سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش صد و هفتاد و نهم به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید
x

سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش صد و هفتاد و نهم


– سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام پديده در ديواره مويرگ ها،‌ بيشترين نقش را در تبادل مواد دارد؟ سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) انتشار
2) انتقال فعال
3) پينوسيتوز
4) فيلتراسيون
پاسخ سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «1»

– سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در طي تکوين جنين پستانداران،‌ ............... با ترشح آنزيم هايي باعث لانه گزيني بلاستوسيست در ديواره رحم مي شود.
1) اپي بلاست
2) ترفوبلاست
3) هيپوبلاست
4) توده سلول هاي مرکزي
پاسخ سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «2»

– سوال 3 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام الگوي تسهيم توسط ميزان يا نحوه توزيع زرده موجود در تخم تنظيم نمي شود؟
1) نامساوي شعاعي
2) ناقص سطحي
3) ناقص قرصي
4) مارپيچي
پاسخ سوال 3 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «4»

– سوال 4 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– آرکنترون در جنين کدام يک از جانوران يا گروه جانوري زير تشکيل نمي گردد؟
1) آمفيوکسوس
2) توتياي دريايي
3) دوزيستان
4) جوجه
پاسخ سوال 4 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «4»

– سوال 5 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– مزودرم خارج جنيني در طي تکوين کدام يک زودتر از مزودرم داخل جنيني تشکيل
مي شود؟
1) جنين انسان
2) جنين پرندگان
3) جنين خزندگان
4) جنين دوزيستان
پاسخ سوال 5 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «1»

– سوال 6 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– جنين پستانداران در مرحله بلاستوسيست متشکل از:
1) اپي بلاست و هيپوبلاست
2) توده سلول هاي مرکزي و ترفوبلاست
3) سلول هاي کلاهک جانوري،‌ زرده و حفره بلاستوسل
4) سلول هاي اکتودرمي،‌ مزودرمي و اندودرمي
پاسخ سوال 6 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «2»

– سوال 7 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– سلــول هاي بنيادي مسئول خود تجديدي کراتينوسيت هاي پوست در کدام لايه اپيدرم قرار گرفته اند؟
1) تيغه پايه
2) درم
3) لايه دانه دار اپي تليوم
4) لايه قاعده اي اپي تليوم
پاسخ سوال 7 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «4»

– سوال 8 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در ديــواره لــوله آلوئولي ريه کدام يک مشاهده مي شود؟
1) سلول کلارا
2) سلول گابلت
3) اپي تليوم مطبق کاذب مژه دار
4) ماتريکس غني از الياف الاستيک
پاسخ سوال 8 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «4»

– سوال 9 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام يک منشا جنيني سلول هاي گابلت است؟
1) اندودرم
2) اپيدرم
3) مزودرم
4) نورال کرست
پاسخ سوال 9 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «1»

– سوال 10 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– پروتئين الاستين در ديواره سرخرگ آئورت توسط کدام يک از سلول هاي زير ترشح مي شود؟
1) اندوتليوم
2) سلول هاي رتيکولار
3) عضله صاف
4) فيبروبلاست
پاسخ سوال 10 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «3»

– سوال 11 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– نورون هاي دوقطبي در کدام بافت يا ساختار ديده نمي شود؟
1) اپي تليوم بويايي
2) گانگليون نخاعي
3) شبکيه
4) گانگليون حلزوني گوش داخلي
پاسخ سوال 11 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «2»

– سوال 12 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام يک از سلول هاي خوني زير چند هسته اي هستند؟
1) ائوزينوفيل
2) بازوفيل
3) نوتروفيل
4) هيچ کدام
پاسخ سوال 12 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «4»

– سوال 13 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کپسول طحال از کدام يک ساخته شده است؟
1) سروز
2) بافت پيوندي متراکم
3) بافت پيوندي سست
4) بافت پيوندي رتيکولار
پاسخ سوال 13 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «2»

– سوال 14 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– لوزه هاي کامي:
1) فاقد کريپت هستند.
2) در بخش فوقاني حلق قرار دارند.
3) واجد کپسول هستند.
4) توسط اپي تليوم تنفسي پوشيده شده اند.
پاسخ سوال 14 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «3»

– سوال 15 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– ائــوسيت پستانداران در هنگام تولد در چه مـــرحله اي قرار دارد؟
1) شروع ميوز I
2) پروفاز ميوز I
3) متافاز ميوز II
4) شروع ميوز  II
پاسخ سوال 15 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «2»

– سوال 16 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– آندوسپور باکتري ها به چه دليلي در مقابل گرما و خشکي مقاوم هستند؟
1) وجود دي آمينو پايمليک اسيد
2) وجود دي پيکولينات کلسيم
3) وجود ليپوپلي ساکاريد
4) وجود فسفو انول پيرووات
پاسخ سوال 16 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «2»

– سوال 17 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام عبارت در مورد ويروس هاي گياهي صحيح مي باشد؟
1) اکثر ويروس هاي گياهي داراي RNA هستند.
2) بيشتر ويروس هاي گياهي داراي DNA مي باشند.
3) ويروس هاي گياهي از طريق هوا به گياهان سرايت مي کنند.
4) ويروس هاي گياهي از طريق آب وارد گياهان مي شوند.
پاسخ سوال 17 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «1»

– سوال 18 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– توپوايزومرهاي DNA ...............
1) در ژل سرعت حرکت يکساني دارند.
2) توپولوژي يکساني دارند.
3) داراي طول يکساني هستند.
4) داراي توالي و طول متفاوتي هستند.
پاسخ سوال 18 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «3»

– سوال 19 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– ضريب ته نشيني به کدام يک از پارامترهاي زير بستگي ندارد؟
1) جرم ملکولي
2) بار الکتريکي ملکول
3) چگالي ملکولي
4) شکل ملکولي
پاسخ سوال 19 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «2»

– سوال 20 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– افزايش فرکانس تحريک در تارهاي آوران عصب نهم مغز باعث کدام تغيير در بدن مي شود؟
1) افزايش فشار خون  
2) افزايش حرکات تنفس
3) کاهش ضربان قلب
4) کاهش قطر رگ ها
پاسخ سوال 20 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «3»