سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش صد و هشتاد و یکم به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش صد و هشتاد و یکم


– سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– اثر ناشي از تغييرات شديد حرارت و پايين رفتن سطح آب براي يک گونه ماهي به ترتيب جزو کدام يک از عوامل مي باشد؟ سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) مستقل از تراکم - مستقل از تراکم
2) مستقل از تراکم - وابسته به تراکم
3) وابسته به تراکم - وابسته به تراکم
4) وابسته به تراکم - مستقل از تراکم
پاسخ سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «1»

– سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– پلانکتون هاي دائمي در کدام ناحيه از درياها شانس بيشتري براي زندگي دارند؟
1) ناحيه باز اقيانوسي و ناحيه ساحلي
2) فقط در ناحيه باز اقيانوسي
3) فقط در ناحيه ساحلي
4) در تمام نواحي اقيانوسي
پاسخ سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «1»

– سوال 3 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– نسبت توليد اوليه خالص به توده زنده در کدام اکوسيستم بيشترين است؟
1) اقيانوس ها
2) چمن زارهاي منطقه معتدله
3) تالاب ها
4) جنگل هاي پرباران حاره
پاسخ سوال 3 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «1»

– سوال 4 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام جنبه از فعاليت باکتري هاي فتوسنتز کننده در اکوسيستم از اهميت بيشتري برخوردار است؟
1) توليد در شرايط ويژه
2) کمک به چرخه عناصر
3) کمک به خودپالايي سيستم هاي آلوده
4) جلوگيري از هدر رفتن انرژي نهفته در مواد
پاسخ سوال 4 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «3»

– سوال 5 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کــدام روش بــراي اندازه گيري تــوليد در اکوسيستم هاي آبي مورد استفاده قرار نمي گيرد؟
1) اندازه گيري پي اچ
2) تعيين دي اکسيد کربن جذب شده
3) اندازه گيري مواد خام
4) اندازه گيري اکسيژن متصاعد شده
پاسخ سوال 5 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «2»

– سوال 6 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– معيارهايي که از طريق آن مي توان وضعيت پيدايش و توسعه اکوسيستم را قضاوت نمود،‌ کدامند؟
1) انرژي
2) چرخه غذايي
3) ساختار جامعه
4) هر سه
پاسخ سوال 6 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «4»

– سوال 7 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در محيط دريايي،‌ کدام يک بر تراکم گونه ها در منطقه پراکنش تاثير نمي گذارند؟
1) جريان هاي افقي
2) جزر و مد
3) کدورت
4) نمک هاي محلول
پاسخ سوال 7 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «2»

– سوال 8 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– عمق نفوذ کدام يک از پرتوهاي نور خورشيد،‌ در آب کمتر مي باشد؟
1) آبي
2) بنفش
3) قرمز
4) مادون قرمز
پاسخ سوال 8 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «4»

– سوال 9 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– اساس گروه بندي اکولوژيک موجودات زنده در اکوسيستم کدام است؟
1) نقش و جايگاه تغذيه اي آن ها
2) آشيان هاي اکولوژيک اشغال شده توسط آن ها
3) اختصاصات فيزيولوژيکي آن ها
4) شباهت هاي مورفولوژيک و موقعيت فيزيکي آن ها
پاسخ سوال 9 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «1»

– سوال 10 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– اگر ميزان شاخص شانون واينر،‌ روبه پايين باشد،‌ اکوسيستم ............... است.
1) پايدار و کم استرس
2) پايدار و پراسترس
3) ناپايدار و پر استرس
4) ناپايدار و کم استرس
پاسخ سوال 10 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «3»

– سوال 11 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– انباشتگي رسوبات و مواد آلي در تالاب ها موجب همه عوامل زير مي شود بجز:
1) افزايش اسيديته
2) تجزيه زياد ترکيبات آلي
3) کاهش دي اکسيد کربن
4) کاهش اکسيژن کف درياچه
پاسخ سوال 11 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «3»

– سوال 12 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– بيماري مي ناماتا در اثر کدام آلاينده در انسان ايجاد مي گردد؟
1) ارسنيک
2) سرب
3) جيوه
4) کادميوم
پاسخ سوال 12 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «3»

– سوال 13 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام يک در کاهش تنوع زيستي موثر است؟
1) مقدار معتدل آشفتگي
2) انزواي جغرافيايي
3) کاهش نسبت تنفس جامعه بر بيومس جامعه
4) کنترل عوامل زيستي بر اکوسيستم
پاسخ سوال 13 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «2»

– سوال 14 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– غنا،‌ يکنواختي و چيرگي سه جزء تنوع ............... محسوب مي شوند.
1) اکوسيستم
2) ژنتيکي
3) زيستگاهي
4) گونه اي
پاسخ سوال 14 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «4»

– سوال 15 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در کدام يک از اکوسيستم هاي زير مواد غذايي عامل محدود کننده توليد است؟
1) آب هاي دورتر از سواحل
2) کوير
3) مناطق قطبي
4) درياچه هاي کم عمق
پاسخ سوال 15 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «1»

– سوال 16 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در اکوسيستم هاي دريايي کم اهميت ترين عامل در کنترل توليد اوليه کدام است؟
1) اکسيژن
2) دما
3) نور
4) عناصر غذايي
پاسخ سوال 16 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «1»

– سوال 17 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کــدام گزينه در خصوص تفــاوت عمده اکــوسيستم هاي خشکي و آبي صحيح است؟
1) اندازه اجزاء زيستي
2) تعداد اجزاء زيستي
3) تعداد توليدکنندگان
4) اندازه توليدکنندگان
پاسخ سوال 17 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «4»

– سوال 18 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در اکوسيستم هاي دريايي،‌ عمقي از آب که نور بنحوي نفوذ کرده و فرايند فتوسنتز مي تواند صورت بگيرد چند متر است؟
1) 70
2) 300
3) 600
4) 2000
پاسخ سوال 18 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «1»

– سوال 19 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– مرز بين بيوم ها توسط ............... مشخص مي شود.
1) اکوتون
2) اقليم و ويژگي هاي فيزيکي
3) جانوران و گياهان
4) ميکروکليماي منطقه
پاسخ سوال 19 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «2»

– سوال 20 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– چرخه اوره در چه بخش از سلول رخ مي دهد؟
1) شبکه گلژي
2) سيتوپلاسم و ميتوکندري
3) ميتوکندري و ليزوزوم
4) شبکه اندوپلاسميک
پاسخ سوال 20 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «2»