سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش سیصد و هفدهم به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید
x

سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش سیصد و هفدهم


- سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – گيــاهان،‌ نيتــروژن را به چه صورت جــذب مي کنند. سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) اوره و نيترات    
2) فقط نيترات
3) فقط آمونيم
4) نيترات و آمونيم
 
- سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – کارآيي مصرف آب (WUE) کدام غله زير بيشتر است.     
1) برنج     
2) سورگوم
3) گندم
4) جو
 
- سوال 3 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – از نظر گياه شناسي،‌ کدام شبدر زير چندساله مي باشد.    
1) شبدر سفيد    
2) شبدر ايراني
3) شبدر مصري
4) شبدر لاکي

- سوال 4 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – تُنک کردن نبابات در مزرعه با چه هدفي انجام مي شود.    
1) کاهش رقابت درون گونه اي    
2) بهبود تهويه مزرعه
3) سله شکني را امکان پذير مي کند
4) مبارزه با علف هاي هرز

- سوال 5 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – کدام گياه زير مقاومت بيشتري به شوري خاک دارد.    
1) کلزا    
2) گلرنگ
3) توتون
4) لوبيا

- سوال 6 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – در شرايط نامساعد محيطي و خاک هاي فقير،‌ کدام گياه سازگارتر است.    
1) شبدر   
2) يونجه
3) اسپرس
4) کلزا

- سوال 7 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – کدام نوع کود نيتروزنه زير درصد نيتروژن بيشتري دارد.    
1) نيترات کلسيم     
2) نيترات پتاسيم
3) فسفات منوآمونيم
4) نيترات آمونيم

- سوال 8 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – کدام يک از بازهاي آلي زير دو حلقه اي هستند.    
1) اوراسيل      
2) گوانين
3) سيتوزين
4) تيمين

- سوال 9 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – پيوند بين نوکلئوتيدهاي سازنده DNA حاصل اتصال قند با کدام عامل زير است؟    
1) داکسي ريبوز     
2) ريبوز
3) باز آلي
4) فسفات

- سوال 10 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – آنزيم هاي پروتئاز در کدام طبقه آنزيم ها قرار دارند؟    
1) 1    
2) 3
3) 2
4) 4

- سوال 11 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – براي دو قند که تنها در مورد آرايش فضائي اطراف يک اتم کربن اختصاصي با يکديگر اختلاف دارند چه اصطلاحي به کار مي رود؟    
1) اپي مر    
2) انانتيومر
3) راسميک
4) پروتومر

- سوال 12 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – پلي مر سلولز در گياهان از کدام واحد ساختماني تشکيل شده است.    
1) ماتوز    
2) تتروز
3) گلوکز
4) فروکتوز

- سوال 13 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – از اثر اسيدهاي غليظ بر قندها چه ماده اي توليد مي شود؟    
1) گليکوزيد   
2) فورفورال
3) آلداريک
4) پيرانوزيد

- سوال 14 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – اسيد چرب اولئيک چند کربنه است؟    
1) 16   
2) 14
3) 20
4) 18

- سوال 15 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – واحد ساختماني ترپن ها چيست؟    
1) کاروتن     
2) گليسرول
3) ايزوپرن
4) اسيدچرب

- سوال 16 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – کدام گياه داراي 2 عدد جنين در هر بذر است؟    
1) قاصدک     
2) گردو
3) نارگيل
4) توق

- سوال 17 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – در تاريکي مشابه با وجود نور با طول موج ............. فيتوکروم قرمز دور به فيتوکروم قرمز تبديل مي شود.    
1) 660 نانومتر    
2) 680 نانومتر
3) 730 نانومتر
4) 340 نانومتر

- سوال 18 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – هر مولکول ATP معادل ............. انرژي دارد.    
1) 456 کيلوکالري    
2) 673 کيلوژول
3) 68 کيلوکالري
4) 12 کيلوکالري

- سوال 19 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – کدام گروه از باکتري هاي زير در تثبيت بيولوژيکي ازن و با گياهان خانواده غلات مي توانند ارتباط همياري برقرار نمايند.    
1) ريزوبيوم ها    
2) آزوسپيريلوم ها
3) کلوستريديوم ها
4) ازتوباکترها

- سوال 20 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – در زنجيره غذايي: «سگ – گربه – موش – گندم» اولين سطح مصرف کنندگي کدام است.    
1) گندم    
2) گربه
3) سگ
4) موش