سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش صد و شصت و هفتم به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش صد و شصت و هفتم


– سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام ويژگي منابع مورد استفاده در ادبيات تحقيق از اهميت بيشتري برخوردار است؟ سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) دقيق بودن
2) مربوط بودن
3) دست اول بودن
4) نو و جديد بودن
پاسخ سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «2»

– سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام يک در انتخاب روش تحقيق ملاک مناسبي نيست؟
1) هدف هاي تحقيق
2) ماهيت موضوع
3) امکانات اجرايي
4) روش تحليل داده ها
پاسخ سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «4»

– سوال 3 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– هدف اصلي و اساسي طرح پژوهشي کدام است؟
1) کنترل واريانس
2) پيش بيني نتايج پژوهش
3) تبيين رابطه بين متغيرها
4) اعتباريابي ابزار سنجش متغيرها
پاسخ سوال 3 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «1»

– سوال 4 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در کدام اختلال رواني،‌ فرد نسبت به اختلال خود از آگاهي برخوردار است؟
1) هيستري
2) پارانويا
3) روان گسستگي
4) وسواس فکري - عملي
پاسخ سوال 4 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «4»

– سوال 5 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– الگوي پايدار رفتارهاي منفي کارانه،‌ خصومت آميز و گستاخانه در غياب نقض جديد موازين اجتماعي يا حقوق ديگران ويژگي اصلي کدام اختلال است؟
1) سلوک
2) اختلال ارتباطي
3) شخصيت ضد اجتماعي
4) بي اعتنايي مقابله اي
پاسخ سوال 5 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «4»

– سوال 6 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در کدام اختلال فقدان علاقه به اجتماعي شدن به رفتار اجتماعي اجتنابي در فرد منجر مي شود؟
1) شخصيت اسکيزوييد
2) شخصيت وابسته
3) فوبي اجتماعي
4) شخصيت مرزي
پاسخ سوال 6 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «1»

– سوال 7 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– سوال زير براي ارزيابي کدام فرآيند رواني در بيماران مبتلا به اختلالات رواني به کار مي رود؟
«اگر بوي دود در سينمايي به مشامت برسد،‌ چه اقدامي مي کني؟»
1)  جهت يابي
2) قضاوت
3) حافظه
4) هوش
پاسخ سوال 7 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «2»

– سوال 8 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– بر مبناي کدام فرضيه در مورد علت به وجود آمدن اسکيزوفرنيا،‌ وقتي کودک پيام هاي متضادي در مورد رفتار،‌ نگرش ها و احساس ها از جانب والدين خود دريافت مي کند با علائم سايکوتيک پاسخ مي دهد؟
1) وابستگي مضاعف
2) دو سويه کاذب
3) گسستگي
4) هيجان ابراز شده
پاسخ سوال 8 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «3»

– سوال 9 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– اولين گام در تعيين درمان براي کودک يا نوجواني که رفتار ضد اجتماعي نشان مي دهد،‌ کدام است؟
1) درمان اختلالات رواني همايند
2) ارائه تقويت منفي
3) کنترل محيط
4) پاداش براي رفتار مناسب
پاسخ سوال 9 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «3»

– سوال 10 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– گذار از لبخند تعميم يافته به اضطراب در کدام مرحله از مراحل تحول بهنجار مارگارت ماهلر صورت مي گيرد؟
1) جدايي
2) همزيستي
3) درخودماندگي بهنجار
4) تفرد
پاسخ سوال 10 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «2»

– سوال 11 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام نکته در تشخيص افتراقي «آسپرگر» از «اُتيسم» مفيد است؟
1) فقدان تاخير تحول زبان
2) سن شروع پس از 4 تا 5 سال
3) اختلال تماس
4) رفتار تکراري
پاسخ سوال 11 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «1»

– سوال 12 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– قضاوت باليني در تشخيص کدامدسته از اختلالات کودکان،‌ اهميت بيش تري دارد؟
1) جسماني
2) عقب ماندگي ذهني
3) عاطفي و رفتاري
4) ناتواني هاي يادگيري
پاسخ سوال 12 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «3»

– سوال 13 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– تصويرسازي ذهني در افراد نابينا بيش تر از طريق کدام حس صورت مي گيرد؟
1) جنبشي و حرکتي
2) لامسه
3) شنوايي
4) لامسه و شنوايي به ميزان تقريباً برابر
پاسخ سوال 13 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «1»

– سوال 14 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در سندرم «پاتو» که همراه با عقب ماندگي ذهني است،‌ علت اختلال در کدام کروموزوم است؟
1) هجده
2) سيزده
3) پنج
4) بيست و يک
پاسخ سوال 14 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «2»

– سوال 15 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– تفاوت اساسي بين تعريف جديد عقب ماندگي ذهني توسط انجمن عقب ماندگي ذهني آمريکا،‌ در مقايسه با تعاريف قبلي آن کدام است؟
1) تاکيد بر عملکرد پايين تر از متوسط فرد
2) اهميت دادن به رفتارهاي سازشي فرد
3) تاکيد بر ويژگي هاي فردي
4) ظاهر شدن مشکلات در دوران رشد
پاسخ سوال 15 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «2»

– سوال 16 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– علت ايجادکننده ناشنوايي انتقالي کدام است؟
1) امراض عفوني
2) نقص در پرده گوش
3) مسموميت دارويي
4) نقص در استخوان هاي سه گانه گوش
پاسخ سوال 16 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «4»

– سوال 17 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در نظر والن،‌ کدام فرايند جزء فرآيندهاي وهله شخصيت گرايي نيست؟
1) تضاد و وقفه
2) فکر مقوله اي
3) تقليد نقش
4) سن لطف يا دلربايي
پاسخ سوال 17 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «2»

– سوال 18 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– براساس چه نظريه اي،‌ شخص به گونه اي در نظر گرفته مي شود که در يک نظام پيچيده روابط رشد مي کند و چندين سطح از محيط اطراف بر او تاثير مي گذارند؟
1) کردارشناسي
2) يادگيري اکتشافي
3) پردازش اطلاعات
4) سيستم هاي بوم شناختي
پاسخ سوال 18 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «4»

– سوال 19 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– مرکز گريزي و مرکزگرايي در مسير مراحل رشد،‌ در کدام يک از اصول نظام تحول رواني والن مورد توجه قرار گرفته است؟
1) اصل غلبه کنشي
2) اصل تمايز و توحيد
3) اصل عدم پيوستگي
4) اصل تناوب کنشي
پاسخ سوال 19 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «4»

– سوال 20 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– تحول به منزله عامل تفرد مربوط به کدام نظام است؟
1) خبرپردازي
2) نمويافتگي
3) بافتاري
4) رفتاري نگري
پاسخ سوال 20 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «2»