سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش سیصد و هفتاد و یکم به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید
x

سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش سیصد و هفتاد و یکم


- سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– در روش تراز سبد دارايي،‌ براي يک فرد ريسک گريز و تنوع گرا،‌ افزايش نرخ بهره موجب تغيير سبد دارايي در راستاي: سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد  
1) افزايش پول و کاهش اوراق قرضه مي شود.
2) کاهش پول و افزايش اوراق قرضه مي شود.
3) افزايش پول با ثابت ماندن اوراق قرضه مي شود.
4) کاهش پول با ثابت ماندن اوراق قرضه مي شود.
پاسخ سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «2»

- سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– در سيستم نرخ ارز ثابت،‌ وقتي مازاد تجاري وجود داشته باشد،‌ حجم پول .............. مي يابد و مخارج دولت ..............
1) کاهش – ثابت مي ماند.  
2) کاهش – کاهش مي يابد.
3) افزايش – ثابت مي ماند.
4) افزايش – افزايش مي يابد.
پاسخ سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «3»

- سوال 3 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– در مورد نظريه تقاضاي پول «فريدمن» کدام مورد نادرست است؟    
1) اثر درآمد بر تقاضاي پول با وقفه همراه است.
2) در کوتاه مدت،‌ تقاضاي پول مکانيسم تعديل جزيي دارد.
3) برخلاف کالاها،‌ مطلوبيت پول موجب تقاضاي آن نمي شود.
4) شکل مدرن تئوري مقداري است به جز آن که سرعت گردش پول در آن ثابت نيست.
پاسخ سوال 3 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «3»

- سوال 4 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– کدام مورد،‌ از طريق پايه پولي،‌ حجم پول را تغيير نمي دهد؟   
1) عمليات بازار باز  
2) ريسک بانک ها  
3) مازاد تراز پرداخت ها  
4) تامين کسري بودجه دولت
پاسخ سوال 4 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «2»

- سوال 5 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– در مورد سياست پولي،‌ چرا بايد به اهداف مياني توجه کرد و کدام مورد مي تواند يک هدف مياني به حساب آيد؟   
1) به دليل قابل ارزيابي نبودن سياست ها – کنترل عرضه پول  
2) به دليل کنترل بهتر نتايج نهايي – تمرکز بر بازار مالي  
3) به دليل کندي اثر اين سياست روي اهداف نهايي – کنترل نرخ بهره  
4) موارد 1 و 3
پاسخ سوال 5 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «4»

- سوال 6 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– کدام مورد درباره مدل طرف داران نظريه مالي درست است؟     
1) اين مدل در حالت رکود شديد اصلاً مناسب نيست.
2) در هر سطحي از قيمت ها،‌ درآمد مستقل از نرخ بهره تعيين مي شود.
3) اين مدل در هنگامي که بازدهي سرمايه‌گذاري ها آن قدر زياد هست که کاهش نرخ بهره بتواند سرمايه‌گذاري را افزايش دهد،‌ مناسب است.
4) موارد 1 و 2 درست است.
پاسخ سوال 6 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «2»

- سوال 7 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– در مورد مدل طرف داران نظريه پولي کدام عبارت نادرست است؟   
1) عامل محدود کننده توليد،‌ نيازهاي معاملاتي است.
2) درآمد تعادلي مستقل از نرخ بهره و بازار پول تعيين مي شود.
3) سياست پولي،‌ فقط ترکيب درآمد (y) را تغيير مي دهد نه مقدار آن را.
4) اين مدل در حالت هاي نرخ بهره بسيار بالا و سرعت زياد گردش پول مناسب است.
پاسخ سوال 7 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «2»

- سوال 8 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– منظور از «پولي کردن بدهي» چيست؟    
1) برداشت مانده واقعي پول از بانک مرکزي توسط خزانه داري
2) تامين مالي کسر بودجه از طريق فروش اوراق قرضه به مقامات پولي
3) عدم ايجاد ذخاير اضافي از طريق فروش اوراق قرضه به بانک تجاري
4) کمتر کردن اثر انبساطي کسر بودجه از طريق فروش اوراق قرضه به مردم (بخش هاي غيربانکي)
پاسخ سوال 8 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «2»

