سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش صد و هشتاد و نهم به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید
x

سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش صد و هشتاد و نهم


– سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در مديريت آبياري مهم ترين عواملي را که بايد در نظر گرفت عبارتند از: سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) قدرت نفوذ پذيري خاک - دماي آب
2) سرعت حرکت آب - کيفيت آب آبياري
3) ظرفت نگهداري آب در خاک - قدرت نفوذ پذيري خاک
4) منبع تامين آب آبياري - کيفيت آب آبياري
پاسخ سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «3»

– سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام يک از ميکروارگانيزم هاي مفيد زير در جذب فسفر از خاک اهميت بيشتري دارد؟
1) ريزوبيوم
2) ميکوريزا
3) نيتروباکتر
4) نيوباسيلوس
پاسخ سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «2»

– سوال 3 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– عمق کاشت بذور درخاک زماني عميق تر صورت مي پذيرد که .................
1) رطوبت خاک بالا باشد.
2) اندازه بذور بسيار ريز باشد.
3) درجه حرارت خاک پايين باشد.
4) خاک از بافت سبکي برخوردار باشد.
پاسخ سوال 3 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «4»

– سوال 4 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام يک از گياهان زير سرماي زير صفر را بهتر تحمل مي کنند؟
1) کلم علوفه اي
2) شبدر برسيم
3) سيب زميني علوفه اي
4) گلزاي بهاره علوفه اي
پاسخ سوال 4 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «1»

– سوال 5 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام نوع کشت مخلوط گياهي مي تواند به عنوان «علوفه - دارو» در نظر گرفته شود؟
1) يونجه - جو
2) شبدر - علف باغ
3) شنبليله - شويد
4) ماشک - يولاف
پاسخ سوال 5 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «3»

– سوال 6 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– ورس (خوابيدگي) در کدام مرحله رشد گندم بيشترين خسارت را وارد مي کند؟
1) گلدهي
2) پرشدن دانه
3) رسيدگي دانه
4) شروع پر شدن دانه
پاسخ سوال 6 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «1»

– سوال 7 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در صورتي که کشت سويا در منطقه معتدل اواسط تيرماه انجام شود ارقام با کدام گروه رسيدگي زير را توصيه مي کنيد؟
1) گروه 1
2) گروه 3
3) گروه 5
4) گروه 7
پاسخ سوال 7 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «2»

– سوال 8 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کلزا گياهي ................. بوده و گلدهي در آن از قسمت ................. گل آذين آغاز مي شود.
1) دگربارور - بالاي
2) خودبارور - بالاي
3) خودبارور - پايين
4) دگربارور - پايين
پاسخ سوال 8 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «3»

– سوال 9 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام عبارت در مورد آفتابگردان صحيح مي باشد؟
1) گياهي مقاوم به خوابيدگي از ناحيه ريشه مي باشد.
2) شروع گرده افشاني از گل هاي زبانه اي طبق مشخص مي شود.
3) گياهي روز بلند بوده و بيشتر ارقام آن حساس به طول روز است.
4) آفتابگردان را مي توان در نواحي با زمستان سرد تا نيمه سرد به عنوان محصول دوم و پس از برداشت جو کشت نمود.
پاسخ سوال 9 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «4»

– سوال 10 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در کدام يک از دانه هاي روغني زير درصد اسيد چرب لينولنيک بيشتر است؟
1) آفتابگردان
2) کتان روغني
3) پنبه دانه
4) سويا
پاسخ سوال 10 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «2»

– سوال 11 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در صورتي که ضريب تعرق چغندر قند 400 باشد،‌ براي توليد 30 تن ماده خشک در هکتار،‌ چند ميلي متر آب تعرق مي شود؟
1) 1150
2) 1200
3) 1250
4) 1300
پاسخ سوال 11 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «2»

– سوال 12 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در خوزستان در مقايسه با شهرکرد کدام يک از موارد زير درباره چغندرقند صحيح است؟
1) افزايش درصد قند،‌ افزايش رشد رويشي و کاهش اندازه ريشه
2) کاهش درصد قند،‌ کاهش رشد رويشي و افزايش اندازه ريشه
3) افزايش درصد قند،‌ کاهش رشد رويشي و کاهش اندازه ريشه
4) کاهش درصد قند،‌ افزايش رشد رويشي و افزايش اندازه ريشه
پاسخ سوال 12 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «4»

– سوال 13 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در صورت استفاده از فاضلاب براي آبياري،‌ بهتر است از کدام گروه از گياهان زراعي استفاده شود؟
1) گياهان علوفه اي
2) گياهان غده اي
3) گياهان دانه اي
4) سبزيجات
پاسخ سوال 13 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «3»

– سوال 14 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– يکي از ويژگي هاي مهم در هنگام انتخاب بذر براي کاشت چيست؟
1) پر محصولي
2) زودرسي
3) خلوص فيزيکي بالا
4) بازارپسندي مطلوب
پاسخ سوال 14 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «3»

– سوال 15 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– براي شخم زدن مزارع شيب دار و پله اي کدام گاوآهن خيلي مناسب تر است؟
1) بشقابي
2) زيرشکن
3) برگردن دار يک طرفه
4) برگردان دار دو طرفه
پاسخ سوال 15 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «4»

– سوال 16 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– گياهان دو ساله معمولاً .................
1) در سال دوم رشد رويشي ندارند.
2) توانايي رويش دائمي دارند.
3) در سال دوم بذر توليد مي کنند.
4) براي دو سال بذر توليد کرده و سپس مي ميرند.
پاسخ سوال 16 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «3»

– سوال 17 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– انجام آزمون يکنواختي واريانس خطاي آزمايشي (بارتلت) در کدام طرح زير به لحاظ آماري امکان پذير است؟
1) طرح مربع لاتين
2) طرح کاملاً تصادفي
3) طرح بلوک کامل تصادفي
4) طرح کراس اور
پاسخ سوال 17 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «2»

– سوال 18 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– تکرار آزمايش (تکرار ايستگاه) در کدام يک از طرح هاي زير امکان پذير است؟
1) تمام طرح هاي پايه
2) بلوک کامل تصادفي
3) کاملاً تصادفي
4) مربع لاتين
پاسخ سوال 18 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «1»

– سوال 19 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– تصادفي نمودن آزمايش بلوک ها در طرح بلوک کامل تصادفي به دليل ................. است.
1) ايجاد يکنواختي داخل بلوک ها
2) حذف اثر متقابل تيمار و خط
3) حذف اثر متقابل بلوک و خطا
4) حذف اثر متقابل بلوک و تيمار
پاسخ سوال 19 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «4»

– سوال 20 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام عبارت در مورد بذر پايه صدق مي کند؟
1) نماينده شجره حقيقي يک واريته است.
2) آخرين محصول برنامه گواهي بذر است.
3) همان بذر ثبت شده است.
4) به اولين بذري که از تکثير بذر اصلاح گر بدست مي آيد مي گويند.
پاسخ سوال 20 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «4»