سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش صد و نود و دوم به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش صد و نود و دوم


– سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام افراد بيشتر محلي گرا هستند و غالباً رهبري افکار را برعهده دارند؟ سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) نوآوران
2) زودپذيران
3) پذيرندگان اوليه
4) پذيرندگان ثانويه
پاسخ سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «2»

– سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– مبتکر طرح «مزارع نمايشي» چه کسي است؟
1) جرج اکسين
2) اسميت ليور
3) دادلي سيرز
4) سيمان ناپ
پاسخ سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «4»

– سوال 3 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– «لحاظ نمودن عامه مردم روستايي و به خصوص مردم فقير در آموزش هاي ترويجي» از اهداف کدام رهيافت است؟
1) تسهيم هزينه
2) مشارکتي ترويج
3) توسعه نظام هاي زراعي
4) توسعه جامع کشاورزي
پاسخ سوال 3 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «4»

– سوال 4 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در کدام نوع يادگيري هدف نامعين است؟
1) اکتشافي
2) توام با عمل
3) انتقادي
4) مشارکتي
پاسخ سوال 4 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «1»

– سوال 5 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– سودمندترين رهيافت براي درک و تحليل روند توليد و اشاعه فناوري کدام مورد است؟
1) دوسويه
2) تعاملي
3) نظام گرايي
4) مشارکت کردن
پاسخ سوال 5 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «3»

– سوال 6 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– نخستين مرحله فرايند برنامه ريزي براي گروه مخاطبان ترويج چيست؟
1) امکان سنجي
2) هدف گذاري
3) نيازسنجي
4) تخمين هزينه ها
پاسخ سوال 6 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «3»

– سوال 7 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– رهيافتي که هدف اصلي آن افزايش توليد ملي کشاورزي و هدف جنبي آن افزايش درآمد و ارتقاي سطح زندگي روستاييان است،‌ در ترويج چه نام دارد؟
1) رهيافت کالايي
2) رهيافت متعارفي
3) رهيافت آموزش و ديدار
4) رهيافت توسعه جامع کشاورزي
پاسخ سوال 7 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «2»

– سوال 8 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– آخرين گام در پذيرش نوآوري چيست؟
1) آگاهي
2) تصميم رد
3) تصميم پذيرش
4) همنوايي
پاسخ سوال 8 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «4»

– سوال 9 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– حاصل مرحله ................ در فرآيند تصميم،‌ پديد آمدن گرايش مطلوب يا نامطلوب نسبت به نوآوري است.
1) دانش
2) همنوايي
3) ترغيب
4) تصميم
پاسخ سوال 9 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «3»

– سوال 10 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– تفاوت اصلي تکنيک هاي نيازسنجي آموزشي تل استار و فيش بول در چيست؟
1) محل کاربرد
2) زمان انجام
3) نحوه مشارکت
4) نحوه مشارکت افراد و درجه مشارکت آن ها
پاسخ سوال 10 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «4»

– سوال 11 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام روش آموزشي در مورد کشاورزان کوچک،‌ خرده پا و بي سواد که معمولاً در معرض ديگر تکنيک هاي آموزشي قرار نمي گيرند،‌ بسيار موثر است؟
1) فردي
2) گروهي
3) دو طرفه
4) انبوهي
پاسخ سوال 11 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «1»

– سوال 12 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام يک از مولفه هاي زير در فرايند نشر نوآوري نقش ندارند؟
1) ارتباط
2) خلاقيت
3) گذشت زمان
4) تصميمات سيستم اجتماعي
پاسخ سوال 12 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «2»

– سوال 13 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– دلايل فزون پذيري که باعث مي شود اجراي نوآوري توسط يک فرد ادامه پيدا کند در حالي که نوآوري رد شده است،‌ ................ مي باشد.
1) مزيت نسبي و سازگاري نوآوري
2) نقش مشوق ها و هنجارهاي نظام اجتماعي
3) کافي نبودن اطلاعات و ناتواني در پيش بيني پيامدها
4) علاقه مندي زياد به تجددطلبي و تصميم گيري ضعيف
پاسخ سوال 13 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «3»

– سوال 14 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام يک از روش هاي ترويجي زير در مرحله ايجاد آگاهي از نوآوري ها،‌ مناسب ترين است؟
1) بحث هاي گروهي
2) وسايل ارتباط جمعي
3) تماس هاي غير رسمي
4) نمايش نتيجه اي و طريقه اي
پاسخ سوال 14 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «2»

– سوال 15 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام روش آموزش گروهي است که قادر به گزينش ايده هاي چند بعدي درباره يک موضوع است؟
1) ميزگرد
2) پانل
3) طوفان انديشه
4) سمپوزيوم
پاسخ سوال 15 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «3»

– سوال 16 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– اگر بخواهيم يادگيري توسط کشاورز به طور کامل صورت بگيرد و يا مطالب براي مدت طولاني در حافظه اش باقي بماند،‌ کدام روش ترويجي موثرتر است؟
1) نمايش نتيجه
2) نمايش طريقه
3) سخنراني
4) مراجعه به دفتر ترويج
پاسخ سوال 16 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «2»

– سوال 17 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– هدف نهايي ترويج و آموزش کشاورزي چيست؟
1) کارآفريني و اشتغال زايي
2) افزايش توليدات محصولات کشاورزي
3) توسعه منابع انساني بخش کشاورزي
4) توسعه و نشر فناوري براي افزايش توليد
پاسخ سوال 17 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «3»

– سوال 18 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در کدام نوع تغييرات اجتماعي،‌ منشاء تغيير در داخل سيستم اجتماعي اتفاق مي افتد و تغيير بدون تاثير عوامل خارجي شکل مي گيرد؟
1) ذاتي
2) اکتسابي
3) هدايت شده
4) انتخاب و اکتسابي
پاسخ سوال 18 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «1»

– سوال 19 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام مورد با ويژگي «اخلاق حرفه اي» آموزشگر کشاورزي ارتباط دارد؟
1) پيروي از مقررات موسسه آموزشي
2) روحيه همکاري
3) علاقه به تدريس
4) علاقه به کار
پاسخ سوال 19 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «1»

– سوال 20 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– مهم ترين روش ارائه مطالب در آموزش کشاورزي کدام است؟
1) روش آموزش انفرادي
2) روش آموزش گروهي
3) گردش مزرعه اي
4) مجلات ترويجي
پاسخ سوال 20 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «2»