سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش صد و دهم به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش صد و دهم

– سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– خلاقيت فردي از مميزات بنيادي کدام هنر است؟ سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) مدرن
2) کلاسيک
3) گوتيک
4) رمانتيک
پاسخ سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«1»

– سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در تئاتر برتولت برشت،‌ بازيگر يک ............... است.
1) اعتراف گر
2) پژوهشگر
3) گزارشگر
4) نيايشگر
پاسخ سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«3»

– سوال 3 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– «بازيگري تام» يا «کنش کامل» به شيوه کدام يک از افراد زير به آموزش بازيگر تعلق دارد؟
1) استانيسلاوسکي
2) برتولت برشت
3) پيتر بروک
4) يرژي گروتوفسکي
پاسخ سوال 3 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«4»

– سوال 4 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– از نظر استلا آدلر،‌ ............... عبارت است از بخش خلاقه کار بازيگر که به بازي اش صداقت مي بخشد،‌ در نمايش نامه نوشته نشده و در خود بازيگر است و مي بايست برانگيزاننده باشد.
1) تخيل
2) توجيه
3) رويداد
4) هدف
پاسخ سوال 4 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«2»

– سوال 5 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام يک از افراد زير در برابر استفاده استانيسلاوسکي از تجربه شخصي و عاطفي بازيگر قد علم کرد و به اين بحث پرداخت که تاکيد بايد روي احساسات شخصيت گذاشته شود،‌ نه احساسات بازيگر؟
1) گروتوفسکي
2) لي استراسبرگ
3) ميرهولد
4) ميخائيل چخوف
پاسخ سوال 5 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«4»

– سوال 6 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– شيوه بيومکانيک «ميرهولد» تحت تاثير کدام يک از روانشناسان زير شکل گرفت؟
1) ويليام جيمز
2) کارل گوستاويونگ
3) زيگموند فرويد
4) تئودول ريبوت
پاسخ سوال 6 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«1»

– سوال 7 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– روش «جانشين سازي» با کدام يک از عناصر شيوه «لي استراسبرگ» در بازيگري ارتباط پيدا مي کند؟
1) تمرکز
2) حافظه حسي
3) حافظه فعال
4) اگر و شرايط پيشنهادي
پاسخ سوال 7 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«4»

– سوال 8 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– استعداد و قوه تخيل،‌ مهم ترين توانايي که بايد در بازيگر وجود داشته باشد چيست؟
1) داشتن حافظه قوي
2) داشتن صدا و بيان خوب
3) قدرت بداهه پردازي
4) خوب ديدن و خوب شنيدن
پاسخ سوال 8 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«4»

– سوال 9 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– «ماسک خنثي» در آموزش هاي بازيگري چه کسي به عنوان ابزاري کليدي براي حرکت بکار گرفته مي شود؟
1) پيتر بروک
2) ژاک لوکوک
3) ميخائيل چخوف
4) يرژي گروتوفسکي
پاسخ سوال 9 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«2»

– سوال 10 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– بازي قابل باور در کدام دسته از آثار نمايشي مورد توجه است؟
1) آثاري که هدف سرگرم کردن تماشاگر است.
2) ايجاد حسي مبهم در تماشاگر است.
3) به حرکت واداشتن احساسات تماشاگر است.
4) به حرکت واداشتن به واسطه تعقل تماشاگر است.
پاسخ سوال 10 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«3»

– سوال 11 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– ترکيب بندي اوج ساخت براي چه تعداد بازيگر به کار مي رود؟
1) جمع کثيري
2) دو بازيگر
3) 3 به بالا
4) فرق نمي کند چون به تعداد ربطي ندارد.
پاسخ سوال 11 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«2»

– سوال 12 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– براساس ديدگاه پيرس عکس از بازيگري که نقش را بازي مي کند و رابطه مبتني بر مشابهت با موضوعش دارد چه ناميده مي شود؟
1) نمايه
2) نماد
3) شمايل
4) نمونه اوليه
پاسخ سوال 12 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«3»

– سوال 13 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– مسئول کيفيت بازي بازيگر کيست؟
1) کارگردان
2) خود بازيگر
3) بازيگردان
4) تمام عوامل اجرائي صحنه
پاسخ سوال 13 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«1»

– سوال 14 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– سيستم مخابره اطلاعات به صورت متن که گيرنده با استفاده از دستگاه آن ها را بر روي صفحه تلويزيون خود دريافت مي کند،‌ چه ناميده مي شود؟
1) تله تکست
2) تله فتو
3) تل فيلم
4) تله ماتيک
پاسخ سوال 14 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«1»

– سوال 15 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– مشخص کردن حرکت بازيگران در طول نمايش و تعيين محل وسايل صحنه را چه مي نامند؟
1) ترکيب  
2) صحنه
3) کمپوزيسيون
4) ميزانسن
پاسخ سوال 15 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«4»

– سوال 16 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام نظريه پرداز وسايل ارتباط جمعي،‌ تلويزيون را وسيله ارتباطي سرد ناميده است؟
1) الوين تافلر
2) ديويد رانيرمن
3) ژان کازنو
4) مارشال مک لوهان
پاسخ سوال 16 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«4»

– سوال 17 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در روزنامه نگاري سايبر با کليک کردن بر روي آن در متن،‌ صفحه ديگري به نمايش در مي آيد:
1) لينک
2) فرامتن
3) ايميل
4) آي دي
پاسخ سوال 17 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«2»

– سوال 18 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– براي انتقال «صفحات روزنامه» از چه نوع ماهواره ارتباطي استفاده مي شود؟
1) محلي
2) منطقه اي
3) پخش مستقيم
4) نقطه به نقطه
پاسخ سوال 18 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«4»

– سوال 19 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– به عقيــده هارولد لاسول براي بررسي محتواي پيام هاي ارتباطي به کدامين پرسش بايد پاسخ گفت؟
1) چه کسي؟
2) چه مي گويد؟
3) براي چه کساني؟
4) با چه تاثيري؟
پاسخ سوال 19 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«2»

– سوال 20 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– براساس کدام نظريه وسايل ارتباط جمعي زماني داراي تاثير قطعي خواهند بود که
کمک هاي جانبي دريافت دارند؟
1) تکمله  
2) بومرنگ
3) اثر بلع
4) انگ
پاسخ سوال 20 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«1»