سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش صد و سی و چهارم به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش صد و سی و چهارم


– سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کاهش فشار زير پي از طريق تعريض قاعده پي در همه موارد موثر است به جز زماني که نشست .............. صورت گرفته است. سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) نامتقارن
2) متقارن
3) به علت تراکم پذيري لايه سطحي زمين
4) به علت سستي لايه هاي خاک زير پي

– سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– عوامل اصلي فرسايش در ديوارهاي خشتي کدامند؟
1) زلزله
2) موريانه
3) آب و باد
4) باد و خاک

– سوال 3 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– افزايش ضخامت بند ملات،‌ چه تاثيري بر مقاومت فشاري مصالح مي گذارد؟
1) مقاومت فشاري افزايش مي يابد.
2) مقاومت فشاري کاهش مي يابد.
3) تاثيري بر مقاومت فشاري نمي گذارد.
4) مقاومت فشاري افزايش قابل توجهي پيدا مي کند.

– سوال 4 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– تشکيــل ماده مقاوم سيليکات کلسيــم حــاصل واکنش هاي کدام يک از ملات هاي زير است؟
1) شفته آهک
2) گچ و خاک
3) گچ تيز
4) ماسه آهک

– سوال 5 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– نوارهاي سفيد رنگ حاصل از افلور سانس نشان دهنده ..............
1) تعريق در ديوار است
2) بالا بودن رطوبت نسبي در فضا مي باشد.
3) وجود مصالح مختلف و متفاوت در ديوار است.
4) مرز بين قسمت مرطوب و خشک ديوار مي باشد.

– سوال 6 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در جرزهاي منفردي که از هر طرف در معرض جريان هوا هستند ارتفاع صعود آب در رطوبت بالا رونده برابر است با:
1) 1/5 متر
2) ضخامت ديوار
3) دو برابر ضخامت ديوار
4) ضخامت ديوار به اضافه يک متر

– سوال 7 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام يک از گنبدهاي زير در محل اتصال گنبد به تکيه گاه داراي تعادل و پايداري بهتري مي باشند؟
1) آوگون دار
2) ساقه (گريو) کوتاه دارند.
3) بصورت مورب به تکيه گاه اتصال دارند.
4) بصورت قائم روي تکيه گاه قرار گرفته اند.

– سوال 8 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در گنبدي ترک ها تا ارتفاع مشخصي از گنبد پيشروي نموده و متوقف شده اند. علت ترک ها کدام گزينه است؟
1) فشار در نوارهاي کوهاني گنبد
2) ضعف در خشخاشي هاي گنبد
3) کشش در حلقه هاي چنبري گنبد
4) فشار حاصل از يخ زدگي مصالح گنبد

– سوال 9 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– هنگامي که گوشه بنا (محل تقاطع دو ديوار) دچار نشست مي شود،‌ ترک در هر ديوار حاصل اثر .............. است.
1) خمش در هر دو ديوار
2) پيچش در هر دو ديوار
3) خمش و پيچش در هر ديوار
4) خمش در يک ديوار و پيچش در ديوار ديگر

– سوال 10 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در بناهاي تاريخي،‌ ستون هاي با مقطع دايره اي که تحت اثر پيچش قرار مي گيرند،‌ ترک بصورت ................. است.
1) افقي
2) قائم
3) دو ترک منحني بصورت متقاطع
4) منحني با زاويه 45 درجه نسبت به افق

– سوال 11 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– تاق خوانچه پوش جزو کدام دسته از انـواع پوشش هاي تاقي مي باشد؟
1) تاق آهنگ
2) تاق ترکين
3) تاق گنبدي
4) تاق و تويزه

– سوال 12 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– علت ايجاد ترک هاي مورب که در ميانه ديوارها هنگام زلزله رخ مي دهد،‌ چيست؟
1) تنش هاي خمشي در ميانه ديوار
2) تنش برشي در ميانه ديوار
3) تنش هاي خمشي در لبه هاي ديوار
4) تنش برشي در گوشه هاي ديوار

– سوال 13 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– افزايش کدام يک از موارد زير موجب افزايش مقاومت شفته آهک مي شود؟
1) مواد آلي
2) ماسه
3) شن
4) رس

– سوال 14 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام رنگ از دسته رنگ هاي معدني که از ترکيب املاح جيوه و گوگرد حاصل مي شود و رنگ آن نزديک به رنگ نارنجي مي باشد؟
1) اکسيد بور
2) اکسيد کبالت
3) شنگرف
4) پنتواکسيد فسفر

– سوال 15 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– مهم ترين انتقاد وارد بر مرکز ميراث جهاني يونسکو در زمينه هاي منظرهاي فرهنگي از سوي انجمن اروپا چيست؟
1) نخبه سالار بودن
2) عدم توازن در فهرست ميراث جهاني
3) نامشخص بودن تعريف و دسته بندي ها
4) ناکارآمدي استفاده از سايت هاي مختلط طبيعي - فرهنگي

– سوال 16 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در مرمت محورهاي فرهنگي - تاريخي شهرهاي ايران در کدام شهر توفيق بيشتري را داشته است؟
1) همدان و شيراز
2) تبريز و اصفهان
3) شيراز و تبريز
4) قم و يزد

– سوال 17 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام يک از واژه هاي زير،‌ شايسته ترين روش مرمت را براي بنايي مانند تاريخانه اصفهان - مناسب مي داند؟
1) باززنده سازي بنا
2) مرمت حفاظتي با حفظ حريم
3) روان بخشي بنا،‌ با حفظ حريم
4) استحکام بخشي همزمان با روان بخشي بنا

– سوال 18 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام يک از شهرهاي زير پايتخت هنر جهان اسلام شناخته شده است؟
1) اصفهان
2) استانبول
3) شيراز
4) قاهره

– سوال 19 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– آناهيتا کنگاور چگونه بنايي است؟
1) نمادين ملي
2) نيايشي - آييني
3) اجتماعي و اجتماعي - مديريتي
4) نمايشي و خواستار جذابيت نيايشي

– سوال 20 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کاروانسراهاي برج و بارودار از مشخص ترين بناهاي کدام دوره معماري اسلامي هستند؟
1) عهد تيموري
2) عهد صفويه
3) سلجوقيان
4) ايلخانان