سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش صد و هفتاد و پنجم به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید
x

سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش صد و هفتاد و پنجم


– سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– مهم ترين آلودگي ناشي از فرآوري طلا کدام است؟ سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) آرسنيک
2) زهاب اسيدي
3) گازهاي گوگردي
4) سيانيد
پاسخ سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «4»

– سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام کاني مي تواند منشا آلودگي آرسنيک باشد؟
1) پيريت
2) گالن
3) کالکوپيريت
4) هماتيت
پاسخ سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «1»

– سوال 3 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام نوع از آزبست هاي زير به لحاظ زيست محيطي خطر کمتري دارند؟
1) آموزيت
2) ترموليت
3) کروسيدوليت
4) کريزوتيل
پاسخ سوال 3 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «4»

– سوال 4 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام بيماري در قلمرو مطالعات زمين شناسي پزشکي قرار نمي گيرد؟
1) سرطان مري
2) فلوروسيس
3) طاعون
4) گواتر
پاسخ سوال 4 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «3»

– سوال 5 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– نشانه کمبود يد در کدام يک بيشتر ديده مي شود؟
1) خاک هاي روي سنگ هاي آهکي
2) خاک هاي غني از مواد آلي
3) خاک هاي مربوط به رسوبات دريايي
4) خاک روي سنگ هاي گرانيتي
پاسخ سوال 5 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «1»

– سوال 6 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کــدام گزينه باعث ايجاد آلودگي کادميوم در خاک مي شود؟
1) فاضلاب خانگي
2) کودهاي حيواني
3) کودهاي فسفاته
4) کودهاي نيتروژنه
پاسخ سوال 6 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «3»

– سوال 7 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– هنگام عبور امواج لرزه اي از عمق به سطح زمين:
1) امواج لرزه اي که داراي پريود مشابه با خاک هستند تقويت مي شوند.
2) پريود غالب آن ها کاهش مي يابد.
3) سرعت موج برشي افزايش مي يابد.
4) دامنه امواج زلزله کاهش مي يابد.
پاسخ سوال 7 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «1»

– سوال 8 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– تشکيـل گنــبد،‌ نويي اردنت و انفجــار جانبي ويژگي هاي کدام نوع فوران است؟
1) استرومبولي
2) پله
3) پليني
4) وکلان
پاسخ سوال 8 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «2»

– سوال 9 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام گزينه براي حضور الماس در کيمبرليت ضروري نيست؟
1) وجود اکلوژيت در منشا
2) عمق بيشتر از 150 کيلومتر
3) وجود کربن در محيط
4) صعود بسيار سريع ماگما
پاسخ سوال 9 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «1»

– سوال 10 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– مهم ترين محصولات متاسوماتيزم پس رونده در اسکارن هاي کلسيک کدام اند؟
1) اپيدوت و پيروکسن
2) اپيدوت و ترموليت - اکتينوليت
3) گارنت و پيروکسن
4) گارنت و اپيدوت
پاسخ سوال 10 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «2»

– سوال 11 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام يک ازعناصر زير با فلوئور تشکيل کمپلکس پايدار مي دهند؟
1) آهن و منگنز
2) مس و موليبدن
3) مس و سرب
4) قلع و موليبدن
پاسخ سوال 11 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «4»

– سوال 12 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– ذخاير سولفيد توده اي تيپ قبرس با کدام يک از سنگ هاي زيرهمراه هستند؟
1) سنگ هاي اولترامافيک نفوذي
2) سنگ هاي بازالتي همراه افيوليت ها
3) سنگ هاي ساب ولکانيک حد واسط
4) سنگ هاي ريوليتي و داسيتي زيردريايي
پاسخ سوال 12 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «2»

– سوال 13 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– حضور گريناليت و مينه سوتائيت نشان دهنده کدام رخسار از سازنده هاي آهن نواري است؟
1) رخساره اکسيدي
2) رخساره سولفيدي
3) رخساره کربناتي
4) رخساره سيليکاتي
پاسخ سوال 13 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «4»

– سوال 14 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام گزينه در زون بندي ذخاير مس پورفيري نقشي ايفا نمي کند؟
1) اندازه توده نفوذي
2) ترکيب سنگ ديواره
3) جايگاه زمين ساختي
4) همگني ترکيبي و بافتي
پاسخ سوال 14 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «1»

– سوال 15 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کربناتيت ها منابع مهم کدام يک از مواد معدني زير هستند؟
1) سرب و روي
2) طلا
3) عناصر نادر خاکي
4) قلع و تنگستن
پاسخ سوال 15 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «3»

– سوال 16 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– عنصر طلا در دماي کمتر از 300 درجه سانتي گراد به صورت کدام يک از کمپلکس هاي زير در سيالات کانه دار حمل مي شود؟
1) بي سولفيدي
2) سولفيدي
3) کلريدي
4) فلئوريدي
پاسخ سوال 16 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «1»

– سوال 17 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– منشا کدام يک از ذخاير سرب و روي در ايران با ساير گزينه ها متفاوت است؟
1) کانسار انگوران
2) کانسار ايرانکوه
3) کانسار دره انجير
4) کانسار مهدي آباد
پاسخ سوال 17 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «1»

– سوال 18 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– رسوبات کدام بخش از محيط هاي زير قديمي متر از 200 ميليون سال نمي باشد؟
1) دشت مغاکي
2) خيز قاره اي
3) سکوي قاره اي
4) سراشيب قاره اي
پاسخ سوال 18 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «1»

– سوال 19 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام مورد جهت تطابق وسيع جغرافيايي از اهميت بيشتري برخوردار است؟
1) تغييرات جهاني سطح آب دريا
2) افق هاي رويدادي
3) تفرا
4) بيوزون
پاسخ سوال 19 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «1»

– سوال 20 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام گروه فسيلي در بايوزوناسيون کرتاسه پاييني مهم تر است؟
1) آمونيت ها
2) استراکدا
3) روديست ها
4) فرامينيفراي بنتيک
پاسخ سوال 20 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «1»