سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش صد و بیست و نهم به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش صد و بیست و نهم


– سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در بين اين منوساکاريدها،‌ کدام يک در چرخه فتوسنتز شرکت دارد؟ سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) استاکيوز
2) ريبولوز
3) گالاکتوز
4) آرابينوز

– سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– چه بخشي از ريشه،‌ گنجايش زيادي براي تجمع و نگهداري املاح معدني را دارد؟
1) ناحيه مريستمي
2) ناحيه تارهاي کشنده
3) ناحيه کلاهک
4) ناحيه چوب پنبه اي

– سوال 3 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– سيکلوز مترادف کدام يک از اين واژه ها است؟
1) انرژي جنبشي ملکول ها
2) برخورد ذرات کلوئيدي
3) حرکت براوني
4) حرکت سيتوپلاسمي

– سوال 4 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام يک از اين عناصر پر نياز تغذيه معدني گياه،‌ نقش مهمي در باز و بسته شدن روزنه ها دارد؟
1) فسفر  
2) کلسيم
3) منزيم
4) پتاسيم

– سوال 5 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در بين باکتري ها تثبيت نيتروژن (ازت جو) کدام يک از باکتري هاي فتوسنتزي هستند؟
1) از توباکتر
2) رودسپيريليوم
3) نيتروباکتر
4) کلستريديوم

– سوال 6 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در سيب زميني ميوه از چه نوعي است؟
1) پوم
2) شفت
3) سته
4) کپسول

– سوال 7 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– براکي اسکلريدها در کجا ديده مي شود؟
1) پوسته حبوبات
2) هسته ميوه جات
3) چوب تنه درختان
4) بخش خوراکي ميوه گلابي

– سوال 8 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– دفع آب بصورت مايع از چه اندامي صورت گرفته و چه نام دارد؟
1) روزنه هاي آبي - تعرق
2) روزنه هاي هوايي - تعرق
3) روزنه هاي آبي - تعريق
4) روزنه هاي هوايي - تعريق

– سوال 9 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در کدام يک از گياهان زير گوشوارک بصورت غلافي غشايي ديده مي شود؟
1) پنيرک
2) کيسه کشيش
3) علف هفت بند
4) شقايق

– سوال 10 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام يک از گياهان زير متعلق به تيره کاسني است؟
1) ريواس
2) کرفس
3) کنگر
4) والک

– سوال 11 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– گياه خارخسک متعلق به کدام تيره است و ميوه آن از چه نوعي است؟
1) آلاله - برگه
2) اسپند - شيزوکارپ خاردار
3) نعناع - چهار فندقه
4) نخود - نيام خاردار

– سوال 12 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– چه ترکيبي در سطح برگ باعث مقاومت نسبت به نفوذ باکتري ها و موجودات بيماري زاي ديگر مي شود؟
1) سلولز و موم  
2) سلولز و همي سلولز
3) کيوتين و موم
4) کيوتين و سوبرين

– سوال 13 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام يک از مجموعه بافت هاي زير در ترکيب ديواره سلولي خود سوبرين دارند؟
1) اندودروم و آوند چوبي
2) اپيدرم و چوب پنبه
3) اندودرم و چوب پنبه
4) چوب پنبه و آوند چوبي

– سوال 14 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– تــار کشـنده ريشـه ها در چه منطقه اي بوجود مي آيد؟
1) رشد طولي
2) تمايزيابي
3) تقسيم سلولي
4) نزديک کلاهک

– سوال 15 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– «گياهي علفي - يکساله - شيرابه دار - گوشتي - برگ ها متناوب - گل آذين گرزن چند سويه سياتيوم دار - ميوه کپسول سه برچه اي» از خصوصيات کدام يک از گياهان زير است؟
1) شقايق
2) فرفيون
3) کاهوي وحشي
4) کاکتوس

– سوال 16 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام مرحله رشد،‌ بهترين مرحله کنترل علف هرز در گياه زراعي گندم با استفاده از علف کش ها مي باشد؟
1) سه برگي
2) پنجه زني
3) ساقه رفتن
4) ظهور خوشه

– سوال 17 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام يک از علف کش هاي زير براي کنترل يولاف وحشي در مزارع گندم،‌ جو بکار مي رود؟
1) فلوزيفوپ  
2) ديفنزکوآت
3) هالوکسي فوپ
4) ستوکسي ديم

– سوال 18 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– مسير جذب علف کش هاي لينورون و گلي فوسيت به ترتيب ................ و ................ مي باشد.
1) آپوپلاست - آپوپلاست
2) سيم پلاست - سيم پلاست
3) سيم پلاست - آپوپلاست
4) آپوپلاست - سيم پلاست

– سوال 19 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام ويژگي بذر علف هرز در مقايسه با گياهان زراعي باعث بقاء آن در خاک مي شود؟
1) رکود بذر
2) درشت تر بودن بذر
3) کمتر بودن نياز نوري
4) مواد ذخيره اي بيشتر در بذر

– سوال 20 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام يک از گياهان زراعي زير وابستگي کمتري به علف هرز اشاره شده دارند؟
1) برنج - سوروف
2) گندم - خردل وحشي
3) گوجه فرنگي - گل جاليز
4) چغندرقند - بروموس