سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش صد و هشتاد و سوم به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش صد و هشتاد و سوم


– سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– قنات ها از سازه هاي موثر در علم زمين شناسي مهندسي محسوب مي شوند. اصطلاح مظهر قنات چيست؟ سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) قطر متوسط تونل يا دالان قنات
2) عميق ترين چاه در رشته يک قنات
3) محلي که آب قنات آفتابي مي شود.
4) طول يک رشته قنات در مقياس فرسخ
پاسخ سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «3»

– سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– معمولاً در محــل سطح يک گسل،‌ قطعاتي از سنگ هاي اطراف گسل خرده شده و بعداً به وسيله خميري به يکديگر جوش مي خورند. اين محصول جديد در علم زمين شناسي چه ناميده مي شود؟
1) بِرِش گسلي
2) آيينه گسل
3) خمير گسلي
4) شيستوي گسل
پاسخ سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «1»

– سوال 3 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– از نظر عمر زمين شناسي،‌ چهار دوران کلي تعريف مي شود. کدام مورد جزء اين دوران محسوب نمي شود؟
1) پرکامبرين
2) سيزئوزوئيک
3) پالئوزوئيک
4) سنوزوئيک
پاسخ سوال 3 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «2»

– سوال 4 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام نوع سنگ،‌ بــاتوجه به مقاومت بالا،‌ بــراي پي سازه بيش تر توصيه مي شود؟
1) گنيس ها
2) فيليت ها
3) کوارتزيت ها
4) شيست ها
پاسخ سوال 4 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «3»

– سوال 5 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در علم زمين شناسي ساختماني،‌ مورد چين ها از اهميت خاصي برخوردار است. کدام مورد در تقسيم بندي انواع چين ها وجود ندارد؟
1) چين مايل
2) چين شکسته
3) چين متقارن
4) چين واژگون
پاسخ سوال 5 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «2»

– سوال 6 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در چارچوب طبقه بندي گسل ها براساس مکانيزم پيدايش،‌ کدام مورد جزء اين طبقه بندي نمي باشد؟
1) گسل رانده  
2) گسل پيچشي
3) گسل عادي
4) گسل امتدادي
پاسخ سوال 6 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «2»

– سوال 7 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در رده بندي مهندسي توده سنگ،‌ علاوه بر مقاومت تراکمي تک محوري کدام ويژگي داراي اهميت بيش تري است؟
1) ترکيبات شيميايي
2) درصد تخلخل و نفوذپذيري
3) شکل کلي و ابعاد قطعه سنگ
4) ناپيوستگي هاي موجود در توده سنگ
پاسخ سوال 7 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «4»

– سوال 8 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام سنگ،‌ از تخريب سنگ هاي آذرين به وجود مي آيد؟
1) برش
2) شيل
3) کنگومرا
4) گرايوک
پاسخ سوال 8 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «4»

– سوال 9 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– مواد تشکيل دهنده سنگ دياتوميت،‌ کدام است؟
1) ترکيبي از آهک و رس
2) مخلوطي از مواد سيلسي همراه با اکسيد آهن و آلومينيم
3) بقاياي گياهان قديمي در بين طبقات رسي و شيلي
4) شامل بقاياي فضولات موجودات زنده دريايي و يا خشکي
پاسخ سوال 9 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «2»

– سوال 10 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در ميان انواع کلي سنگ ها،‌ اهميت کدام مورد در اجراي پروژه‌هاي عمراني،‌ نسبت به بقيه بيش تر است؟
1) آذرين
2) آهکي
3) رسوبي
4) دگرگوني
پاسخ سوال 10 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «3»

– سوال 11 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– ميزان انحلال ژيپس در مقايسه با سنگ آهک،‌ چگونه است؟
1) خيلي کم تر
2) تقريباًٌ برابر
3) خيلي بيش تر
4) بستگي به ساير ويژگي ها دارد.
پاسخ سوال 11 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «3»

– سوال 12 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در ميان سنگ هاي تبخيري،‌ تخلخل کدام مورد،‌ نسبت به بقيه کم تر است؟
1) انيدريت
2) ژيپس
3) پتاس
4) سنگ نمک
پاسخ سوال 12 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «3»

– سوال 13 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– مقدار بيش تر کاني ها در سنگ هاي مارني،‌ کدام است؟
1) ايليت
2) دولوميت
3) کوارتز
4) کلسيت
پاسخ سوال 13 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «1»

– سوال 14 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در بررسي تغيير حجم خاک ها در اثر رطوبت،‌ مقدار آب لازم براي ايجاد اين نوع تغيير بستگي مستقيم به کدام مورد دارد؟
1) درصد کاني
2) درصد لاي
3) مقدار رسوبات دولوميتي
4) مقدار ذرات رس کلوئيدي
پاسخ سوال 14 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «4»

– سوال 15 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– دگرگوني ناحيه اي سنگ ها که در نتيجه اثرات توام با حرارت زياد و فشارهاي همه جانبه پديد مي آيد،‌ معمولاً در چه محلي ديده مي شود؟
1) درزه ها
2) دياژنز
3) برخورد صفحات ليتوسفر
4) صفحات هيدروترمال
پاسخ سوال 15 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «3»

– سوال 16 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– با توسعه يافتن و افزايش پيچيدگي فراگردهاي سازماني،‌ ضرورت استفاده از ............... افزايش مي يابد.
1) منابع موجود
2) مديران صف
3) واحدهاي ستادي
4) کارکنان بيش تر
پاسخ سوال 16 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «3»

– سوال 17 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– فرانوگرايان،‌ کدام مورد را به منزله ارزشي مهم در نظر مي گيرند و بر اين باورند که به طور کلي دانش نيز به صورت پراکنده به دست مي آيد و در قالب تکه ها و جزءهاي بسيار متفاوت توليد مي شود.
1) تخصص
2) تنوع
3) تمايز
4) تمرکز
پاسخ سوال 17 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «2»

– سوال 18 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– مديران مترصد آن هستند که ............... را افزايش دهند،‌ يعني کميت و کيفيت کار انجام شده را در مقايسه با منابع مصرف شده،‌ بالا ببرند.
1) بهره وري
2) سودآوري
3) کيفيت برنامه ريزي
4) چرخه حيات سازمان
پاسخ سوال 18 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «1»

– سوال 19 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– برخي از صاحب نظرات نظريه هاي سازمان و مديريت،‌ وظايف مديريت را مشتمل بر برنامه ريزي،‌ سازماندهي،‌ ............... هدايت،‌ هماهنگي،‌ گزارش دهي و بودجه بندي مي دانند.
1) آموزش
2) پژوهش
3) گفتگو
4) کارآفريني
پاسخ سوال 19 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «4»

– سوال 20 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– براساس برنامه ريزي و مديريت بر مبناي استثنا،‌ بايد پس از تعيين اهداف،‌ اقدام به تخصيص منابع و تعيين شاخص هاي عملياتي گردد و نحوه انجام امور به کدام مورد واگذار شود؟
1) برنامه ريزان
2) کارکنان
3) مديران
4) مسئولان واحدها
پاسخ سوال 20 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «4»