سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش صد و بیست و هفتم به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش صد و بیست و هفتم


– سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– پديده گرد و غبار در کدام يک از دوره هاي ذيل بيشتر بوده است؟ سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) باراني
2) بين باراني
3) بين يخچالي
4) يخچالي

– سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام تفسير زير در مطالعات منشاء يابي ماسه بادي کاربرد بيشتري دارد؟
1) حمل تعليقي بيشتر در طبقات قطري رس و ماسه ريزدانه است.
2) از منبع به سوي محل انباشت،‌ درجه جورشدگي قطري ماسه کاهش مي يابد.
3) ماسه محلي سست تر و درشت تر ولي ماسه خارجي سخت و ريزتر است.
4) در ميزان انباشت ماسه،‌ نقش موانع فيزيکي بيش از اثر کاهش سرعت باد است.

– سوال 3 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– قــديمي ترين سنگ هاي ايران در کدام زون يافت مي شود؟
1) ايران مرکزي
2) البرز
3) زاگرس
4) شرق و جنوب شرق

– سوال 4 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کواترنري از دوره هاي دوران ................ است.
1) پالئوزوئيک
2) ترشيري
3) سنوزوئيک
4) اينفراکامبرين

– سوال 5 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– آتشفشان نوع ................ از جنس ................ و بسيار چسبنده است.
1) پله - ريوليتي
2) ولکانو - بازالتي
3) وزوو - ريوليتي
4) هاوايي - تراکيتي

– سوال 6 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام يک از تپه هاي ماسه اي زير حاصل رژيم بادي متقارن است؟
1) الب
2) سيلک
3) سيف
4) بارخان کامل

– سوال 7 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در بين واحدهاي سنگ چينه شناسي،‌ سازند از ................ کوچک تر و از ................ بزرگ تر است.
1) بخش،‌ گروه
2) بيوزون - بخش
3) لايه،‌ گروه
4) گروه،‌ بخش

– سوال 8 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– رابطه بين سطح پلايا با مساحت حوزه آبخيز بالادست ................ و با نسبت ناهمواري ................ است.
1) مستقيم - مستقيم
2) مستقيم - معکوس
3) نمايي،‌ مستقيم
4) معکوس - نمايي

– سوال 9 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– براساس نظريه گسترش جانبي،‌ شروع تشکيل دشت سرها در کدام قسمت از يک سيستم رودخانه اي انجام مي شود؟
1) محدوده اي که جريان گسترش افقي دارد.
2) محدوده انباشتگي رسوبات
3) محدوده کنش و گسترش عمقي
4) محدوده اي که دبي رودخانه بيشتر از سطح مقطع آن باشد

– سوال 10 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– يکي از مهم ترين سازندهاي حساس به فرسايش در ايران مرکزي ................ است.
1) آغاجاري
2) بختياري
3) قرمز بالايي
4) قم

– سوال 11 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در صورتي که شيب جلوي يک مانع بيش از 50 درجه باشد،‌ تپه ماسه اي ................ تشکيل مي گردد.
1) بالارونده
2) بادآورده
3) برگردان
4) باد پناهي

– سوال 12 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام يک از موارد ذيل جزء رخساره هاي منطقه حمل نيست؟
1) ربدو
2) ريپل مارک
3) نبکا
4) کلوتک

– سوال 13 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– وسيع ترين پلاياي ايران کدام است؟
1) بجستان
2) جازموريان
3) دشت کوير
4) لوت

– سوال 14 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– مهم ترين ويژگي بدلندهاي ايجاد شده در مناطق نيمه خشک ايران چيست؟
1) آبراهه هاي عميق تر با شيب ديواره زياد
2) تراکم بسيار زيادتر نسبت به مناطق خشک
3) عدم وجود تقارن و ناپيوستگي پوشش گياهي
4) يال هاي نوک تيزتر و عمق کمتر نسبت به مناطق خشک

– سوال 15 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– غالباً کدام يک از نقشه هاي زير،‌ پايه مطالعات در واحدهاي دشت سر و پلايا مي باشد؟
1) تيپ ناهمواري
2) رخساره ها
3) واحدهاي سنگ شناسي
4) شکل فرسايش

– سوال 16 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در نيمکره شمالي معمولاً در کدام جهت شيب با فرض يکنواخت بودن جنس سنگ خاک و شرايط اقليمي فرسايش آبي شديدتر است؟
1) جنوبي
2) شمالي
3) شرقي
4) غربي

– سوال 17 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام فرايند شديدترين شکل تخريب خاک است؟
1) بياباني شدن
2) فرسايش بادي
3) فرسايش آبي
4) جنگل تراشي

– سوال 18 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– خاک هاي ريزدانه واقع در پاشنه دامنه هاي طبيعي غالباً ناشي از چه نوع فرسايشي هستند؟
1) بين شياري
2) پاشماني
3) سطحي
4) شياري

– سوال 19 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– غلظت مواد معلق در کدام قسمت پروفيل عمقي جريان رسوب کمترين است؟
1) سطح
2) کمي پايين تر از سطح آب
3) ميانه
4) کف بستر

– سوال 20 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– رابطه فرسايش با کدام عامل پوشش خاک نمايي - کاهشي است؟
1) ارتفاع تاج پوشش
2) تاج پوشش
3) نوع پوشش
4) پوشش سطحي (خاکپوش)