سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش صد و سی و هفتم به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش صد و سی و هفتم


– سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– براي آن که فلوت پيکولو با گلوکن اشپيل همصدا شنيده شود لازم است که نسبت به نت نويسي معمول ............... بنوازد. سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) دو اکتاو بالاتر
2) يک اکتاو بالاتر
3) يک اکتاو پايين تر
4) دو اکتاو پايين تر

– سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– با اجراي هارمونيک سوم بصورت طبيعي روي سيم II ويولا صداي حامل ............... بالاتر شنيده خواهد شد.
1) دوازدهم
2) دهم
3) دواکتاو
4) يک اکتاو

– سوال 3 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– زيرترين صدا متعلق به کدام يک از سازهاي زير مي باشد؟
1) فاگوت
2) هورن
3) ويولنسل
4) ترومبون تنور

– سوال 4 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– چنان چه «هورن فا» بخواهد با «ساکسوفون آلتو» همصدا بنوازد انتقال آن چگونه خواهد بود؟
1) دو پرده بالاتر
2) دو پرده پايين تر
3) يک پرده بالاتر
4) يک پرده پايين تر

– سوال 5 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– اصطلاح «at the point» در بخش سازه هاي زهي ارکستر سمفونيک يعني نواختن ............... آرشه
1) در وسط
2) با چوب
3) با پاشنه
4) با نوک

– سوال 6 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– هکل فون جزو کدام يک از گروه هاي ارکستر سمفونيک مي باشد؟
1) زهي
2) کوبه اي
3) بادي برنجي
4) بادي چوبي

– سوال 7 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– صدا دهندگي ساکسوفون تنور نسبت به نت هايي که با کليد سل اجرا مي کند يک ............... شنيده مي شود.
1) ششم بزرگ پايين تر
2) نهم بزرگ پايين تر
3) اکتلو پايين تر
4) سيزدهم بزرگ پايين تر

– سوال 8 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کوک کدام يک از سازهاي زير با استفاده از پدال تغيير مي کند؟
1) هارپ
2) هارپسيکورد
3) چلستا
4) پيانو

– سوال 9 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– «لِله وا» چه نوع سازي است؟
1) بادي سفالي
2) بادي مسي
3) بادي چوبي
4) زهي زخمه اي

– سوال 10 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– دسر کوتن جزو کدام دسته از سازهاست؟
1) خود صداهاي کوبه اي
2) پوست صداهاي دو طرفه اي
3) پوست صداهاي يک طرفه مضاعف
4) پوست صداهاي يک طرفه بدنه قاب مانند

– سوال 11 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام يک از سازهاي زير بادي مطلق است؟
1) بالابان
2) دوزله
3) سُرنا
4) کرناي

– سوال 12 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– آکوردها تا چند صدا به وسيله هر دو دست روي ساز قانون امکان پذير است؟
1) نه
2) شش
3) پنج
4) چهار

– سوال 13 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– مضراب «پا ملخي» مربوط به کدام ساز است؟
1) تار
2) سنتور
3) سه تار
4) عود

– سوال 14 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– فضاي مدال گوشه هاي گلريز و حجاز به کدام گزينه زير نزديک تر است؟
1) همايون
2) بيات اصفهان
3) بيات ترک
4) بيات کرد

– سوال 15 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– پرده وسطي زلزل در کدام نقطه بسته مي شود؟
1) بين سبابه و وسطي فُرس
2) بين بنصر و خنصر
3) بين بنصر و وسطي فُرس
4) فاصله يک طنيني از خنصر

– سوال 16 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– مقام هاي «تجنيس و شاختايي» مربوط به کدام حوزه موسيقي مقامي ايران است؟
1) تالش
2) کرمانشاهان
3) خراسان شمالي
4) گوران و صحنه

– سوال 17 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– معکوس فاصله بيش افزوده کدام است؟
1) کم کاسته
2) بيش کاسته
3) کاسته تر
4) کاسته

– سوال 18 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در مورد واژه «نوبت» کدام گزينه صحيح است؟
1) نوعي ساز قديمي
2) نوعي موسيقي سازي
3) نوعي از تصانيف قديم
4) اسامي دستان هاي ساز

– سوال 19 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در کدام يک از آوازهاي زير نت پايه شور نقش کم رنگ تري ايفا مي نمايد؟
1) بيات ترک
2) ابوعطا
3) دشتي
4) افشاري

– سوال 20 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– علائم ترکيبي گام «سل ديز» مينور چيست؟
1) 1 ديز
2) 4 ديز
3) 5 ديز
4)2 ديز