سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش صد و نودم به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش صد و نودم


– سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– اگر اندازه واحد توليدي بهينه باشد مقدار کشش هزينه ................. است. سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) يک
2) بزرگ تر از يک
3) کوچک تر از يک
4) مثبت
پاسخ سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «3»

– سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در تعيين حداقل وسعت اقتصادي مزرعه براي خريد يک تراکتور نيازي به تعيين کدام يک از موارد زير نمي باشد؟
1) هزينه متغير سالانه تراکتور
2) هزينه ثابت سالانه تراکتور
3) ارزش افزوده محصول در هکتار
4) هزينه اجاره تراکتور در هکتار
پاسخ سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «3»

– سوال 3 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام از عوامل ذيل تعيين کننده اندازه مطلوب واحد کشاورزي نمي باشد؟
1) عدم حتميت
2) هزينه مديريت
3) حمايت دولت
4) سرمايه اوليه
پاسخ سوال 3 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «4»

– سوال 4 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام يک از موارد زيرين جزء متغيرهاي افزايش نفع در بودجه جزئي است:
1) هزينه هاي کاسته شده و درآمدهاي افزوده شده
2) هزينه هاي افزوده شده و درآمدهاي افزوده شده
3) هزينه هاي کاسته شده و درآمدهاي کاسته شده.
4) هزينه هاي افزوده شده و درآمدهاي کاسته شده.
پاسخ سوال 4 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «1»

– سوال 5 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– بودجه جزئي فقط شامل:
1) هزينه و درآمد يک بخش تعريف نشده از يک فعاليت در بنگاه است.
2) هزينه و درآمد يک تغيير پيش بيني شده هدفدار در نظام توليد قديمي است.
3) هزينه و درآمد کل يک بنگاه فعال در توليد است.
4) هزينه و درآمد کل يک فعاليت است.
پاسخ سوال 5 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «2»

– سوال 6 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– براي محاسبه بازده کار و مديريت زارع بايستي .................
1) تمامي هزينه ها به جز هزينه سرمايه از درآمد ناخالص کسر شود.
2) هزينه نيروي کار از درآمد ناخالص کسر شود.
3) هزينه سرمايه از درآمد ناخالص کسر شود.
4) هزينه سرمايه از درآمد خالص کسر شود.
پاسخ سوال 6 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «4»

– سوال 7 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– اصل افزايش ريسک بيان مي کند که وقتي نسبت ................. يابد ريسک از دست دادن سرمايه افزايش مي يابد.
1) ديون به سرمايه شخصي کاهش
2) سرمايه منقول افزايش
3) سرمايه خالص کاهش
4) جاري افزايش
پاسخ سوال 7 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «3»

– سوال 8 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در بيشتر کشورهاي رو به رشد مهم ترين عامل محدودکننده توسعه کشاورزي آبي کدام است؟
1) مديريت
2) ميزان آب
3) عدم حمايت دولت
4) هزينه نسبي عوامل توليد
پاسخ سوال 8 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «1»

– سوال 9 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– براي ادغام بهينه فعاليت ها کدام قانون را به کار مي برند؟
1) قانون بودجه ريزي
2) قانون برنامه ريزي
3) قانون تصميم گيري
4) قانون کنترل
پاسخ سوال 9 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «1»

– سوال 10 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– زميــن هاي کشاورزي بر چــه اساسي ارزيابي مي شوند؟
1) قيمت جايگزيني منهاي استهلاک
2) هزينه خريد منهاي استهلاک
3) ارزش فعلي درآمدهاي آتي
4) قيمت خالص فروش
پاسخ سوال 10 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «3»

– سوال 11 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام يک از مقياس هاي ذيل از مقياس هاي کارايي اقتصادي نمي باشد؟
1) عملکرد
2) سرمايه سرانه
3) تاريخ بازگشت سرمايه
4) درآمد خالص سرانه
پاسخ سوال 11 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «1»

