سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش سیصد و پنجاه و هشتم به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید
x

سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش سیصد و پنجاه و هشتم


- سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– خصيصه ليبراليسم کلاسيک چيست؟ سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد    
1) به اکولوژي سياسي ناحيه اي توجه دارد.
2) فرد در کانون ارزش هاي ليبراليسم قرار دارد.
3) آزادي شخصي را با آزادي اقتصادي يکي مي داند.
4) در چارچوب ليبراليسم قدرت دولت تا حدي محدود است.
پاسخ سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «2»

- سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– در دهه ي 1970 در مطالعات جغرافياي رفتار فضايي ............. بيشتر مورد توجه قرار گرفت.   
1) شرايط مکاني  
2) ساختار فضايي
3) گزينش فضايي
4) شرايط اقتصادي و فيزيکي محيط
پاسخ سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «3»

- سوال 3 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– جغرافياي زمان در داخل کدام سنت به وجود آمد؟    
1) اثبات گرايي منطقي
2) کثرت گرايي
3) ساختارگرايي  
4) انسان گرايي
پاسخ سوال 3 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «1»

- سوال 4 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– جغرافي دانان مکتب پوزيتيويسم کدام مورد را معتبر و روي آن تاکيد دارند؟     
1) مفاهيم فرضيه و نظريه يکي است.
2) انسان به عنوان يک عامل مورفولوژيکي  
3) حقيقت تنها از ادراک عقلي حاصل مي شود.
4) پيوستگي و ارتباط نظريه هاي گذشته،‌ حال و آينده  
پاسخ سوال 4 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «4»

- سوال 5 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– از سال اول هجري قمري تاکنون ............. بار شهر مکه مکرمه در معرض سيل قرار گرفته است و مدت بارش کمتر از ............. ساعت بوده است.    
1) 15،‌5
2) 20،‌2
3) 50،‌6
4) 89،‌10
پاسخ سوال 5 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «4»

- سوال 6 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– در موضوع سيلاب شهري،‌ عموماً منشا و نوع بارشي که موجب به وجود آمدن سيل در مناطق با اقليم حاره اي مي شود کدام است؟      
1) موسمي ها  
2) بارش جبهه اي  
3) بارندگي سيکلوني
4) بارندگي همرفتي  
پاسخ سوال 6 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «4»

- سوال 7 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– از ديدگاه سيستمي،‌ شهرها را به طور کلي از کدام ديدگاه هاي اصلي مي توان نظاره کرد و مورد بررسي قرار داد؟   
1) فرهنگي - زيربنايي
2) اجتماعي – محيط زيست
3) ژئومورفولوژيکي – اقليمي  
4) اقتصادي – اکوسيستم ها
پاسخ سوال 7 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «4»

- سوال 8 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– در موضوع شهرها به عنوان يک سيستم توليدي و اقتصادي،‌ کدام شهرها در سال هاي 1975 به ترتيب در اروپا و آمريکا توسعه چشمگيرتري داشته و رتبه هاي نخست را داشتند؟    
1) لندن - نيويورک
2) رم- ميشيگان
3) نيوکاستل - دترويت
4) برلين- ماساچوست
پاسخ سوال 8 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «3»

- سوال 9 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– براي انتخاب نمونه از يک جامعه ناهمگون از کدام روش نمونه گيري استفاده مي شود؟   
1) تصادفي ساده  
2) تصادفي منظم  
3) خوشه اي  
4) طبقه بندي شده  
پاسخ سوال 9 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «4»

- سوال 10 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– مقياس عددي،‌ نام ديگر کدام مقياس اندازه گيري است؟  
1) اسمي  
2) رتبه اي  
3) نسبي
4) فاصله اي  
پاسخ سوال 10 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «1»

- سوال 11 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– کدام روش گردآوري اطلاعات در تمام تحقيقات علمي مورد استفاده قرار ‌مي‌گيرد؟  
1) آزمون  
2) مصاحبه
3) کتابخانه اي  
4) مشاهده  
پاسخ سوال 11 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «3»

