سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش صد و نود و چهارم به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش صد و نود و چهارم


– سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– ممانعت از ترشح پرولاکتين در ................ موجب قطع توليد شير نمي شود. سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) خوک
2) گوسفند
3) گاو
4) ماديان
پاسخ سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «3»

– سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام يک مربوط به دستگاه گوارش نيست؟
1) اسفنکتراودي
2) حفره هاي ليبرکان
3) وازارکتا
4) غده هاي برونر
پاسخ سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «3»

– سوال 3 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– تستوسترون از تمامي موارد زير به جز ................ مي تواند ساخته شود.
1) استروژن
2) پروژسترون
3) پرگننولون
4) کلسترول
پاسخ سوال 3 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «1»

– سوال 4 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در خصوص گلوکوکورتيکوئيدها کدام گزينه نادرست است؟
1) در توليد سورفاکتانت (Surfactant) دخالت دارند.
2) سيستم ايمني را ضعيف مي کنند.
3) داراي اثر ضد التهابي هستند.
4) حساسيت بافت ها را نسبت به انسولين افزايش مي دهند.
پاسخ سوال 4 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «4»

– سوال 5 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام ترکيب زير واحد دو نوع پيوند گليکوزيدي است؟
1) سلولز
2) گليکوژن
3) کتين
4) آميلوز
پاسخ سوال 5 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «2»
 
– سوال 6 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– گزينه صحيح در خصوص تشخيص آبستني در گاو کدام است؟
1) عدم بازگشت به فحلي قطعاً نشان دهنده آبستني است.
2) وجود جسم زرد بر روي تخمدان دلالت بر آبستني دارد.
3) پايين بودن غلظت پروژسترون شير صد در صد نشان دهنده عدم  آبستني است.
4) بالا بودن غلظت پروژسترون شير صد در صد نشان دهنده آبستني است.
پاسخ سوال 6 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «3»

– سوال 7 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– علت تفاوت ارزش اصلاحي فرزندان از ميانگين ارزش اصلاحي والدين چيست؟
1) اثر ترکيبي ژن ها
2) اثر مستقل ژن ها
3) اثر نمونه گيري مندلي
4) تفاوت عوامل محيطي
پاسخ سوال 7 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «3»

– سوال 8 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– وقتي که تعداد واحدهاي آزمايشي همگن با محدوديت روبرو باشد،‌ کدام يک از طرح هاي زير براي اجراي آزمايش مناسب تر است؟
1) مربع لاتين
2) بلوک
3) بلوک ناقص
4) چرخشي
پاسخ سوال 8 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «4»

– سوال 9 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در چــه موردي از تجزيــه کوواريانس استفــاده مي شود؟
1) حضور همزمان عامل قابل طبقه بندي و عامل همبسته در معادله مدل
2) حضور همزمان دو عامل طبقه بندي در معادله مدل
3) حضور دو عامل همبسته در معادله مدل
4) همه سه مورد
پاسخ سوال 9 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «1»

– سوال 10 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– اگر ويژگي مورد بررسي در بين افراد يک جامعه داراي تغييرات شديد باشد و بتوان جامعه را براي اين ويژگي به گروه هايي تقسيم کرد،‌ کدام يک از روش هاي نمونه برداري براي اين جامعه مناسب تر است؟
1) نمونه گيري غيرتصادفي
2) نمونه گيري تصادفي منظم
3) نمونه گيري تصادفي ساده
4) نمونه گيري تصادفي طبقه بندي شده
پاسخ سوال 10 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «4»

– سوال 11 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در تشخيص صفت وابسته به جنس مغلوب پستانداران کدام گزينه صحيح است؟
1) در ماده ها بيشتر بروز مي کند.
2) در نرها بيشتر از ماده ها بروز مي کند.
3) به پسران مادري که اين صفت را ندارند منتقل نمي شود.
4) در همه فرزندان ماده اي که پدرشان داراي چنين ژني باشد بروز مي کند.
پاسخ سوال 11 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «2»

– سوال 12 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام يک از روش هاي انتخاب زير منجر به حداکثر شدن پيشرفت ژنتيکي از بعد اقتصادي مي شود؟
1) انتخاب چند صفتي به روش مرحله اي
2) انتخاب چند صنتي به روش شاخص انتخاب
3) انتخاب به روش شاخص انتخاب خانوادگي
4) انتخاب چند صفتي به روش حذف سطوح مستقل
پاسخ سوال 12 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «2»

– سوال 13 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کوواريانس بين دوقلوهاي حقيقي برابر با کدام يک از موارد زير است؟
1) واريانس ژنتيکي
2) واريانس ژنتيکي غالبيت
3) واريانس ژنتيکي افزايشي
4) واريانس ژنتيکي غيرافزايشي
پاسخ سوال 13 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «1»

– سوال 14 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– منحني تيتراسيون گلايسين داراي چند نقطه عطف است؟
1) 1
2) 2
3) 3
4) 4
پاسخ سوال 14 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «2»

– سوال 15 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– گيرنده عامل آمين اسيدهاي آمينه در هنگام سوختن کدام يک از موارد زير است؟
1) اسپارتات
2) اگزالو استات
3) اسيد گلوتاميک
4) آلفا کتو گلوتارات
پاسخ سوال 15 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «4»

– سوال 16 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در صورت اکسيداسيون روي کربن شماره 6 گلوکز کدام ماده حاصل مي شود؟
1) سوربيتول
2) اسيد گلوکونيک
3) اسيد گلوکورونيک
4) اسيد ساکاريک
پاسخ سوال 16 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «3»

– سوال 17 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام يک از پيوندهاي زير در تشکيل ساختمان سوم پروتيئن موثر است؟
1) دي سولفيدي
2) فسفو دي اتري
3) کووالانس
4) گليکوزيدي
پاسخ سوال 17 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «1»

– سوال 18 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کاهش سرعت آنزيم ممکن است به چه دليلي رخ دهد؟
1) افزايش سوبسترا
2) کم شدن سوبسترا
3) تخريب شدن آنزيم
4) مهار سوبسترا به وسيله افزايش محصول
پاسخ سوال 18 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «2»

– سوال 19 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام ترکيب زير واحد دو نوع پيوند گليکوزيدي است؟
1) سلولز
2) گليکوژن
3) کتين
4) آميلوز
پاسخ سوال 19 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «2»

– سوال 20 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام يک از موارد زير جزء اصلي کروموپلاست را تشکيل مي دهد؟
1) نشاسته
2) بتاکاروتن
3) کلرونيل a
4) ليکوپن
پاسخ سوال 20 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «4»