سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش صد و بیست و چهارم به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش صد و بیست و چهارم


– سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– براي حذف نماتودهاي انگل گياهي در خاک دماي خاک بايستي حداقل چند سانتي گراد برسد؟ سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) 40
2) 50
3) 72
4) 82

– سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام يک از درختان زير نياز سرمايي کمتري دارند؟
1) بادام
2) هلو
3) سيب
4) گيلاس

– سوال 3 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– دليل اصلي انجام پيوند و توليد نهال پيوندي چيست؟
1) توليد نهال هاي پرمحصول
2) توليد نهال هاي زود بارده
3) تکثير نهال هايي که راه ديگري براي تکثير ندارند.
4) تکثير نهال بدون ايجاد تفرق صفات

– سوال 4 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام فاکتور در گيرايي پيوند،‌ اثر بيشتر و تعيين کننده دارد؟
1) عوامل محيطي
2) نوع پيوند
3) نوع پايه و پيوندک
4) مهارت پيوند زدن در پيوند زدن

– سوال 5 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام يک از دستگاه هاي زير مي تواند رطوبت نقطه پژمردگي را اندازه گيري کند؟
1) اسمومتر
2) پيزومتر
3) تانسيومتر
4) بلوک گچي

– سوال 6 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– دامنه تغييرات دماي خاک برحسب عمق ............... مي يابد و سرعت کاهش در رژيم شبانه روزي ............... از رژيم سالانه است.
1) کاهش،‌ کمتر
2) کاهش،‌ بيشتر
3) افزايش،‌ کمتر
4) افزايش،‌ بيشتر

– سوال 7 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– ظرفيت نگهداري آب در کدام يک از بافت هاي زير بيشتر است؟
1) شن لومي
2) لوم شني
3) رسي شني
4) لوم رسي شني

– سوال 8 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– تعداد ريشه هاي مويين در چه شرايط رطوبتي خاک به حداکثر مي رسد؟
1) اشباع
2) گاورو شدن
3) PWP يا حد پژمردگي
4) ظرفيت زراعي

– سوال 9 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در آبياري با آب شور،‌ کدام روش آبياري مناسب تر است؟
1) باراني
2) قطره اي سطحي
3) قطره اي زير سطحي
4) ثقلي همراه با آب شويي

– سوال 10 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام يک از ذرات خاک عمدتاً نقشي در اندازه سطح ويژه خاک ندارد؟
1) سيلت
2) رس
3) مواد آلي
4) شن

– سوال 11 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام يک از روش هاي زير براي کاهش تعرق از گياه نسبت به ساير روش ها برتري دارد؟
1) استفاده از استات فنيل موکوريک
2) افزايش غلظت دي اکسيد کربن در اطراف برگ
3) پاشيدن مواد ضد آب بر روي گياه
4) کاهش غلظت دي اکسيد کربن در اطراف برگ

– سوال 12 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام مورد باعث باز و بسته شدن روزنه ها در برگ مي شود؟
1) تبديل نشاسته به گلوکز
2) فتوسنتز
3) نور و يون پتاسيم
4) ميزان غلظت گاز کربنيک

– سوال 13 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– اگر در نيم کره شمالي باد ژئوستروفيک به سمت شرق بوزد آن گاه فشار هوا در شمال منطقه ............... و در جنوب ............... است و نيروي کوريوليس در جهت ............... است.
1) کم - زياد‌‌ - شمال
2) زياد - کم - غرب
3) زياد - کم - جنوب
4) کم - زياد - جنوب

– سوال 14 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در يک سيستم جبهه اي کامل،‌ شيب جبهه ...............
1) گرم همواره بيشتر از شيب جبهبه سرد است.
2) سرد همواره بيشتر از شيب جبهبه گرم است.
3) هاي سرد و گرم و با هم تفاوت زيادي ندارند.
4) هاي سرد و گرم بسته به شرايط محيط بيشتر با کمتر از يکديگر مي باشند.

– سوال 15 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– اگر دماي يک لايه هوا در مجاورت سطح زمين ثابت باشد آن گاه اين لايه از نظر پايداري ...............
1) خنثي است.
2) مطلقاً ناپايدار است.
3) مطلقاً پايدار است.
4) اگر اشباع باشد پايدار است.

– سوال 16 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– پرانومتر دستگاهي است که ............... را اندازه گيري مي گيرد.
1) شدت و مدت تابش
2) مدت تابش مستقيم در طي يک روز
3) شدت تابش خورشيدي
4) شدت تابش طول موج بلند زمين به اتمسفر

– سوال 17 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– تحت شرايط يخبندان تابشي ...............
1) اينورژن از بين مي رود.
2) پديده کنوکسيون تشديد مي گردد.
3) دماي هوا در سطح زمين نسبت به دماي لايه هاي بالاتر افزايش مي يابد.
4) اينورژن وجود دارد.

– سوال 18 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– سطح ............... بيشترين و سطح ............... کمترين مقدار آلبيدو را دارد.
1) آب،‌ سطح يخ
2) برف،‌ خاک چرنوزوم
3) جسم سياه،‌ برف تازه
4) برف تازه،‌ جسم سياه

– سوال 19 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– تغيير فصل ها بر روي کره زمين حاصل کدام يک از پديده هاي زير است؟
1) حرکت تپش محوري زمين
2) تغيير جهت جريان هاي اقيانوسي
3) انحراف زاويه محور چرخش زمين نسبت به صفحه مداري
4) تغيير انرژي دريافتي از خورشيد در نتيجه دور و نزديک شدن کره زمين به آن در مدار بيضي شکلش

– سوال 20 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– باسايکومتر چه عاملي اندازه گيري مي شود؟
1) رطوبت هوا
2) رطوبت خاک در اعماق مختلف
3) فشار هوا
4) ميزان تبخير و تعرق گياه مرجع