سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش صد و دوازدهم به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید
x

سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش صد و دوازدهم


– سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در کدام روش ترويجي زير،‌ مقصود تقويت و پيشبرد خلاقيت در کشاورزان است؟ سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) بحث گروهي
2) گردش صحرايي
3) طوفان انديشه
4) کارگاه آموزشي

– سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– تعــريف زير بيان کننده کــدام يــک از اهداف برنامه هاي ترويجي است؟ «شامل آرمان ها،‌ مقاصد عاليه يک جامعه مثل زندگي بهتر و غيره مي گردد.»
1) اهداف اساسي
2) اهداف عمومي
3) اهداف کاربردي
4) اهداف عملياتي

– سوال 3 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– هدف ترويج از آموزش مخاطبان،‌ تغيير است اما چه نوع تغييري مدنظر است؟
1) تغيير ضروري
2) تغيير برنامه اي
3) تغيير مصلحتي
4) تغيير خودجوش

– سوال 4 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– قبل از اين که ترويج يک حرکت فناورانه باشد يک فعاليت .............. است.
1) اقتصادي - آموزشي
2) بنيادين و انساني
3) عمراني و توسعه اي
4) فرهنگي - اجتماعي

– سوال 5 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– هدف نهايي آموزش هاي ترويجي کدام است؟
1) افزايش ظرفيت انسان
2) توسعه کشاورزي
3) به ظرفيت رساندن انسان
4) به ظرفيت رساندن کشاورزي

– سوال 6 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– ترويج کشاورزي جزو کدام يک از انواع آموزش است؟
1) آزاد
2) غيراجباري
3) غيررسمي
4) ضمن خدمت

– سوال 7 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– مروج نقش رهبر .............. را در جامعه ايفا مي کند.
1) اجتماعي
2) آموزشي
3) عقيدتي
4) فنّي

– سوال 8 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– آن چه نوع رفتار رهبر را مشخص مي سازد و عملاً تعيين کننده خط فکري،‌ انديشه و چگونگي عمل او در اجراي وظايف ترويجي است چه ناميده مي شود؟
1) خط مشي رهبر
2) سياست رهبر
3) نگرش رفتار رهبر
4) وضعيت رهبر

– سوال 9 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در کـــدام مرحله از پذيرش،‌ فرد در جستجوي مشوق هايي براي تصميم نوآوري است. اگر پيام هاي متضاد دريافت دارد. احتمالاً تصميم خود را تغيير مي دهد؟
1) تصميم
2) ترغيب
3) دانش
4) همنوايي

– سوال 10 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– ميزان درک فرد از بهتر بودن يک نوآوري نسبت به نوآوري ديگر مربوط به کدام يک از موارد زير است؟
1) آزمون پذيري
2) پيچيدگي
3) سازگاري
4) مزيت نسبي

– سوال 11 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– براساس نظريه «بنت» اولين سطح قضاوت براي ارزشيابي يک برنامه ترويجي کدام سطح است؟
1) پيامدهاي برنامه ترويجي
2) برنامه ريزي فعاليت هاي ترويجي
3) تغيير در دانش و نگرش کشاورزان
4) تغيير در رفتار کشاورزان

– سوال 12 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– بنيان فلسفه ترويج به نقل ارکلسي و هرن چيست؟
1) يادگيري چگونه فکر کردن
2) يادگيري نحوه پذيرش فناوري هاي نوين
3) تحکيم مباني آموزش هاي بلندمدت
4) افزايش توليد محصولات کشاورزي

– سوال 13 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– مهم ترين صافي هاي مورد نياز براي انتخاب هدف هاي آموزشي کدام مي باشد؟
1) جامعه
2) علم و دانش
3) خود فراگير
4) فلسفه آموزشي رايج

– سوال 14 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– فـــراگيري دانش سازگاري بر پرورش کدام ويژگي هاي زير در فراگيران تاکيد بيشتري دارد؟
1) تصميم گيري وتجسم اشياء در ذهن
2) مهارت هاي پايه
3) مسئوليت پذيري
4) مهارت تصويرگري

– سوال 15 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام گزينه زير وجه مشترک يادگيري هاي «مداوم»،‌ «آزاد» و «خودآموز» مي باشد؟
1) استقلال در خواندن
2) اعتماد به نفس در يادگيري
3) استقلال در يادگيري
4) انتخاب براي عملي کردن يادگيري

– سوال 16 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام روش تدريس مهم ترين روش براي آموزش مهارت هاي فني و حرفه اي و کشاورزي به شمار مي رود؟
1) روش بحث گروهي
2) روش گردش علمي
3) روش کارگاهي
4) روش تدريس آزمايشگاهي

– سوال 17 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام يک از اهداف يادگيري تسلط ياب به شمار مي رود؟
1) ارتباط بين مطالب تازه و مطالب قبلي
2) پرورش مهارت فکر کردن
3) معني دار کردن اطلاعات
4) رضايت بخشي از يادگيري

– سوال 18 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در آغاز تدريس مقدمه اي که آموزش گر براساس اتفاقات روزهاي اخير ارائه مي نمايند جز:
1) مقدمه روايتي
2) مقدمه عنواني
3) مقدمه مروري
4) مقدمه تاريخي

– سوال 19 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– براساس کدام نظريه يادگيري،‌ نقش آموزشگر ايجاد فضاي مثبت و جو مبتني بر همکاري و تعامل در فرآيند تدريس و يادگيري است؟
1) نظريه شناخت گرايي
2) نظريه ارتباط گرايي
3) نظريه شرطي شدن کلاسيک
4) نظريه آزمايش و خطا

– سوال 20 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– مفاهيمي چون آگاهي،‌ مشاهده،‌ پيوند مطالب جديد با پيش آموخته و انطباق دو يا چند فکر با يکديگر مربوط به کدام يک از روش هاي تدريس است؟
1) بديعه پردازي
2) تسلط يابي
3) ساخت گرائي
4) يادسپاري