزار در مطالعات موردي بيشتر مورد استفاده قرار مي گيرند؟
1) مصاحبه و پرسشنامه
2) پرسشنامه و مشاهده
3) مصاحبه و مشاهده
4) پرسشنامه و فرم هاي تحقيق
پاسخ سوال 7 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «3»

– سوال 8 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– وقتي محققي براي تعيين اثربخشي يک روش تدريس دو گروه را از دو مدرسه انتخاب مي کند به احتمال زياد کدام عامل تهديدکننده اعتبار دروني را مي خواهد کنترل کند؟
1) بازگشت آماري
2) انتشار عمل آزمايشي
3) افت آزمودني
4) رشد
پاسخ سوال 8 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «1»

– سوال 9 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– عمده ترين اشکال تحقيقات علي - مقايسه اي کدام است؟
1) عدم امکان فرض آزمايي
2) گران بودن
3) ترديد در يافتن علت اصلي پديده ها
4) عدم بيان روابط همبستگي و همخواني ميان متغيرها
پاسخ سوال 9 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «3»

– سوال 10 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام مورد در روايي ابزار گردآوري اطلاعات در تحقيق از اهميت بيشتري برخوردار است؟
1) تعداد سوالات
2) وضوح و روشني سوالات
3) تعداد گزينه هاي مربوط به هر سوال
4) جالب و جاذب بودن شکل ظاهري پرسشنامه
پاسخ سوال 10 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «2»

– سوال 11 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– احتمال رد فرض صفر در کدام آزمون و يا کدام سطح معني داري کمتر است؟
1) يک سويه - 01/0
2) يک سويه - 05/0
3) دو سويه - 05/0
4) دو سويه - 01/0
پاسخ سوال 11 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «4»

– سوال 12 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– اندازه يا حجم نمونه با کدام فاکتور بيشتر ارتباط دارد؟
1) روش مطالعه
2) واريانس جامعه
3) ميانگين جامعه
4) حجم جامعه
پاسخ سوال 12 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «1»

– سوال 13 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– مهم ترين کاربرد آمار توصيفي کدام است؟
1) گردآوري اطلاعات
2) آزمون فرضيه ها
3) تلخيص داده ها
4) تعيين شاخص هاي گرايش به مرکز
پاسخ سوال 13 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «3»

– سوال 14 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– اگر دانش آموزي براي فهم بهتر صورت کتبي يا شفاهي مساله،‌ از ترسيم تصوير و اشکال استفاده کنند،‌ اين راهبرد در کدام بخش از فرايند حل مسئله به کار مي رود؟
1) بازنمايي مساله
2) تشخيص مساله
3) کشف راه حل مساله
4) عملي کردن راه حل کشف شده
پاسخ سوال 14 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «2»

– سوال 15 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– دو عنصر تشکيل دهنده «محتواي حافظه بلندمدت»،‌ کدامند؟
1) اخباري و رويه اي
2) طرح واره ها و مفاهيم
3) فرآورده ها و نتايج
4) واحدهاي شناختي و اسنادها
پاسخ سوال 15 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «1»

– سوال 16 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– از نظر منتقدان،‌ تاکيد «کالبرگ» در نظريه رشد اخلاقي بر «درک عدالت» به چه دليل است؟
1) بررسي اخلاق در جوامع غربي
2) استفاده از مردان در تحقيقات
3) مصاحبه هاي سازمان يافته
4) استفاده از روش همبستگي
پاسخ سوال 16 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «2»

– سوال 17 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– معلم از دانش آموزان مي خواهد براي آزمون فرضيه اي علمي،‌ آزمايشي را طراحي کنند. اين فعاليت کلاسي در چارچوب کدام هدف آموزشي قرار مي گيرد؟
1) دانش رويه اي
2) يادگيري قاعده
3) فهميدن
4) ترکيب
پاسخ سوال 17 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «4»

– سوال 18 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– تقويت رفتارهاي انتخابي (مورد نظر) در کنترل کدام مورد،‌ موثر است؟
1) رفتارهاي نابهنجار
2) تقويت کننده هاي اوليه
3) تغيير و اصلاح رفتار
4) اقتصاد ژتوني در تنظيم رفتار
پاسخ سوال 18 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «2»

– سوال 19 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– «گيلفورد» در بررسي هوش از کدام رويکرد استفاده کرده است؟
1) کيفي
2) چند وجهي
3) بينه وسيمون
4) چند عاملي
پاسخ سوال 19 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «4»

– سوال 20 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– وظيفه اصلي مرحله دوم در نظريه «اريکسون» چيست؟
1) تحکيم هويت
2) احساس اعتماد
3) استقلال يابي
4) دست يابي به ابتکار
پاسخ سوال 20 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «3»