سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش صد و هشتاد و چهارم به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش صد و هشتاد و چهارم


– سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– حرکات در کدام مفصل محدودتر است؟ سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) بيضي
2) زيني
3) کروي
4) مسطح
پاسخ سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «2»

– سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– دريارکينسون،‌ اختلال اصلي در کجاست؟
1) عقده قاعده اي
2) قشر مغز
3) گوش داخلي
4) مخچه
پاسخ سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «1»

– سوال 3 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– جريان گردبادي خون در عروق،‌ با کدام عامل ارتباط کم تري دارد؟
1) چگالي خون
2) سرعت خون
3) طول رگ
4) ويسکوزيته خون
پاسخ سوال 3 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «3»

– سوال 4 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام وريد،‌ شريان همنامي ندارد؟
1) پورت
2) کليوي
3) طحالي
4) مزانتريک
پاسخ سوال 4 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «1»

– سوال 5 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در موقع ساخت يک قلب مصنوعي،‌ نگراني در خصوص تشکيل لخته،‌ در کدام حفره،‌ بيش تر است:
1) بطن چپ
2) بطن راست
3) دهليز چپ
4) دهليز راست
پاسخ سوال 5 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «1»

– سوال 6 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در يک پتانسيل عمل،‌ اولين و آخرين مرحله،‌ به عملکرد کدام کانال،‌ ارتباط دارد؟
1) دريچه دار ولتاژي سديم
2) دريچه دار ولتاژي پتاسيم
3) نشتي پتاسيم
4) نشتي سديم
پاسخ سوال 6 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «4»

– سوال 7 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– انتقال مواد خام اوليه براي ساخت اسکلت سلولي به داخل سيتوپلاسم،‌ با کدام روش صورت مي گيرد؟
1) انتقال فعال اوليه
2) انتقال فعال ثانويه
3) انتشار تسهيل شده
4) انتشار ساده
پاسخ سوال 7 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «2»

– سوال 8 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام عضو،‌ در اطراف بطن سوم نيست؟
1) تالاموس
2) هسته عصب واگ
3) هيپوتالاموس
4) هيپوفيز
پاسخ سوال 8 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «2»

– سوال 9 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام يک از اجزاي چشم،‌ در تطابق ديد نزديک و دور،‌ دخالت بيش تري دارد؟
1) جسم مژگاني
2) شبکيه
3) عنبيه
4) قرنيه
پاسخ سوال 9 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «1»

– سوال 10 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– ترشحــات کدام غده،‌ در کنتــرل التهاب نقــش بيش تري دارد؟
1) تيروئيد
2) فوق کليه
3) کبد
4) لوزالمعده
پاسخ سوال 10 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «2»

– سوال 11 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در دستگاه گوارش،‌ ميسل،‌ در چه موردي نقش عمده تري دارد؟
1) هضم پروتئين
2) هضم چربي
3) جذب چربي
4) جذب پرواتئين
پاسخ سوال 11 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «3»

– سوال 12 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در موقع اسهال،‌ کاهش ادرار به دليل تغيير در کدام فشار است؟
1) فشار انکوتيک گلومرول
2) فشار انکوتيک کپسول بومن
3) فشار هيدروستاتيک کپسول بومن
4) فشار هيدروستاتيک گلومرول
پاسخ سوال 12 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «4»

– سوال 13 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– مــدت زمان توقف کدام گلبول سفيد در خــون،‌ بيش تر است؟
1) نوتروفيل
2) منوسيت
3) لنفوسيت
4) بازوفيلي
پاسخ سوال 13 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «3»

– سوال 14 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام اندامک داخل سلولي،‌ نقش مهم تري در توليد غشا سلول دارد؟
1) وزيکول
2) ميتوکندري
3) ليزوزوم
4) شبکه اندوپلاسمي
پاسخ سوال 14 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «4»

– سوال 15 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام يک،‌ از ديافراگم نمي گذرد؟
1) شريان آئورت
2) عصب واگ
3) مري
4) ناي
پاسخ سوال 15 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «4»

– سوال 16 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کــدام ماده در کنترل شيميايي تنفس،‌ نقش مستقيم کم تري دارد؟
1) اکسيژن
2) بي کربنات
3) دي اکسيد کربن
4) يون هيدوروژن
پاسخ سوال 16 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «2»

– سوال 17 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام غده،‌ در تنظيم بيش ترين ماده معدني در بدن انسان،‌ نقش مهم تري دارد؟
1) پاراتيروئيد
2) تيروئيد
3) فوق کليه
4) لوزالمعده
پاسخ سوال 17 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «1»

– سوال 18 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام عضو،‌ نقش کم تري در سيستم دفاعي بدن دارد؟
1) تيموس
2) طحال
3) کبد
4) لوزه
پاسخ سوال 18 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «3»

– سوال 19 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام لايه پوستي،‌ بدون فيبر قابل ملاحظه است؟
1) اپيدرم
2) هيپودرم
3) لايه رتيکولر درم
4) لايه پايپلري درم
پاسخ سوال 19 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «1»

– سوال 20 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام عضو،‌ در جذب چربي،‌ نقش مستقيم تري دارد؟
1) روده
2) معده
3) لوزالمعده
4) کبد
پاسخ سوال 20 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «4»