سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش صد و نود و هفتم به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش صد و نود و هفتم


– سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در ميدان تلاقي کدام يک از گونه هاي زير پونکتواسيون هاي پنجره اي شکل ديده مي شود؟ سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) نوئل  
2) سرخدار
3) کاج سياه
4) تاکسديوم
پاسخ سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «3»

– سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– ضخامت ديواره کدام سلول در پهن برگان از همه بيشتر است؟
1) فيبر
2) تراکئيد
3) عنصر آوندي
4) پارانشيم طولي
پاسخ سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «1»

– سوال 3 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام قطر تراکئيد در شناسايي گونه مورد استفاده قرار مي گيرد؟
1) قطر شعاعي
2) قطر مماسي
3) قطر مورب
4) ميانگين قطر مماسي و شعاعي
پاسخ سوال 3 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «2»

– سوال 4 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام يک از چوب هاي زير نسبت به سه گزينه ديگر داراي وزن مخصوص کمتري مي باشد؟
1) ممرز
2) راش
3) پالونيا
4) سرخدار
پاسخ سوال 4 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «3»

– سوال 5 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– شکل مغز در کدام گونه به صورت مربعي است؟
1) تيک
2) راش
3) توسکا
4) بلوط
پاسخ سوال 5 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «1»

– سوال 6 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– مهم ترين تفاوت چوب بلوط سرخ و بلوط سفيد چيست؟
1) اشعه هاي پهن تر در بلوط سرخ
2) اشعه هاي پهن تر در بلوط سفيد
3) فراوان تر بودن تيل در بلوط سفيد
4) فراوان تر بودن تيل در بلوط سرخ
پاسخ سوال 6 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «4»

– سوال 7 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام يک از سلول هاي زير مهم ترين عامل افزايش طول درخت مي باشد؟
1) عناصر اشعه کامبيوم
2) عناصر دوکي شکل کامبيوم
3) سلول هاي مريستمي جوانه انتهايي  
4) سلول هاي مريستمي بافت فلوژن
پاسخ سوال 7 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «3»

– سوال 8 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– بزرگ ترين گياهان زنده جزو کدام راسته هستند؟
1) تک لپه اي ها
2) دو لپه اي ها
3) پهن برگان
4) مخروط داران
پاسخ سوال 8 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «4»

– سوال 9 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در کدام يک از گزينه هاي زير ميزان چوب جوان نسبت به چوب بالغ کمتر است؟
1) درختان کهنسال بلوط
2) نوک درختان پهن برگ
3) يک درخت 5 ساله صنوبر
4) همه درختان سوزني برگ
پاسخ سوال 9 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «1»

– سوال 10 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– وجود ضخامت هاي مارپيچي به همراه کانال هاي رزيني نشان دهنده کدام مورد زير است؟
1) نوئل
2) کاج
3) دوگلاس فر
4) سرخدار
پاسخ سوال 10 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «3»

– سوال 11 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام يک از عناصر سلولي زير بيشترين ميزان طول عمر را دارند؟
1) سلول هاي پارانشيم محوري
2) سلول هاي کامبيوم
3) آوندها
4) فيبرها
پاسخ سوال 11 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «2»

– سوال 12 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– منفذ پيسه آ شکل در کدام مورد ديده نمي شود؟
1) نوئل
2) لاريکس
3) دوگلاس فر
4) هملاک
پاسخ سوال 12 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «4»

– سوال 13 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در مقطع مماسي کدام يک از گونه هاي زير اشعه دوکي شکل (فوزي فورم) ديده مي شود؟
1) نوئل  
2) زربين
3) سرخدار
4) تاکسديوم
پاسخ سوال 13 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «1»

– سوال 14 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در چوب هايي که بوي آن ها ناشي از رزين باشد،‌ کدام بخش معطرتر است؟
1) درون چوب
2) برون چوب
3) در تمام چوب يکسان است.
4) بستگي به قرارگيري کانال هاي رزيني دارد.
پاسخ سوال 14 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «2»

– سوال 15 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– گره هاي متقابل در کدام پهن برگ پراکنده آوند ديده مي شود؟
1) راش
2) صنوبر
3) افرا
4) ممرز
پاسخ سوال 15 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «3»

– سوال 16 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– وجود کريستال ها در پارانشيم هاي محوري گردو را در کدام برش ميکروسکوپي مي توان تشخيص داد؟
1) بينابيني  
2) طولي
3) عرضي
4) طولي و عرضي
پاسخ سوال 16 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «2»

– سوال 17 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در طي مراحل تمايز سلول از بافت کامبيوم،‌ بيشترين درصد افزايش طول در کدام يک از عناصر سلولي زير ديده مي شود؟
1) سلول هاي آوند
2) فيبرهاي پهن برگان
3) سلول هاي پارانشيم محوري
4) تراکئيدهاي سوزني برگان
پاسخ سوال 17 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «2»

– سوال 18 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در کدام يک از موارد زير منافذ بر روي ديواره شعاعي تراکئيدها غالباً به صورت جفت جفت قرار دارند؟
1) لاريکس
2) نوئل
3) سرخ چوب
4) سرو مرداب
پاسخ سوال 18 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «1»

– سوال 19 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– چرا در داخل يک گونه،‌ سطح شعاعي غالباً جلاي بيشتري از سطح مماسي دارد؟
1) نوارهاي آوندي
2) نوع برش حلقه هاي رشد
3) وجود منافذ بيشتر
4) وجود سطوح اشعه
پاسخ سوال 19 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «4»

– سوال 20 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام يک از عوامل زير منجر به افزايش سرعت صوت در چوب مي شود؟
1) کاهش رطوبت چوب
2) افزايش درجه حرارت چوب
3) پوسيدگي چوب
4) کاهش درجه حرارت چوب
پاسخ سوال 20 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «1»