سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش صد و نوزدهم به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش صد و نوزدهم


– سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– ارتباط محل دفتر مدير توليد و مدير کارخانه چگونه باشد بهتر است؟ سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) مدير کارخانه در ساختمان اداري و مدير خط توليد در سالن توليد
2) هر دو دفتر کنار هم باشند تا ارتباط ها سريع تر باشد.
3) براي صرفه جويي در هزينه ها از يک مدير و يک دفتر استفاده شود.
4) محل دفتر مدير کارخانه در ساختمان اداري و مدير توليد در محلي که کنترل کافي بر کيفيت مواد اوليه داشته باشد.

– سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– محل نصب کابل براي تامين برق در سالن توليد و ساختمان اداري کدام روش صحيح تر است؟
1) براي هر دو مورد از کابل هاي روي ديوار  
2) سالن توليد و ساختمان اداري هر دو از سقف کاذب
3) سالن توليد و واحد اداري از زير کف تامين گردد.
4) سالن توليد از بالاي سقف کاذب و ساختمان اداري از زير کف کاذب

– سوال 3 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام يک از موارد زير در مورد شير انبساط صحيح نيست؟
1) در آن حجم مبرد افزايش مي يابد.
2) در آن دماي مبرد کاهش مي يابد.
3) در آن فشار مبرد کاهش مي يابد.
4) در آن آنتالپي مبرد افزايش مي يابد.

– سوال 4 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– براي افزايش دماي کدام يک از مواد غذايي زير به انرژي بيشترين نياز است؟
1) آرد
2) شير
3) روغن زيتون
4) گوشت بره

– سوال 5 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– هزينه اي که صرف خريد مواد بسته بندي مي شود جزء کدام يک از موارد زير است؟
1) سرمايه در گردش
2) هزينه ثابت
3) سرمايه ثابت
4) هزينه در گردش

– سوال 6 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام کف براي واحد توليدي آرد از گندم مناسب تر است؟
1) کاشي سفيد
2) سراميک کرم رنگ
3) موزائيک مقاوم به سايش و فشار
4) کف اپوکسي از جنس پليمرهاي مقاوم به رطوبت

– سوال 7 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– عمده ترين آنزيم موجود در شير از لحاظ کمي کدام است؟
1) لاکتوپراکسيداز
2) فسفاتازها
3) ليزوزيم
4) سوپراکسيد دسيموتاز

– سوال 8 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– با ثبات ترين ويژگي فيزيکي شير که از آن براي پي بردن به برخي تقلبات هم استفاده مي شود کدام است؟
1) پايداري در برابر الکل
2) دانسيته
3) نقطه انجماد
4) ديکسوزيته

– سوال 9 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در استفاده از آنزيم براي استخراج روغن کدام مطلب درست است؟
1) از دست رفتن حلال بيشتر
2) بازده بيشتر
3) کيفيت پايين تر کنجاله
4) نياز بيشتر به انرژي

– سوال 10 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در کدام مرحله از پالايش روغن حذف افلاتوکسين صورت مي گيرد؟
1) رنگبري - خنثي سازي
2) رنگبري - بوبري
3) خنثي سازي - بوبري
4) خلط گيري - خنثي سازي

– سوال 11 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– اگر کشش ديفوزيون کمتر از حد نصاب باشد چه اتفاقي مي افتد؟
1) درجه خلوص شربت خام کاهش مي يابد.
2) درصد قند تفاله افزايش مي يابد.
3) مشکل صافي و دکانتور افزايش مي يابد.
4) ضايعات ملاس افزايش مي يابد.

– سوال 12 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– ميسلا (miscella) چيست؟
1) اجتماع قطره هاي روغن در آب
2) آميزه روغن خام و حلال
3) اجتماع قطره هاي روغن در آب
4) اجتماعي از مولکول هاي برخي از پروتئين ها با مواد فعال در سطح

– سوال 13 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در قندسازي کدام يک از اعمال زير پس از سردشدن ماسکويت قند و قبل از عمليات سانتريفوژ صورت مي گيرد؟
1) تراش سبز
2) تراش سفيد
3) کوبيدن
4) کارد زدن

– سوال 14 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– چنان چه عمليات سولفيتاسيون بر روي شربت رقيق انجام شود،‌ کدامترکيب زير در افزايش دادن ميزان خاکستر شکر،‌ نقش موثرتري مي تواند داشته باشد؟
1) اسيدهاي آمينه
2) آميدها
3) لستين
4) نيتريت ها

– سوال 15 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در آبگيري کدام ميوه سورتينگ قطري قبل از استخراج صورت مي گيرد؟
1) آب انار
2) آب پرتقال
3) آب سيب
4) آب ليمو

– سوال 16 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام يک از بيماري هاي زير از طريق مصرف شير گاو به انسان منتقل نمي شود؟
1) اسهال خوني
2) تب مالت
3) سياه زخم
4) سل

– سوال 17 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– مهم ترين شاخص فساد در گوشت ماهي،‌ گوشت قرمز و طيور کدام يک از موارد زير است؟
1) تيرامين
2) دي استيل
3) کاداورين و پوتريسين
4) هيستيدين

– سوال 18 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– پروتئين ها بسته به شدت گرمادهي مي توانند آسيب ببينند. حساس ترين اسيد آمينه به گرما کدام است؟
1) آلانين
2) ليزين
3) متيونين
4) سيستين

– سوال 19 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام ترکيب در فساد گوشت طي نگهداري بلندمدت به صورت منجمد دخالت دارد؟
1) آب
2) پروتئين
3) ميوگلوبين
4) ليپيد

– سوال 20 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در مورد چگالي روغن کدام مطلب درست است؟
1) با افزايش سير نشدگي افزايش مي يابد.
2) با کاهش وزن مولکولي کاهش مي يابد.
3) با افزايش دما افزايش مي يابد.
4) با افزايش عدديدي کاهش مي يابد.