سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش صد و بیست و یکم به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش صد و بیست و یکم


– سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام يک از قارچ کش هاي زير در زنجير انتقال الکترون ايجاد اختلال نمي کند؟ سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) آزوکسي استروبين
2) تيوفانات متيل
3) کرزوکسيم متيل
4) گوگرد

– سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– اتيلن تيواوره که موجب سرطان غده تيروئيد مي گردد،‌ ناخالصي قارچ کش ................. مي باشد.
1) تيرام  
2) فولپت
3) کاپتان
4) مانب

– سوال 3 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام يک از قارچ کش هاي زير در کنترل بيماري هلندي نارون موثر است؟
1) تبوکونازول
2) تيابندازول
3) کاپتان
4) کرزوکسيم متيل

– سوال 4 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام يک از قارچ کش هاي زير روي سفيدک هاي حقيقي اثر چنداني ندارد؟
1) پنکونازول
2) فولپت
3) کلروتالونيل
4) کاپتان

– سوال 5 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– مخلوط کردن کدام يک از ترکيبات با اکسي کلرور مس مجاز نيست؟
1) اکساتين ها
2) ترکيبات دي تيوکاربامات
3) روغن هاي معدني
4) محلول بردو

– سوال 6 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– موثرترين راه مبارزه با بيماري ماسو در پسته کدام است؟
1) کنترل سن ناقل
2) کنترل سوسک ناقل
3) جمع آوري و سوزانيدن پسته هاي ريخته شده در سطح زمين
4) سمپاشي با قارچ کش ها قبل از سخت شدن پوست پسته

– سوال 7 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– باتوجه به دامنه ميزباني،‌ مديريت مبارزه با کدام يک از بيماري هاي زير آسان تر مي باشد؟
1) بيماري فيماتوتريکومي پنبه  
2) بيماري باکتريائي لکه زاويه اي پنبه
3) پژمردگي آوندي ورتيسليومي پنبه
4) ساق سياه تنباکو و توتون

– سوال 8 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام مقاومت تاثير چنداني بر زمان شروع اپيدمي ندارد؟
1) مقاومت افقي
2) مقاومت عمومي
3) مقاومت ظاهري
4) مقاومت عمودي

– سوال 9 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در کنترل زنگ هاي غلات اگر ارقامي با دوره کمون کوتاه تر يا دوره اسپوردهي
طولاني تر استفاده شوند،‌ سرعت پيشرفت اپيدمي به ترتيب ................. و ................. مي شود.
1) بيشتر،‌ کمتر
2) بيشتر،‌ بيشتر
3) کمتر،‌ بيشتر
4) کمتر،‌ کمتر

– سوال 10 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– مديريت عارضه اپي کارپي در پسته شبيه کدام يک از عوارض زير است؟
1) آلترنارياي پسته
2) زنگ پسته
3) ماسوي پسته
4) پوکي دانه پسته

– سوال 11 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در کدام يک از بيماري هاي تک چرخه،‌ يک بار سمپاشي براي کنترل بيماري کافي است؟
1) پيچيدگي برگ هلو
2) سياهک هندي
3) لکه آجري برگ بادام
4) بيماري اسکلروتينيايي کاهو

– سوال 12 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– براي کاهش نرخ رشد بيماري با هدف پيشگيري از وقوع اپيدمي،‌ کدام روش را مي توان استفاده نمود؟
1) بهداشت مزرعه
2) به کارگيري مقاومت افقي
3) ضد عفوني بذر
4) به کارگيري مقاومت عمودي

– سوال 13 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– بروز کدام اپيدمي بر اهميت انتشار بيماري هاي گياهي با مواد غير زنده تاکيد دارد؟
1) بلايت شاه بلوط
2) سوختگي درختان کائوچو
3) مرگ هلندي نارون
4) لکه قهوه اي برنج

– سوال 14 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– اجراي تناوب زراعي در کدام يک از موارد زير توصيه نمي شود؟
1) بيماري پاخوره گندم
2) سپتوريوز گندم
3) سياهک پاکوتاه گندم
4) سياهک آشکار گندم

– سوال 15 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام عنصر در سنتز اکسين و اکسيداسيون قندها نقش دارد؟
1) روي
2) کلسيم
3) موليبدن
4) منگنز

– سوال 16 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام يک از عوامل بيماري زا زير،‌ خسارت کيفي به محصولات کشاورزي وارد مي نمايد؟
1) سياهک آشکار گندم  
2) سياهک هندي گندم
3) سياهک معمولي ذرت
4) سياهک دروغي برنج

– سوال 17 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در ساختار پيکره هاي کدام يک از ويروس ها تقارن مارپيچي و بيست وجهي همراه با هم مشاهده مي شود؟
1) اترو ويروس ها
2) باکتريوفاژها
3) جميني ويروس ها
4) نانو ويروس ها

– سوال 18 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– انتشار کدام يک از نماتدهاي انگل گياهي زير،‌ بعد از شخم زدن زمين،‌ توسط باد بهتر صورت مي گيرد؟
1) نماتدهاي ريشه گرهي
2) نماتدهاي سيستي
3) نماتدهاي زخم ريشه
4) نماتد مرکبات

– سوال 19 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در چرخه زنگي يک زنگ کامل،‌ کدام ساختار از نظر هسته شبيه به بازيديوسپور است؟
1) ايسيوسپور
2) تليوسپور
3) ريسه پذيرنده
4) يورديوسپور

– سوال 20 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در جوانه زني غيرمستقيم بازديديوسپور،‌ منشا ريشه اوليه از چيست؟
1) بازديديوسپور
2) از سلول هاي مخمري حاصل از جوانه زني تيليوسپور
3) از سلول هاي مخمري حاصل از جوانه زني بازيديوسپور
4) از سلول هاي مخمري حاصل از جوانه زني بازيديوم