سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش صد و نود و نهم به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید
x

سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش صد و نود و نهم


– سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در نشخوارکنندگان،‌ عمل هضم آنزيمي در کدام بخش صورت مي گيرد؟ سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) هزارلا
2) شيردان
3) شکمبه
4) نگاري
پاسخ سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «2»

– سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– ميزبان واسط شيستوزما،‌ کدام يک از موارد زير است؟
1) سيکلوپس
2) خرچنگ دراز
3) ماهي آب شيرين
4) حلزون آب شيرين
پاسخ سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «4»

– سوال 3 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– بدن کدام پستاندار خشکي زي فاقد مو مي باشد؟
1) اسب
2) کرگدن
3) گوزن
4) سنجاب
پاسخ سوال 3 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «2»

– سوال 4 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام يک از رسته هاي پرندگان،‌ زيستگاه خود را در کنار باتلاق ها انتخاب مي کند و پرده بين انگشتانش کامل نمي باشد؟
1) آبچليکان
2) کوکوشکلان
3) درناشکلان
4) پرستوشکلان
پاسخ سوال 4 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «3»

– سوال 5 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– وجود کدام سلول ها در بدنه اسفنج ها،‌ فرضيه ارتباط فيلوژنتيک آن ها را با تاژک داران جانوري تقويت مي نمايد؟
1) پيناکوسيت ها
2) آميبوسيت ها
3) کوآنوسيت ها
4) پوروسيت ها
پاسخ سوال 5 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «3»

– سوال 6 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام گروه در درخت تکاملي سلسله جانوران،‌ نزديک ترين شاخه به طنابداران مي باشد؟
1) کرم هاي حلقوي  
2) خارپوستان
3) نرم تنان
4) بندپايان
پاسخ سوال 6 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «2»

– سوال 7 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– دفع ادرار و تنظيم فشار اسمزي در خرچنگ ها با کدام عضو انجام مي گيرد؟
1) غدد سبز
2) غدد پيش راني
3) لوله هاي مالپيگي
4) اطاقک هاي آبششي
پاسخ سوال 7 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «1»

– سوال 8 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام گروه از تاژکداران گاهاً با چنان جمعيت بزرگ و حيرت انگيزي در دريا ظاهر مي شوند که قسمتي از پهنه دريا را قرمز کرده و موج قرمز سمي توليد مي کنند؟
1) ولوکس ها
2) اوگلناها
3) دينوفلاژله ها
4) کلاميدوموناس ها
پاسخ سوال 8 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «3»

– سوال 9 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– قابليت خمش فوق العاده اي که در محل اتصال بال حشرات به قفس سينه وجود دارد،‌ مربوط به کدام يک از ترکيبات زير است؟
1) الاستين
2) اسکلروتين
3) رزيلين
4) کراتين
پاسخ سوال 9 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «3»

– سوال 10 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– ترشحات کدام غدد باعث بلوغ جنسي در حشرات بالغ مي شود؟
1) سلول هاي عصبي ترشحي
2) اجسام کاردياکا
3) مغز سوم
4) اجسام آلاتا
پاسخ سوال 10 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «4»

– سوال 11 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در سوسک هاي سرخرطومي،‌ شاخک ها به کدام حالت زير مي باشند؟
1) سنجاقي
2) چماقي
3) زانويي با انتهايي سنجاقي
4) زانويي با انتهاي غير متورم
پاسخ سوال 11 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «3»

– سوال 12 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– لاروها و حشرات کامل کدام آفت پارانشيم رويي برگ هاي گندم را مي خورند؟
1) سوسک قهوه اي گندم
2) سوسک برگخوار غلات
3) سوسک سياه گندم
4) زنبور ساقه خوار گندم
پاسخ سوال 12 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «2»

– سوال 13 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– تغــذيه کدام آفت انار منجر به ايجــاد لکه هاي نقره اي و بعد ترک خوردن پوست ميوه مي شود؟
1) شته  
2) شپشک روسي
3) کرم گلوگاه
4) کنه قرمز پاکوتاه
پاسخ سوال 13 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «4»

– سوال 14 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– خشکيدگي جوانه انتهايي بوته هاي پنبه در اوايل فصل در خصوص کدام يک از آفات پنبه مشاهده مي شود؟
1) کرم برگخوار پنبه
2) کرم سرخ پنبه
3) کرم خاردار پنبه
4) کرم طوقه بر
پاسخ سوال 14 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «3»

– سوال 15 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام يک از پروانه هاي درختان ميوه سردسيري داراي سه رژيم غذايي توام چوبخواري،‌ جوانه خواري و ميوه خواري است؟
1) ليسه سيب
2) پروانه فري
3) کرم سرشاخه خوار هلو
4) مينوز مارپيچ درختان ميوه
پاسخ سوال 15 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «3»

– سوال 16 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– نحوه زمستان گذراني زنبور ساقه خوار گندم چگونه است؟
1) حشره کامل
2) تخم
3) شفيره
4) لارو کامل
پاسخ سوال 16 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «4»

– سوال 17 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– علائم خسارت کنه زنگار مرکبات در کدام يک از ميزبان ها متفاوت از سايرين است؟
1) ليمو
2) نارنج
3) پرتقال
4) گريپ فروت
پاسخ سوال 17 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «1»

– سوال 18 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– به دليل علاقه زياد آفت ............... به مواد دارويي به «سوسک داروخانه» شهرت دارد.
1) سوسک توتون
2) سوسک نان
3) شيشه دندانه دار
4) سوسک سياه آرد
پاسخ سوال 18 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «2»

– سوال 19 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– زمستاني گذراني پسيل گلابي و کرم خراط چگونه است؟
1) پوره و شفيره
2) تخم و لارو
3) حشره کامل و لارو
4) پوره و حشره کامل
پاسخ سوال 19 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «3»

– سوال 20 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– زمستان گذراني سپردار قهوه اي مرکبات و مگس ميوه زيتون چگونه است؟
1) پوره سن دوم و شفيره
2) تخم و حشره کامل
3) پوره سن يک و شفيره
4) حشره کامل و لارو سن آخر
پاسخ سوال 20 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «1»