– سوال 12 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– يکي از دلايل عمده پايين بودن بازده کار در بسياري از واحدهاي کشاورزي عبارت است از:
1) پايين بودن روحيه کاري
2) پايين بودن نسبت سرمايه به کار
3) افزايش اوقات فراغت و استراحت زارع
4) آزاد کردن نيروي کار به منظور انجام کارهاي غير کشاورزي
پاسخ سوال 12 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «2»

– سوال 13 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– دليل اصلي اين که کشورهاي آمريکاي لاتين نسبت به کشورهاي آسيايي و آفريقايي پيشرفته هستند چيست؟
1) به خاطر تنوع در فرهنگ و الگوي مختلف اجتماعي و اقتصادي
2) به علت جمعيت کم تر از آسيا و آفريقا
3) وجود منابع و ذخاير زيرزميني
4) به دليل استقلال يافتگي زودتر سياسي
پاسخ سوال 13 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «4»

– سوال 14 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– چه کسي در فضاي توسعه يک کشور سه سوال زير را مطرح کرده است؟
«فقر چه تغييري کرده؟ نابرابري چه تغييري کرده؟ بيکاري چه تغييري کرده؟»
1) هارود - دومار
2) دادلي سيرز Dadlcy seers
3) مايکل تودارو
4) لوئيس
پاسخ سوال 14 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «2»

– سوال 15 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– منظور از آزادي که يکي از ارزش هاي توسعه اقتصادي است،‌ چه مي باشد؟
1) منظور افزايش رفاه افراد جامعه
2) جنبه سياسي مدنظر است.
3) گسترش دامنه انتخاب
4) همه موارد
پاسخ سوال 15 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «3»

– سوال 16 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام سياست در پايداري کشاورزي نقش بيش تري دارد؟
1) قيمت تضميني محصولات کشاورزي
2) حمايت از مبارزه بيولوژيک
3) بيمه محصولات کشاورزي
4) يارانه کود شيميايي
پاسخ سوال 16 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «2»

– سوال 17 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– افزايش نرخ رشد اقتصادي در کشور .................
1) قطعاً به افزايش فقر در جامعه منجر خواهد شد.
2) قطعاً به کاهش فقر در جامعه منجر خواهد شد.
3) شرط لازم براي کاهش شدت فقر در جامعه است.
4) در صورتي که همراه با افزايش ضريب جيني باشد فقر را کاهش خواهد داد.
پاسخ سوال 17 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «3»

– سوال 18 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– تاکيد بر سياست هاي حمايت از نوآوري هاي فني تعديل کننده آثار عامل محدود کننده رشد اقتصادي در هر کشور،‌ از رهيافت هاي کدام يک از نظريات توسعه کشاورزي است؟
1) نظريه انتشار
2) نظريه نوآوري القايي
3) نظريه مکان - موقعيت
4) نظريه نهاده هاي پربازده (انقلاب سبز)
پاسخ سوال 18 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «2»

– سوال 19 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– رهيافت مدل توسعه انقلاب سبز جهت رفع فقر از کشاورزان کدام يک از گزينه هاي زير مي باشد؟
1) ترويج روش هاي صحيح تخصيص نهاده ها در بين کشاورزان
2) تسهيل دسترسي کشاورزان به بازارهاي کنش پذير فروش محصول
3) اجراي سياست هاي تضميني خريد محصولات کشاورزي توسط دولت
4) ايجاد زمينه مناسب جهت افزايش دسترسي کشاورزان به نهاده هاي پربازده
پاسخ سوال 19 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «4»

– سوال 20 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– اجراي کدام يک از سياست هاي زير مانع از شکل گيري الگوي کشت مبتني بر مزيت هاي نسبي و رقابتي در بخش کشاورزي مي شود؟
1) اعطاي يارانه به نهاده هاي توليد کشاورزي
2) لغو کليه سياست هاي قيمت گذاري در بخش کشاورزي
3) حذف يارانه مربوط به نهاده هاي توليد کشاورزي
4) حذف يارانه مربوط به نهاده هاي توليد کشاورزي
پاسخ سوال 20 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «1»