سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش سیصد و چهل و یکم به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش سیصد و چهل و یکم


- سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – اصطلاح «پايين دسته» در سازهاي هم خانواده تار به چه معناست؟ سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) نزديک به نقاره     
2) نزديک به سرپنجه
3) نواختن روي سيم بم
4) نواختن روي همه سيم ها
 
- سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – بربط چند سيم دارد و اصولاً بر چه مبنا کوک مي شود؟    
1) يازده سيم - پنجم درست    
2) دوازده سيم - چهارم درست
3) ده سيم - چهارم درست
4) هشت سيم - چهارم درست
 
- سوال 3 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – سنتور بطور معمول چند سيم دارد؟    
1) 36 سيم    
2) 9 سيم
3) 24 سيم
4) 72 سيم

- سوال 4 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – وسعت معمول قانون در ايران چقدر است؟    
1) حدود سه اکتاو     
2) دو و نيم اکتاو
3) سه و نيم اکتاو
4) چهار و نيم اکتاو

- سوال 5 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – نت نويسي متعارف کمانچه به نسبت سازهاي مضرابي چگونه است؟    
1) يک پرده پايين تر از سازهاي مضرابي    
2) يک پرده بالاتر از سازهاي مضرابي
3) هم صدا با سازهاي مضرابي
4) يک اکتاو بالاتر از سازهاي مضرابي

- سوال 6 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – تکنيک «پنجه کاري» متعلق به کدام يک از سازهاي زير نمي باشد؟    
1) تار   
2) سنتور
3) سه تار
4) بم تار

- سوال 7 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – خرک دوم سنتور از پايين - در سيم هاي زرد - چه نام دارد؟    
1) فا    
2) ر
3) مي
4) سي

- سوال 8 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – زيرترين سيم قيچک باس چه نتي است؟    
1) ر    
2) سل
3) دو
4) لا

- سوال 9 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – اصطلاحاتي نظير «نفير»،‌ «دهانه کوچک»،‌ «پلنگ» مربوط به نوازندگي کدام ساز مي باشند؟    
1) ديوان    
2) کمانچه
3) تمبک
4) سنتور

- سوال 10 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – در نُتاسيون متعارف دف،‌ خط چهارم مربوط به چه قسمتي از ساز است؟    
1) ناحيه مياني    
2) حلقه ها
3) ناحيه کناري
4) ناحيه مرکزي

- سوال 11 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – تار آذربايجاني چند وتر دارد؟    
1) يازده وتر     
2) شش وتر
3) چهار وتر
4) ده وتر

- سوال 12 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – اصطلاحات: «لاکوک»،‌ «ريز نُه انگشتي»،‌ «صُراحي» به ترتيب مربوط به کدام سازها هستند؟    
1) سنتور،‌ تمبک،‌ کمانچه     
2) تمبک،‌ سنتور،‌ کمانچه
3) کمانچه،‌ سنتور،‌ تمبک
4) سنتور،‌ سنتور،‌ کمانچه

- سوال 13 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – توبا معمولاً با کدام يک از سازهاي بادي برنجي دوبل مي شود؟    
1) ترومبون اول    
2) ترومبون سوم
3) ترمبون دوم
4) هورن چهارم

- سوال 14 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – کدام تکنيک در گيتار کاربردي ندارد؟    
1) فلاژوله    
2) اسپيکاتو
3) ترمولو
4) گليساندو

- سوال 15 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – کدام آهنگ ساز براي اولين بار کلارنيت را در ارکستر به کار برد؟    
1) موتسارت در سمفوني پاريس    
2) باخ در کنسرتو براندنبورگ شماره 4
3) هايدن در سمفوني ساعت
4) بتهوون در سمفوني شماره 1

- سوال 16 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – کدام يک از مُدها داراي فاصله تريتون از پايه هستند؟    
1) دورين - لوکرين    
2) لوکرين - ليدين
3) دورين - ليدين
4) فريژين - دورين

- سوال 17 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – پاساژ کوتاه فوگ وار در قطعات هوموفونيک چه نام دارد؟    
1) فوگتا     
2) کنترفوگ
3) فوگاتو
4) فوگ آزاد

- سوال 18 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – کدام يک از آهنگ سازان نامبرده شده ،‌ کوارتت زهي تصنيف نکرده است؟    
1) گوستاو مالر    
2) بتهوون
3) دبوسي
4) بلابارتوک

- سوال 19 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – الويه مسيان،‌ آهنگ ساز فرانسوي،‌ براي اولين بار از اين گام به طور آگاهانه و با هارموني مناسب آن استفاده کرد.    
1) گام تمام پرده    
2) گام انتقال محدود
3) گام دوبل هارمونيک
4) گام سپتاتونيک

- سوال 20 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – چنان چه تم يا موتيفي را به منظور تنوع آن چنان تغيير دهند که ماهيت آن قابل شناسايي باشد،‌ اين عمل را چه مي نامند؟    
1) مدولاسيون    
2) دولوپمان
3) وارياسيون
4) ايميتاسيون