سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش صد و هشتاد و هفتم به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید
x

سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش صد و هشتاد و هفتم


– سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام روش نمونه گيري وجود يک شبکه و مجموعه نقاط استقرار مجدد آن ها را آسان مي سازد؟ سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) تصادفي
2) سيستماتيک  
3) تصادفي طبقه بندي شده
4) تصادفي سيستماتيک
پاسخ سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «2»

– سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در تعيين حجم نمونه،‌ کدام يک از عوامل زير تاثير بيشتري در تعداد آن دارد؟
1) ميانگين واقعي نمونه ها  
2) درصد تاج پوشش گونه ها
3) واريانس نمونه ها
4) پراکنش نمونه ها
پاسخ سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «3»

– سوال 3 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام يک از روش هاي زير را براي اندازه گيري مقدار علوفه برداشت شده نيز به کار مي برند؟
1) امتيازدهي ماده خشک  
2) مقايسه توليد
3) آدلايد
4) مشبک
پاسخ سوال 3 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «4»

– سوال 4 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– ثبت مکرر حضور و عملکرد انفرادي گياهان مرتعي را گويند.
1) مميزي
2) ارزيابي
3) سرشماري
4) اندازه گيري
پاسخ سوال 4 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «3»

– سوال 5 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– چگونه مي توان اثر اقليم را از اثر مديريت در يک اکوسيستم مرتعي تفکيک نمود؟
1) پايش
2) مميزي
3) ارزيابي
4) اندازه گيري
پاسخ سوال 5 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «1»

– سوال 6 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– براي تعيين غالبيت گياهان کدام يک از پارامترهاي گياهي زير را ترجيح مي دهيد؟
1) پوشش تاجي گونه ها
2) فرکانس گونه ها
3) تراکم گونه ها
4) توليد گياهان غير خوشخوراک
پاسخ سوال 6 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «1»

– سوال 7 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام روش زير روشي مرجع در اندازه گيري پوشش گياهي است؟
1) پلات
2) چرخ دوار
3) خط نقطه
4) ترانسکت خطي
پاسخ سوال 7 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «4»

– سوال 8 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– برآورد درصد پوشش يقه براي چه نوع فرم رويشي مناسب است؟
1) پهن برگان علفي
2) علف گندميان
3) درختان
4) بوته اي ها
پاسخ سوال 8 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «2»

– سوال 9 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– عامل تمايز تقسيمات رده بندي در گياهان خانواده کاسني (Asteraceae) کدام يک از موارد زير است؟
1) جام گل
2) عوامل محيطي
3) تقسيمات برچه اي
4) شکل دانه گروه
پاسخ سوال 9 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «1»

– سوال 10 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام گياه مونوکارپيک مي باشد؟
1) قره داغ
2) آنغوزه
3) درمنه
4) گون
پاسخ سوال 10 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «2»

– سوال 11 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در کدام يک از گياهان نام برده شده،‌ گل آذين سنبله نمي باشد؟
1) چاودار
2) قميش
3) چمن
4) جو
پاسخ سوال 11 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «2»

– سوال 12 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در کدام دسته از گياهان ميوه به صورت شيزوکارپ مي باشد؟
1) ختمي - گل قاصد
2) جاشير - شنبليله
3) توت روباهي - خارشتر
4) پنيرک - کرفس کوهي
پاسخ سوال 12 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «4»

– سوال 13 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– وجود گياهان آبدوست در آبراهه ها که نشان دهنده وجود آب در عمق هاي نسبتاً کم است،‌ راهنماي خوبي براي اجراي عمليات ................. مي باشد.
1) ايجاد تورکينست
2) ايجاد خوشاب يا بندساز
3) احداث سدهاي زيرزميني
4) احداث هلالي هاي آبگير
پاسخ سوال 13 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «3»

– سوال 14 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– وسيله اي است که از آن علاوه بر شخم اراضي هموار،‌ در اراضي سنگلاخي هم استفاده مي شود و ضمن از بين بردن گياهان مهاجم بستر کاشت مناسبي براي بذر فراهم مي کند؟
1) گاوآهن بشقابي انعطاف پذير
2) گاوآهن مخصوص مراتع سنگلاخي
3) گاوآهن بشقابي عمودي
4) گاوآهن بشقابي استاندارد
پاسخ سوال 14 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «1»

– سوال 15 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– استراتيفيکاسيون به چه منظوري در بذرکاري مورد استفاده قرار مي گيرد؟
1) تلقيح بذر با باکتري جهت سبز شدن بذر
2) خيس کردن بذر به منظور تسريع در جوانه زني
3) خراش دادن به منظور شکستن خواب بذر
4) سرمادهي مرطوب به منظور شکستن خواب بذر
پاسخ سوال 15 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «4»

– سوال 16 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در کدام يک از روش هاي مرتع کاري علاوه بر افزايش توليد،‌ هدف اصلي تغيير ترکيب پوشش گياهي مي باشد؟
1) بذرپاشي
2) بذرکاري
3) ميان کاري
4) نهال کاري
پاسخ سوال 16 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «3»

– سوال 17 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– عمــدتاً وجــود کندوهاي زنبــــور عســل در يونجه زارها با چه هدفي مي باشد؟
1) افزايش درآمد بهره بردار مرتع
2) استفاده چند منظوره از مراتع
3) دامداري و زنبورداري توام
4) استفاده از زنبور به عنوان عامل گرده افشان
پاسخ سوال 17 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «4»

– سوال 18 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– مهم ترين اثر کودپاشي در مراتع چيست؟
1) تغيير ترکيب پوشش گياهي
2) افزايش توليد مرتع
3) بالا بردن قدرت تثبيت خاک
4) کاهش ميزان ليگنين و سلولز در گياهان مرتعي
پاسخ سوال 18 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «2»

– سوال 19 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام نوع آتش سوزي به عنوان يک تيمار اصلاح مرتع در مناطقي که مناسب تشخيص داده شده است قابل توصيه مي باشد؟
1) آتش سوزي عمدي
2) آتش سوزي اتفاقي
3) آتش سوزي طبيعي
4) آتس سوزي برنامه ريزي شده
پاسخ سوال 19 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «4»

– سوال 20 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در عمليات بذر کاري در مرتع کدام يک به عنوان هزينه افزوده سالانه محسوب مي شود؟
1) اجاره تراکتور و ادوات کشاورزي
2) استخدام کارگر جهت کاشت
3) استخدام قرقبان
4) خريد بذر يا نهال
پاسخ سوال 20 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «3»