سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش صد و سی و سوم به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش صد و سی و سوم


– سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– ميزان تخريب ناشي از سانحه بيشتر بستگي به .............. دارد. سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) منابع موجود
2) شدت سانحه
3) ميزان آسيب پذيري
4) محل واقعه

– سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– لطمات روحي ناشي از فقدان خويشاوندان و دوستان بر اثر سانحه:
1) اسکان اضطراري را طولاني تر مي کند.
2) بازتواني کالبدي را تسريع مي کند.
3) را نمي توان سريعاً درمان کرد.
4) اثرات منفي را در بازتواني کالبدي نمايان مي سازد.

– سوال 3 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– پهنه بندي خطر زلزله در کشور يعني چه؟
1) تعيين حوزه هايي که در معرض لرزه خيزي هستند.
2) تهيه نقشه هاي ساختمان هاي مقاوم
3) تعيين شدت زلزله
4) ارزيابي ميزان خسارت احتمالي از زلزله

– سوال 4 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در فعاليت هاي بازسازي پس از سانحه اقدام جابجايي مجتمع هاي زيستي از محل اصلي به منظور .............. صورت مي گيرد.
1) افزايش مشارکت مردم
2) تسريع بازسازي
3) تمهيدات مشارکتي
4) کاهش تعداد مسکن احداثي

– سوال 5 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در کدام مورد جابجايي سکونت گاه هاي انساني در بازسازي پس از سانحه ممکن است مطلوب باشد؟
1) طراحي هاي شهرسازي مدرن
2) افزايش هزينه هاي بازسازي
3) دوري از گسل ها و سيل خيزي منطقه
4) بهبود شرايط اجتماعي مردم

– سوال 6 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– بهترين مکان پس از زلزله براي برپايي اسکان موقت مي تواند .............. باشد.
1) نزديک محل خانه هاي ويران شده
2) نزديک بناهاي بلند و مرتفع
3) کنار مراکز انتظامي و نظامي
4) در جوار ساختمان هاي اداري سياسي

– سوال 7 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام يک جزو اقدامات مرحله «پس از بحران» در مديريت بحران نمي باشد؟
1) اسکان موقت
2) اسکان دائم
3) بازسازي
4) تشکيل تيم هاي امداد سريع

– سوال 8 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– پس از وقوع سيل در مناطق روستايي:
1) راه اندازي زير ساخت هاي شهري مهم است.
2) ساخت و احداث مسکن اهميت دارد.
3) بيمه نمودن افراد ضروري است.
4) جايگزيني منابع معيشتي از جمله بذر کشاورزي امري حياتي است.

– سوال 9 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام بخش ها در هنگام وقوع زلزله آسيب پذيرترند؟
1) واحدهاي مسکوني
2) بخش اداري
3) اراضي کشاورزي
4) زمينه هاي اجتماعي و فرهنگي

– سوال 10 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– احداث اردوگاه هاي جمعي موقت پس از کدام يک از سوانح طبيعي زير اجتناب ناپذير است؟
1) قحطي
2) سيل
3) خشکسالي
4) هجوم حشرات موذي

– سوال 11 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در کدام يک از اين دوره ها به طراحي بدنه خيابان توجه شده است؟
1) پهلوي اول و پهلوي دوم
2) سلجوقيان و سامانيان
3) صفويان و پهلوي اول
4) صفويان و زنديان

– سوال 12 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– ميدان هاي تازه تاسيس تهران در دوره پهلوي اول چه موقعيت مکاني در شهر داشتند؟
1) در دامنه هاي مرتفع البرز ايجاد شدند.
2) در محل ارگ تهران ايجاد شدند.
3) در تقاطع خيابان هاي چليپايي مرکزي شکل گرفتند.
4) برمحل باروهاي پيراموني شکل گرفتند.

– سوال 13 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– روش طراحي شهري در دوره صفوي مبتني بر چيست؟
1) ايجاد شهرهاي جديد در مناطق مرزي
2) تلفيق طراحي اندامين و خردگرا
3) ايجاد شهرهاي جديد مجاور شهرهاي کهن
4) توسعه شهري اندامين

– سوال 14 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– اتصال ميدان توپخانه جديد تهران با کاخ سلطنتي در دوره قارجار چگونه بود؟
1) کاخ چسبيده به ميدان بود.
2) کاخ ارتباط مستقيم با ميدان نداشت.
3) کاخ در حاشيه ميدان قرار گرفته بود.
4) کاخ مشرف به ميدان بود.

– سوال 15 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– خيابان هاي تهران در دوره ناصرالدين شاه قاجار چه عملکردي داشتند؟
1) عبور سواره و تفرجي
2) تفرجي و تجاري
3) عبور سواره و تجاري
4) تجاري

– سوال 16 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– جامعه شهري در فلات ايران نخستين بار در دوره .............. شکل گرفت.
1) پيشداديان
2) سلوکيان
3) ساسانيان
4) هخامنشيان

– سوال 17 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– مهم ترين شاخصه نظام حکومتي اشکانيان،‌ که در نظام شهر نيز ظهور کرد،‌ چه بود؟
1) انتخاب پادشاه بر مبناي تفاهم سران دودمان ها و اداره کشور به شيوه فدرال
2) نظام سلسله مراتب قومي
3) اختلاف مستمر اقوام و دودمان ها و دشواري ايجاد اتحاد بين آن ها
4) اتحاد دين و دولت

– سوال 18 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام يک از عوامل زير براي حفظ پايداري سکونت گاه هاي کوچک در مناطق گرم و خشک (همانند واحه ها) از اهميت بيشتري برخوردار است؟
1) سد
2) آبخيزداري و مديريت توزيع آب
3) توالي اکولوژيکي
4) قنات

– سوال 19 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– به طور کلي کدام درخت بومي در نواحي جنوبي ايران از تاج پوشش کوتاه تري برخوردار است؟
1) اقاقيا
2) کهور
3) نارون
4) نخل

– سوال 20 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– منظر عمومي بادگيرها در کدام روستا يا کدام شهر ايران غالب نيست؟
1) لافت
2) لنگه
3) بهبهان
4) کاشان