سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش صد و سوم به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش صد و سوم


– سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام گونه داراي تاج چتري است؟ سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) زبان گنجشگ
2) سپيدار
3) ابريشم (شب خسب)
4) نارون
پاسخ سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«3»

– سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام عامل در زمان گلدهي گياهان موثر است؟
1) زمان آبياري
2) زمان کاشت
3) زمان وجين
4) طول روز
پاسخ سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«4»

– سوال 3 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام گل مناسب فصل پاييز است؟
1) تاج الملوک
2) ميناي چمني
3) داودي
4) شب بو
پاسخ سوال 3 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«3»

– سوال 4 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– تحت چه شرايطي ايجاد فضاي سبز در رفيوژها نامناسب است؟
1) طول رفيوز کمتر از 1 کيلومتر
2) عرض رفيوز کمتر از 100 سانتي متر
3) واقع بودن در ميان دسترسي هاي تندرو
4) واقع بودن در ميان دسترسي هاي کندرو
پاسخ سوال 4 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«2»

– سوال 5 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– محدوديت استفاده از چمن به عنوان گراند کاور چيست؟
1) يکنواختي آن
2) نياز به چمن زني
3) مصرف بالاي آب
4) قابليت پاخوري
پاسخ سوال 5 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«3»

– سوال 6 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– محدوديت اقاقيا براي استفاده در فضاي سبز شهري چيست؟
1) داشتن دانه گرده حساسيت زا
2) نداشتن برگ هاي هميشه سبز
3) نداشتن سايه کافي
4) داشتن تاج چتري
پاسخ سوال 6 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«1»

– سوال 7 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– از کدام گروه گياهي نبايد در پارک کودکان استفاده نمود؟
1) گياهان سمي و خاردار
2) گياهان بالارونده
3) گياهان گلدار فصلي
4) گياهان هميشه سبز
پاسخ سوال 7 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«1»

– سوال 8 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– براي جذاب کردن نماي استخر و آب نما در پارک ها از چه گونه اي مي توان استفاده کرد؟
1) جلبک قهوه اي
2) نيلوفر آبي
3) نسترن
4) گز
پاسخ سوال 8 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«2»

– سوال 9 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام باز دانه بومي ايران است؟
1) سرو لاوسون
2) سرو نقره اي
3) کاج تهران
4) نوش
پاسخ سوال 9 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«4»

– سوال 10 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در شهرهايي با آب و هواي مديترانه کدام برگ سوزني مناسب تر است؟
1) زربين
2) کاج مطبق
3) سرو تالاب
4) کرينچر مريا
پاسخ سوال 10 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«1»

– سوال 11 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام گونه درختي داراي گل هاي جذاب و چشمگير است؟
1) توت
2) نارون
3) جوالدوزک
4) زبان گنجشگ
پاسخ سوال 11 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«3»

– سوال 12 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– از کدام گونه بالا رونده مي توان به عنوان گراند کاور نيز استفاده کرد؟
1) پيچ امين الدوله
2) پيچ گليسين
3) ياس سفيد
4) آبشار طلا
پاسخ سوال 12 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«1»

– سوال 13 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام گياه براي کاشت در گراند کاور سايه زير پوشش درختي مناسب است؟
1) اسطوخودوس
2) کلماتيس
3) اسپيره
4) پاپيتال
پاسخ سوال 13 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«4»

– سوال 14 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام گونه براي کاشت در فضاي سبز شهر چالوس مناسب است؟
1) کنار
2) افراپلت
3) کهور ايراني
4) انار شيطان
پاسخ سوال 14 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«2»

– سوال 15 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– درخت لور يا ليل مناسب کدام يک از شهرهاي زير است؟
1) بندرگز
2) بندر انزلي
3) بندر ترکمن
4) بندرعباس
پاسخ سوال 15 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«4»

– سوال 16 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– جزاير خليج فارس در کدام ناحيه رويشي ايران قرار دارند؟
1) نوبو - سندي
2) ايرانو - توراني
3) مديترانه اي
4) هيرکاني
پاسخ سوال 16 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«1»

– سوال 17 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– استان يزد در کدام منطقه رويشي ايران قرار دارد؟
1) زاگرسي
2) هيرکاني
3) مديترانه اي
4) ايرانو - توراني
پاسخ سوال 17 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«4»

– سوال 18 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– سواحل غربي درياي خزر در کدام منطقه جغرافيايي گياهي قرار دارند؟
1) هيرکاني
2) زاگرسي
3) ارسباراني
4) مديترانه اي
پاسخ سوال 18 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«1»

– سوال 19 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– اهميت سرمايه طبيعي و انساني در فرايند توسعه
1) برابر است.
2) برابر نبوده سرمايه طبيعي مهم تر است.
3) سرمايه انساني مهم تر است.
4) مکمل هم بوده و در صورت نبود يکي ديگر فاقد ارزش اصلي خود مي باشد.
پاسخ سوال 19 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«2»

– سوال 20 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– هر اکوسيستم داراي چند نوع توالي است؟
1) يک
2) دو
3) سه
4) چهار
پاسخ سوال 20 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«2»