- سوال 12 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)–  در تهيه ســوال هاي بسته از کدام مقياس اندازه گيري استفاده مي شود؟    
1) اسمي  
2) رتبه اي  
3) نسبي
4) فاصله اي
پاسخ سوال 12 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «1»

- سوال 13 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– در تقسيم بندي هربرت اسپنسر،‌ کدام علم جزو علوم عيني است؟     
1) فيزيک  
2) شيمي
3) رياضيات
4) روان شناسي
پاسخ سوال 13 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «4»

- سوال 14 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– نتيجه ي به کار بردن روش سيستمي در جغرافيا کدام است؟   
1) بازگشت پديدارها به حالت اول
2) ماهيت روابط متقابل اجزاء و عوامل مشخص مي شود.
3) بهتر شناختن و بهتر آموختن رشته هاي تخصصي مجزا از يکديگر است.
4) برنامه‌ريزي باتوجه به هدف هاست نه باتوجه به جزء جزء فعاليت ها.
پاسخ سوال 14 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «4»

- سوال 15 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– انتقاد «دنيس گاسکرو» به «کارل ساور» در چيست؟   
1) ساور به محيط طبيعي به صورت مجرد نگاه مي کند.
2) بي توجهي ساور به ساختار اجتماعي در چشم اندازها
3) توجه ساور به عقايد و سنت هاي انساني در چشم اندازها  
4) تاکيد ساور بيشتر روي آثار انساني مثل فرم هاي شهري و روستايي است.
پاسخ سوال 15 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «2»

- سوال 16 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– «پرستن جمز» جغرافي دان معروف امريکايي واضع کدام ديدگاه است؟   
1) جبر محيطي
2) امکان گرايي
3) جبر فرهنگي  
4) اگزيستانسياليسم
پاسخ سوال 16 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «3»

- سوال 17 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– به کدام دليل «ورلن» به جاي فضا بر عمل آگاهانه تاکيد مي کرد؟    
1) فضا را غيرفعال،‌ انفعالي،‌ ثابت و مجرد فرض مي کند.
2) فضا را بيشتر جدلي،‌ مادي و قوام بخش در روابط اجتماعي مي داند.
3) تاکيد بر فضا فقط مي تواند جغرافي دانان را به حل مسائل و برخوردهاي قومي ياري دهد.
4) تنها با عمل آگاهانه،‌ مي توان به همه تفکرات اجتماعي – اقتصادي توليد کننده فضا پي برد.
پاسخ سوال 17 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «1»

- سوال 18 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)–  در ارتباط با پيوند جغرافيا و برنامه‌ريزي «لوئيز رابينسون» چه اظهار نظري مي کند؟   
1) جغرافيا را به منزله ي نقش کانوني در برنامه‌ ريزي مي شناسد.
2) برنامه ريزي داراي يک اساس جغرافيايي غيرقابل اجتناب مي باشد.
3) نگرش جغرافيا به آينده است يعني همان مسيري که برنامه ريزي جهت گيري مي کند.
4) در قلمرو برنامه ريزي،‌ علوم جغرافيايي،‌ زمينه ي مساعدي جهت کاربردي شدن پيدا مي کنند.
پاسخ سوال 18 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «1»

- سوال 19 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– در تحليل اکولوژيکي،‌ جغرافي دان تفکرات خويش را بر کدام مورد متمرکز مي کند؟     
1) مطالعه ي تفاوت هاي فضاي زندگي ميان دو مکان  
2) در شناخت وابستگي ها در داخل يک محدوده واحد جغرافيايي
3) روي نابرابري ها و عقب ماندگي هاي ناحيه اي با توجه به سياست دولت ها  
4) مجموعه اي از عوامل که در توسعه ي اقتصادي و اجتماعي نواحي موثرند.
پاسخ سوال 19 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «2»

- سوال 20 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– کدام عامل اکثر زمين لغزش هاي مناطق شهري را که در مرحله آستانه هستند فعال و تشديد مي کند؟   
1) شيب  
2) زمين لرزه
3) آب زيرزميني
4) مقاومت سنگ ها  
پاسخ سوال 20 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «2»