سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش صد و هشتاد و دوم به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش صد و هشتاد و دوم


– سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– بخش اصلي مثلثات که در کتاب مجسطي بطلميوس آمده است شامل چه مطالبي است؟ سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) قضيه منلائوس و جدول جَيب
2) قضاياي تفصيل و ترکيب بطلميوس و جدول وتر
3) قضيه منلائوس و جدول وتر
4) قضاياي تفصيل و ترکيب بطلميوس و جدول جَيب
پاسخ سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «3»

– سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– شاخص ترين تمايز ميان حساب عربي و حساب نزد پيشينيان ايشان کدام است؟
1) استفاده از نظام ارزش مکاني اعداد
2) استفاده از حساب حروف (حساب جُمّل)
3) استفاده از ابزار محاسبه گر
4) نوشتن روي کاغذ
پاسخ سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «1»

– سوال 3 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– منظور از جغرافياي رياضي در کتاب هاي نجومي دانشمندان اسلامي چيست؟
1) تعيين خط نصف النهار يک شهر
2) تعيين جهت قبله در شهرهاي مختلف
3) اندازه گيري فاصله شهرها از يکديگر روي زمين
4) محاسبه چگونگي رويت ستارگان در عرض مشخصي روي زمين
پاسخ سوال 3 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «4»

– سوال 4 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– از ميان مولفه هاي نجومي زير تعيين کدام يک در نخستين رصدهاي دوره اسلامي بيشتر مورد توجه بوده است؟
1) اندازه گيري قطر ظاهري ماه
2) اندازه گيري فاصله فلک خورشيد از زمين
3) تعيين محل سيارات و ترتيب آن ها
4) اندازه گيري ميل دايره البروج نسبت به معدل النهار
پاسخ سوال 4 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «4»

– سوال 5 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– یکي از ابــزار تــوزين خازني مــوســوم به ميــزان الحکمه بر چه اساس عمل مي کند؟
1) نيروي کشش
2) وزنه هاي مشخص
3) مقايسه اجسام
4) قانون جابه جايي سيال (آب)
پاسخ سوال 5 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «4»

– سوال 6 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– مهم ترين مشکلي که در مدل افلاک بطلميوس درباره سيارات وجود داشت چه بود؟
1) ترتيب نادرست آن ها نسبت به خورشيد
2) بزرگي افلاک ممثل سيارات
3) وجود اختلاف منظر در سيارات پايين خورشيد
4) گردش يکنواخت آن ها به دور نقطه اي غير از مرکز عالم (نقطه معدل المسير)
پاسخ سوال 6 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «4»

– سوال 7 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– رسائل اخوان الصفا توسط چه کسي در اندلس رواج يافت؟
1) ابوالقاسم مجريطي
2) ابن رشد
3) ابن حزم
4) ابن ميمون
پاسخ سوال 7 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «1»

– سوال 8 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– درباره مکتب ذرّه گرايي کدام گزينه درست است؟
1) خيام ابن مکتب را به شکوفايي رساند.
2) پيروان اين مکتب از اشاعره براي انکار مفهوم عليت ارسطويي بدان تمسک کرده اند.
3) مکتب اتميسم غربي ريشه در انديشه عالمان عصر رنسانس دارد.
4) باقلاني اين مکتب را براي مقابله با فيلسوفان مشايي تاسيس کرد.
پاسخ سوال 8 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «2»

– سوال 9 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– اصطلاحات مال،‌ شيء،‌ کعب مربوط به کدام علم است؟
1) جبر
2) فيزيک
3) هندسه
4) کميما
پاسخ سوال 9 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «1»

– سوال 10 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– موضوع تترابيبلوس يا کتاب الاربعه بطلميوس چيست؟
1) تنجيم و احکام نجوم
2) نجوم و رياضيات
3) هيئت و حرکت سيارات
4) جغرافياي رياضي و نجومي
پاسخ سوال 10 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «1»

– سوال 11 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– با تــاليف آثار کدام يک از منجمان مسلمان،‌ انگاره هاي سياره اي بطلميوس جايگزين سنت هاي نجومي هند و ايران شد؟
1) ابوريحان بيروني
2) ابوعبداله بتاني
3) عبدالرحمن خازني
4) ابومعشر بلخي
پاسخ سوال 11 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «2»

– سوال 12 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام يک از آثار زير به فرمان منصور عباسي به دست محمدبن ابراهيم فزاري به عربي ترجمه گرديد؟
1) الستدهند الکبير
2) اصول هندسه اقليدس
3) زيج شهرياري
4) مجسطي بطلميوس
پاسخ سوال 12 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «1»

– سوال 13 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– جوهر نفس چگونه قابل اثبات است؟
1) از راه تشکيک
2) از راه علم حضوري
3) با برهان عقلي
4) قاعده امکان اشرف
پاسخ سوال 13 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «2»

– سوال 14 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– شيخ اشراق،‌ تبديل و تبدل انواع را از قبيل کدام يک از موارد ذيل مي داند؟
1) تبديل و تبدل اعراض
2) پيدايش صورت جوهري جديد در ماده
3) زائل شدن صورت جوهري حادث از ماده
4) زائل شدن صورت جوهري سابق و پديد آمدن صورت جوهري ديگر
پاسخ سوال 14 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «1»

– سوال 15 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در کدام فرض وجود يک امر انتزاعي صرف نيست و بر هر يک از اشياء عيني قابل حمل است؟
1) حمل ذوهو
2) معقول ثاني فلسفي
3) معناي مصدري
4) معقول ثاني منطقي
پاسخ سوال 15 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «2»

– سوال 16 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– ملاک اتصاف کلي طبيعي به جزئيت چيست؟
1) اختلاط با عوارض مشخصه
2) اقتران با ماده و ويژگي هاي مادي
3) تعيّن ذهني
4) وجود عيني و خارجي
پاسخ سوال 16 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «4»

– سوال 17 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام نظريه اخلاقي در قرن چهارم مبين فلسفه رسمي کليسا تلقي مي شد؟
1) نظريه رواقي
2) نظريه افلاطوني
3) نظريه اخلاقي اگوستينوس
4) نظريه اخلاقي طماس اکوئيني
پاسخ سوال 17 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «3»

– سوال 18 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام دسته از تصورات در نظر دکارت واقعاً روشن و متمايز هستند؟
1) تصورات حسي
2) تصورات جعلي
3) تصورات عارضي
4) تصورات فطري
پاسخ سوال 18 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «4»

– سوال 19 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در ديدگاه هابز،‌ رفتار عادلانه چيست؟
1) توجه به حقوق اقليت ها
2) پايبند بودن به قوانين شاه
3) اهميت قائل شدن براي آراء مردم جامعه
4) رعايت حقوق همه اقشار چه اقليت چه اکثريت
پاسخ سوال 19 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «2»

– سوال 20 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– نتيجه قياسي که در مقدمات آن،‌ اصغر و اکبر،‌ موضوع باشند ............... است.
1) موجبه جزييه يا موجبه کليه
2) سالبه کليه يا سالبه جزييه
3) موجبه جزييه يا سالبه جزييه
4) سالبه کليه يا موجبه جزييه
پاسخ سوال 20 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «2»