سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش صد و شصت و پنجم به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید
x

سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش صد و شصت و پنجم


– سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– چه کسي،‌ پيشگام استفاده از رويکردهاي تجربي و رفتارگرا در علم سياست است؟ سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) فاينر
2) ماکس وبر
3) لوسين پاي
4) هارولد لاسکي
پاسخ سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «4»

– سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام نظريه درباره پيدايي دولت،‌ تفسيري چندگرا از پديده هاي سياسي ارائه مي دهد و بر عوامل موثر بر رشد دولت توجه دارد؟
1) زور
2) طبيعي
3) قرارداد اجتماعي
4) تاريخي يا تکاملي
پاسخ سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «4»

– سوال 3 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام يک از محققان بر مطالعه رويکرد «انتخاب منطقي»،‌ تاکيد ورزيده اند؟
1) ترنر و تيلي
2) دانز و اُلسون
3) اسکات و وربا
4) مارکس و اسکاچپول
پاسخ سوال 3 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «2»

– سوال 4 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– رابرت فيلمر معتقد بود که دولت محصول ................ است.
1) زور
2) پدرسالاري
3) اراده الهي
4) قرارداد اجتماعي
پاسخ سوال 4 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «3»

– سوال 5 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– عقل باوران بر اين نظرند که در مطالعه سياست بايد چگونه بود؟
1) برون گرا
2) کُل گرا
3) عين گرا
4) متن گرا
پاسخ سوال 5 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «1»

– سوال 6 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– نظريه بازي ها،‌ به چه چيزي توجه دارد؟
1) تعارض
2) همکاري و رقابت
3) همکاري و تعارض
4) رقابت
پاسخ سوال 6 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «3»

– سوال 7 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– از ديدگاه کدام مکتب،‌ افراد از نظر وجودي عاملان ارادي هستند؟
1) مکتب مبادله
2) مکتب فرانکفورت
3) کارکردگرايان
4) کنش متقابل گرايان
پاسخ سوال 7 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «4»

– سوال 8 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– از نظر کدام جامعه شناس آگاهي يافتن به فرديت نتيجه جريان توسعه تاريخي است؟
1) دورکيم
2) کنت
3) مارکس
4) وبر
پاسخ سوال 8 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «1»

– سوال 9 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کــدام بينش فمنيستي معتقد اســت زنان ســـرکوب مي شوند و مردان در عمل آن ها را محدود مي سازند؟
1) سوسياليست
2) راديکال
3) ليبرال
4) فرهنگي
پاسخ سوال 9 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «2»

– سوال 10 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– چه کسي مي خواهد بداند چگونه آدم ها از طريق توليد دانش بر خود و ديگران تسلط مي يابند؟
1) فوکو
2) مارکوزه
3) وبر
4) هابرماس
پاسخ سوال 10 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «1»

– سوال 11 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام گزينه در مورد همانندي هاي جامعه شناسي پديداري و روش شناسي مردمي است؟
1) هر دو رويکرد کلان نگردارند.
2) هر دو پشتوانه تجربي زياد دارند.
3) هر دو جامعه شناسي خلاق به حساب مي آيند.
4) هر دو به يک اندازه بر الزام هاي فرهنگي تاکيد مي ورزند.
پاسخ سوال 11 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «3»

– سوال 12 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– ويژگي هاي روش مردم انگاره (اتنومتدولوژي) رفتار اجتماعي کدام است؟
1) آزمايش
2) تفهم
3) مشاهده
4) مقايسه
پاسخ سوال 12 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «1»

– سوال 13 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در نظريه کدام متفکر،‌ زمان و مکان متغيرهاي تعيين کننده اي هستند؟
1) بورديو
2) کلمن
3) گيدنز
4) هالبواکس
پاسخ سوال 13 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «3»

– سوال 14 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در کدام روش از شاخص ها به مدل مي رسيم؟
1) منطقي - تفسيري
2) منطقي - استفهامي
3) فرضي - قياسي
4) فرضي - استقرايي
پاسخ سوال 14 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «4»

– سوال 15 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام مورد از کاربردهاي تحليل عامل نيست؟
1) ايجاد ماتريس هاي پيوستگي
2) تقليل داده ها
3) تبيين علّي متغيرها
4) عمل کردن به مثابه طرح تحقيق
پاسخ سوال 15 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «1»

– سوال 16 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– باتوجه به تحولات نوين سيستم بين الملل دوره اخير و شکل گيري موج نوين نظريه سيستم ها،‌ کدام ديدگاه در تحليل ديپلماسي نوين منطقه اي و جهاني کارايي بيشتري خواهد داشت؟
1) سيستم هاي پيچيده
2) سيستم هاي آشوبي
3) سيستم هاي هوشمند
4) سيبري
پاسخ سوال 16 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «4»

– سوال 17 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– يکي از مهم ترين موانع نظريه پردازي تجربي در روابط بين الملل،‌ کدام است؟
1) فقدان داده ها
2) جدايي عين از ذهن
3) تکرارپذيري آزمايشات
4) کنترل ناپذيري آزمايشات
پاسخ سوال 17 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «4»

– سوال 18 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در چارچوب نظريه همگرايي،‌ نوکارکردگرايي به ميزان قابل توجهي مرهون کارهاي چه کسي است؟
1) ارنست هانس
2) ديويد ميتراني
3) کارل دويچ
4) اي. اچ. کار
پاسخ سوال 18 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «1»

– سوال 19 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– چه کسي معتقد است دولت هاي هژمون (اگر ضرورت داشته باشد) حاضر به پرداخت هزينه ها و تقويت هنجارهاي يک جانبه براي تداوم و بهره گيري از نظام بين الملل مي باشند؟
1) مرشايمر
2) کوهن
3) والتز
4) والت
پاسخ سوال 19 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «2»

– سوال 20 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– از نظر کنت والتز،‌ نظام بين المللي ................،‌ در بلندمدت،‌ با ثبات ترين ساختار به شمار مي رود.
1) يک قطبي
2) چند قطبي
3) دوقطبي
4) سلسله مراتبي
پاسخ سوال 20 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «3»