سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش صد و پنجاه و ششم به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش صد و پنجاه و ششم


– سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– از نظر دکارت تصورات رياضي جزء کدام تصورات هستند؟ سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) حسي
2) جعلي
3) فطري
4) اکتسابي
پاسخ سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «3»

– سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام يک از گزينه هاي زير،‌ جزء خصلت هاي وجوديِ بنياديِ مونادهاي لايب نيتس نيست؟
1) ادراک
2) همانبودي
3) جهان نمايي
4) تلاش يا تمايل
پاسخ سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «2»

– سوال 3 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در نظر کدام يک از فيلسوفان زير حقيقتي مطلقا يقيني وجود ندارد؟
1) لاک
2) ارسطو
3) دکارت
4) آگوستين
پاسخ سوال 3 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «1»

– سوال 4 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام تعبير در باب سير و فرآيند مطلق در انديشه هگل درست نيست؟
1) سير و فرآيندي منطقي
2) سيري به سوي تحقق کامل روان مطلق
3) سيري که در تجربه ما به سيري تاريخي تبديل مي شود.
4) سيري که در عالم خارج به صورت سير ديالکتيک عقلي است.
پاسخ سوال 4 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «4»

– سوال 5 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– طبـق نظريه معرفت کــانت کــدام مورد بر عهده قوه فاهمه است؟
1) ادراک
2) احساس
3) بازآفريني
4) بازشناسي
پاسخ سوال 5 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «4»

– سوال 6 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– از نظر کانت موجد و حامل شاکله ها کدام است؟
1) عقل
2) فاهمه
3) تخيل
4) احساس
پاسخ سوال 6 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «3»

– سوال 7 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام گزينه عقيده هگل جوان را نشان مي دهد؟
1) برتري فلسفه بر دين
2) برتري دين بر فلسفه
3) برتري زيبايي طبيعي بر زيبايي هنري
4) برتري دين طبيعي بر دين فردانيّت روحاني
پاسخ سوال 7 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «2»

– سوال 8 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام يک از گزينه هاي زير مورد انتقاد کانت واقع شده است؟
1) عقل قوه اي است که قوام بخش معرفت ماست.
2) عقل قوه اي است که نظام بخش معرفت ماست.
3) فاهمه قوه اي است که به کثرات شهود حسي وحدت مي بخشد.
4) حس قوه اي است که تاثرات حسي را در قالب زمان و مکان دريافت مي کند.
پاسخ سوال 8 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «1»

– سوال 9 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– اسپينــوزا کدام نوع از معرفت را تخيل يا عقيــده مي نامد؟
1) ادراک از طريق علت قريب
2) ادراک از طريق تجربه محض
3) ادراک از طريق تواتر
4) ادراک استنتاجي
پاسخ سوال 9 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «2»

– سوال 10 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– از نظر مالبرانش علت اصلي خطاي آدمي چيست؟
1) خدا
2) فاهمه
3) ادراک حسي
4) استقرار روح در بدن
پاسخ سوال 10 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «4»

– سوال 11 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام نوع لذت انگاري براي توصيف نظريه اپيکور مناسب تر است؟
1) مطلق
2) اخلاقي تعديل شده
3) پويا و تحرک آميز
4) روانشناختي سنت شکن
پاسخ سوال 11 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «2»

– سوال 12 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام فيلسوف مشکل جبر و اختيار را ناشي از خلط ميان مکان و زمان مي داند؟
1) برگسن
2) راسل
3) کانت
4) لايب نيتس
پاسخ سوال 12 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «1»

– سوال 13 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– از نظر ياسپرس جنبه عيني و واقعي بودن کدام سپهر يا جهان اصلي،‌ داشتن غايت و غرض است؟
1) روح
2) روان
3) حيات
4) ماده
پاسخ سوال 13 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «3»

– سوال 14 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام فيلسوف سير عمومي فکر آدمي را در طول تاريخ تابع سه مرحله اساسي «رباني»،‌ «انتزاعي» و «علمي» مي داند؟
1) کانت
2) برگسن
3) اسپنسر
4) اگوست کنت
پاسخ سوال 14 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «4»

– سوال 15 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– به نظر هيوم،‌ در همه استنتاجاتي که به وراء ادراکات مستقيم خود مي رويم،‌ کدام اصل نفهته است؟
1) عليت
2) يکنواختي طبيعت
3) توالي
4) اين هماني
پاسخ سوال 15 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «2»

– سوال 16 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– دلالت وجود کتبي بر وجود عيني چه نوع دلالتي است؟
1) عقلي
2) وضعي
3) طبعي
4) تضمّني
پاسخ سوال 16 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «2»

– سوال 17 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– براساس نظر مشهور،‌ يقينيات شامل کدام يک از قضاياي زير مي شود؟
1) مشاهدات،‌ حدسيات،‌ متواترات
2) مجربات،‌ اوليات،‌ مشهورات
3) اوليات،‌ فطريات،‌ مقبولات
4) فطريات،‌ اوليات،‌ مسلمات
پاسخ سوال 17 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «1»

– سوال 18 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– شرطي «اگر ايران در اروپا است آب دريا شيرين است» براساس شروط صدق شرطي در منطق کلاسيک جديد داراي چه حکمي است؟
1) کاذب است.
2) صادق است.
3) نامفهوم است.
4) فاقد ارزش است.
پاسخ سوال 18 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «2»

– سوال 19 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– گزاره «نه تنها حسن ترسو نيست بلکه شجاع هم هست» چه نوع گزاره اي است؟
1) فصلي
2) شرطي
3) عطفي
4) دو شرطي
پاسخ سوال 19 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «3»

– سوال 20 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– اگر نقيض نتيجه استدلالي دروغگوي منطقي باشد،‌ آن استدلال .................
1) ناسازگار است.
2) همواره معتبر است.
3) همواره نامعتبر است.
4) در صورت صدق مقدمات آن نامعتبر است.
پاسخ سوال 20 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «2»