سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش صد و شصت و نهم به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید
x

سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش صد و شصت و نهم


– سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کاربرد اوليه اينترنت در ابتداي تاسيس آن براي چه مقاصدي بود؟ سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) شخصي
2) علمي
3) نظامي
4) تجاري
پاسخ سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «3»

– سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– پيشگام تحقيقات کمي در ارتباطات کيست؟
1) نيوکامب
2) لازارسفلد
3) ويلبرشرام
4) لاسول
پاسخ سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «4»

– سوال 3 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام نوع از جامعه در عصر رسانه هاتحت تاثير سازمان هاي ديوانسالارانه نيرومند قرار مي گيرد؟
1) جمع
2) جماعت
3) همگان
4) توده وار
پاسخ سوال 3 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «4»

– سوال 4 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام گزينه مربوط به کارکرد شوراي مطبوعات نيست؟
1) ارتقاي کيفيت روزنامه نگاري
2) ايجاد قواعد اخلاقي متوازن
3) حمايت از مطبوعات در برابر دولت
4) حمايت از حقوق مطبوعات در رابطه با مردم
پاسخ سوال 4 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «4»

– سوال 5 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام مورد مربوط به عناصر سواد رسانه اي نيست؟
1) دسترسي
2) تحليل
3) ارزيابي
4) سواد خواندن و نوشتن
پاسخ سوال 5 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «4»

– سوال 6 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام گزينه مربوط به شرايط اطلاع رساني واکنشي در آئين دسترسي به اطلاعات است؟
1) لزوم کتبي بودن درخواست دسترسي به اطلاعات
2) عدم محدوديت زماني در پاسخ گويي به درخواست ها
3) در نظر گرفتن موانع عملي دسترسي
4) کفايت طرح تقاضاي شفاهي
پاسخ سوال 6 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «1»

– سوال 7 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام مورد مربوط به ارکان جرم مطبوعاتي نيست؟
1) رکن قانوني
2) رکن معنوي
3) رکن مادي
4) رکن رواني
پاسخ سوال 7 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «2»

– سوال 8 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام نظام مطبوعاتي بر اهميت نقش روزنامه نگار در جامعه تاکيد بيشتري دارد؟
1) آمرانه
2) مشارکتي
3) مسئوليت اجتماعي
4) آزادي گرا
پاسخ سوال 8 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «3»

– سوال 9 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– مسئوليت قانون گذاري و نظارت بر دامنه هاي اينترنتي بر عهده کدام نهاد است؟
1) يونسکو
2) شرکت آيکان
3) شرکت مديريت دامنه هاي جهاني
4) اتحاديه جهاني مخابرات
پاسخ سوال 9 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «2»

– سوال 10 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– چه کسي اولين بار نظريه مارپيچ سکوت را مطرح کرد؟
1) ميکي اسميت
2) اورت راجرز
3) نوئل نئومان
4) هارولد لاسول
پاسخ سوال 10 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «3»

– سوال 11 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– وقتي يک هنرمند،‌ يک يا چند نشانه غير قراردادي را در کنار قراردادي ها آن گونه مي نشاند که مخاطب براي غير قراردادي ها به مفهومي نزديک مي شود منطق با مفهوم مورد نظر هنرمند،‌ عمل او معکوس چيست؟
1) حل معما  
2) بازي شطرنج
3) رمزخواني
4) جدول کلمات متقاطع
پاسخ سوال 11 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «4»

– سوال 12 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– هنگامي که با قراردادن کف دست روي سينه و کمي خم شدن،‌ به ديگري اظهار ارادت مي کنيم (پيام اول) و يا هنگامي که با شروع به صحبت با يک فرد،‌ صورتمان سرخ مي شود (پيام دوم) کدام گزينه صحيح است؟
1) پيام اول ارادي و قراردادي است.
2) پيام اول ارادي و غيرقراردادي است.
3) پيام دوم ارادي و غيرقراردادي است.
4) پيام دوم ارادي و قراردادي است.
پاسخ سوال 12 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «1»

– سوال 13 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– وقتي براي آگهي يک لاستيک اتومبيل،‌ پنجه قوي يک پلنگ براي گرفتن زمين را نمايش مي دهند،‌ از شيوه اي استفاده مي کنند که بيشتر جنبه کدام يک از پاسخ هاي زير را دارد؟
1) نماد
2) توتم
3) نشانه
4) راهنما
پاسخ سوال 13 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «2»

– سوال 14 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– وقتي در حال صحبت کردن هستيم،‌ سکوت هاي ميان برخي جمله ها،‌ چه نوع پيامي هستند؟
1) اشاره اي
2) کلامي
3) غيرکلامي
4) استعاره اي
پاسخ سوال 14 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «3»

– سوال 15 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– از ميان رنگ هاي سفيد،‌ سياه،‌ آبي و سبز کدام يک روي راننده در اتوبان بيشتر تاثير مي گذارد؟
1) سبز
2) سياه
3) سفيد
4) آبي
پاسخ سوال 15 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «1»

– سوال 16 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– چه کسي؟،‌ چه مي گويد؟ با چه کانالي؟ و... مربوط به کدام مدل ارتباطي است؟
1) پيش مدل ارسطو
2) مدل شنن
3) مدل لاسول
4) مدل برن لوند
پاسخ سوال 16 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «3»

– سوال 17 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– چه کسي ارتباط را به مفهوم کنش متقابل اجتماعي مي داند؟
1) لاندنبرگ
2) جرج گربنر
3) شراگ
4) لارسن
پاسخ سوال 17 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «2»

– سوال 18 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– از نظر مارشال مک لوهان ظهور کدام رسانه سرآغاز مصرف ونخستين محصول جامعه مصرفي به شمار مي آيد؟
1) سينما
2) ويدئو
3) روزنامه
4) کتاب
پاسخ سوال 18 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «4»

– سوال 19 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– چه کسي معتقد است رسانه هاي جمعي عوامل اصلي مشارکت سياسي اند؟
1) مک برايد
2) دانيل لرنر
3) لوسيان پاي
4) اتيل دوسولاپول
پاسخ سوال 19 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «3»

– سوال 20 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– بــررسي،‌ ارزيــابي و تحليل رويــدادها و موضوع هاي روز،‌ بيش تر در قالب کدام ژانر روزنامه نگاري صورت مي گيرد؟
1) نقد
2) مقاله
3) گزارش تحليلي
4) مقاله علمي - تخصصي
پاسخ سوال 20 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «2»