سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش صد و نود و هشتم به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش صد و نود و هشتم


– سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– وجـــود کــدام عامل موجب پايداري گرمايي پروتئين هاي موجودات زنده گرما دوست است؟ سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) مقادير زيادتر اسيدهاي آمينه آبگرا
2) مقادير زيادتر اسيدهاي آمينه آبگريز
3) اسيدهاي چرب سير شده متصل به پروتئين ها
4) پيوندهاي کووالانسي بيشتر در پروتئين ها
پاسخ سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «2»

– سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام پروتئين ها خاصيت امولسيون کنندگي و پايدارکنندگي بيشتري دارند؟
1) گلوبولين ها
2) ليپوپروتئين ها
3) اووموسين
4) اووالبومين
پاسخ سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «2»

– سوال 3 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام پروتئين تخم مرغ قابليت اتصال به ريبوفلاوين را دارد؟
1) فلاوو پروتئين
2) اووالبومين
3) آويدين
4) فسويتين
پاسخ سوال 3 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «1»

– سوال 4 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام عامل موجب تسريع اتواکسيداسيون چربي ها مي شود؟
1) دماي انجماد
2) عدم حضور يون هاي فلزي سنگين
3) وجود اسيد چرب به حالت آزاد
4) رطوبت بسيار بالا
پاسخ سوال 4 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «4»

– سوال 5 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در خصوص جذب مقدار آهن در بدن کدام همسو عمل مي کند؟
1) کلسيم
2) سبوس
3) فسفات
4) ويتامين ث
پاسخ سوال 5 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «3»

– سوال 6 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– مصرف غلات و حبوبات با هم به ترتيب به منظور جبران کمبود کدام دو اسيد آمينه محدودکننده است؟
1) ليزين و تريپتوفان
2) اسيدهاي آمينه گودگرددار و متيونين
3) اسيدهاي آمينه گوگرد دار و ليزين
4) ليزين و اسيد آمينه هاي گوگرد دار
پاسخ سوال 6 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «3»

– سوال 7 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام يک از ترکيبات صمغي ذيل از ميکروارگـانيسم ها به دست مي آيند؟
1) کارايا
2) صمغ عربي
3) دکستران
4) آلژينات
پاسخ سوال 7 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «4»

– سوال 8 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– فرايند مشروط کردن در کدام روش استخراج روغن و بين کدام مراحل انجام مي شود؟
1) در روش پرس و بين فليک کردن و پخت
2) در روش حلال و بين فليک کردن و پيش پرس
3) در روش حلال و بين خرد کردن و فليک کردن
4) در روش پرس و بين پخت و پرس کردن
پاسخ سوال 8 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «3»

– سوال 9 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– متداول ترين اسيد مورد استفاده براي صمغ گيري شيميايي در روغن هاي خوراکي کدام است؟
1) اسيد فسفريک
2) اسيد کلريدريک
3) اسيد نيتريک
4) اسيد سولفوريک
پاسخ سوال 9 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «1»

– سوال 10 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام يک از مواد زير جزء مواد تشکيل دهنده چغندرقند مي باشد و در نيشکر وجود ندارد؟
1) اسيد اگزاليک
2) نشاسته
3) ليگنين
4) بتائين
پاسخ سوال 10 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «2»

– سوال 11 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کشش ديفوزين بيان کننده چه فاکتوري است؟
1) کيفيت خلال
2) تفاوت غلظت بين شربت درون سلول هاي خلال و مايع احاطه کننده خلال
3) زمان عمليات ديفوزيون
4) حجم دستگاه ديفيوزر
پاسخ سوال 11 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «4»

– سوال 12 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام مورد از اهداف آنزيم براي لوبيا سبز نيست؟
1) بيرون راندن هواي بين سلولي
2) خارج کردن مواد پکتيکي
3) بهبود رنگ
4) غيرفعال کردن آنزيم ها
پاسخ سوال 12 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «4»

– سوال 13 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– نمک در کــدام مــرحله از خط تــوليــد رب گوجه فرنگي به آن اضافه مي شود؟
1) قبل از پرکني و پاستوريزاسيون
2) در مخزن آب گوجه بعد از صاف سازي
3) بعد از پاستوريزاسيون و در حين پرکني
4) در اواخر مرحله اواپراسيون
پاسخ سوال 13 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «2»

– سوال 14 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام مورد از اهداف گرم کردن مش آبميوه در فرآيند آبميوه گيري نيست؟
1) بالا بردن راندمان آبدهي
2) تجزيه نشاسته
3) کاهش بار ميکروبي اوليه
4) استخراج حداکثر رنگ
پاسخ سوال 14 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «4»

– سوال 15 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در صورتي که محصول حاوي نشاسته نياز به همزدن شديد يا پمپ کردن داشته باشد چه نوع نشاسته اي توصيه مي گردد؟
1) نشاسته حاوي آميلوز زياد
2) نشاسته مومي و آميلوپکتين فراوان
3) نشاسته تعديل شده داراي پيوندهاي عرضي
4) نشاسته تعديل شده و استيله
پاسخ سوال 15 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «3»

– سوال 16 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– اگر رنگ پوسته نان با وجود کافي بودن زمان پخت همچنان کم رنگ و نامطلوب باشد دليل آن مي تواند ...............
1) گلوتن اندک در خمير
2) فعاليت اندک آلفاآميلاز در آرد مصرفي
3) استفاده از آرد با درجه استخراج بالا
4) مناسب نبودن زمان تخمير
پاسخ سوال 16 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «4»

– سوال 17 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام يک از آنزيم هاي موجود در غلات مي تواند باعث افزايش پايداري خمير در برابر مخلوط کردن شود؟
1) پراکسيداز
2) آلفا آميلاز
3) ليپوکسي ژناز
4) پروتئاز
پاسخ سوال 17 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «3»

– سوال 18 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– از کدام نوع کمپرسور بيشتر در سردخانه ها استفاده مي شود؟
1) کمپرسور دوار
2) کمپرسور حلزوني
3) کمپرسور پيستوني
4) کمپرسور گريز از مرکز
پاسخ سوال 18 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «3»

– سوال 19 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در کدام روش تغليظ تغيير فاز نداريم؟
1) تغليظ حرارتي
2) تغليظ با استفاده از ميکروويو و خلاء
3) تغليظ انجمادي
4) تغليظ غشايي
پاسخ سوال 19 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «2»

– سوال 20 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– معمولاً کاغذهايي که ميوه را با آن مي پوشانند حاوي چه نوع ترکيب نگهدارنده است؟
1) براکس
2) متا بي سولفيت سديم
3) سديم ارتوفنيل فنات
4) دي اکسيد گوگرد
پاسخ سوال 20 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «3»