- سوال 9 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– نحوه ي تامين کسري بودجه به کدام عامل بستگي دارد؟   
1) وضعيت اوليه اقتصاد
2) تصميم دولت مبني بر تغيير دادن يا ندادن محرک هاي مالي  
3) تصميم بانک مرکزي مبني بر اجازه دادن يا ندادن افزايش نرخ بهره  
4) موارد 2 و 3
پاسخ سوال 9 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «4»

- سوال 10 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– کدام عبارت صحيح نيست؟  
1) براي اهداف داخلي،‌ انتخاب سياست مالي منطقي تر است.
2) در شرايطي که بخواهيم نرخ ارز را تغيير دهيم،‌ سياست پولي برتري دارد.
3) با سياست پولي مي توان هرگونه اثر سياست مالي بر نرخ ارز را از بين برد.
4) انتخاب سياست پولي يا مالي به داخلي و يا خارجي بودن اهداف بستگي ندارد،‌ بلکه به کارآيي آن ها وابسته است.
پاسخ سوال 10 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «4»

- سوال 11 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– کدام مورد در مقايسه تورم ناشي از فشار تقاضا و تورم ناشي از فشار هزينه درست است؟  
1) برخلاف دومي،‌ تورم ناشي از فشار تقاضا تک مرحله اي نيست.
2) برخلاف دومي،‌ اثر تورم ناشي از فشار تقاضا بر اشتغال معلوم نيست.
3) برخلاف اولي،‌ عامل اوليه اختلال در تورم ناشي از فشار هزينه،‌ افزايش دستمزد است.
4) موارد 1 و 2 درست هستند.
پاسخ سوال 11 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «3»

- سوال 12 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– بانک مرکزي و وزارت نيرو هر دو اوراق قرضه منتشر مي کنند و مردم آن ها را خريداري مي کنند. اين دو اقدام به ترتيب چه اثري بر حجم پول در جريان دارند؟     
1) کاهش مي دهد- افزايش مي دهد.
2) افزايش مي دهد- کاهش مي دهد.
3) کاهش مي دهد- بدون تغيير مي گذارد.
4) افزايش مي دهد – بدون تغيير مي گذارد.
پاسخ سوال 12 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «3»

- سوال 13 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– فردي براساس نظريه تقاضاي معاملاتي پول بامول و توبين،‌ حقوق ماهيانه خود را به صورت اوراق قرضه بسيار کوتاه مدت و پول مورد نياز خود را با N بار مراجعه به بانک دريافت مي کند. اگر حقوق وي را به جاي ماهانه،‌ دو ماه يک بار پرداخت کنند،‌ تقاضاي پول وي .............. و تعداد مراجعات به بانک در ماه ..............
1) نصف مي شود – ثابت مي ماند.
2) دو برابر مي شود – نصف مي شود.
3) تغييري نمي کند – تغيير نمي کند.
4) دو برابر مي شود – تغيير نمي کند.
پاسخ سوال 13 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «3»

- سوال 14 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– در صورت کاهش قيمت با عملکرد اثر پيگو:     
1) منحني IS به طرف بالا و راست انتقال مي يابد.
2) منحني LM به طرف بالا و چپ انتقال مي يابد.
3) تابع مصرف کينزي به طور موازي به طرف پايين منتقل مي شود.
4) تابع سرمايه‌گذاري کلاسيک ها به طور موازي به طرف بالا و راست منتقل مي شود.
پاسخ سوال 14 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «1»

- سوال 15 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– کدام يک در مورد سياست درآمدي درست نيست؟    
1) فقط بر بخش انحصاري اقتصادي موثر است.
2) وقتي دستمزد رهنمود را نقض مي کند،‌ راه حلي براي رفتار قيمت نيست.
3) وقتي قيمت رهنمود را نقض مي کند،‌ راه حلي براي رفتار دستمزد نيست.
4) هنگام افزايش قيمت،‌ کارگران از راهنمودهاي مربوط به دستمزد پيروي خواهند کرد.
پاسخ سوال 15 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «4»

- سوال 16 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– با اجراي رهنمودهاي دستمزد – قيمت ارايه شده توسط شوراي مشاورين اقتصادي آمريکا،‌ برابري نرخ رشد دستمزد با نرخ رشد بهره‌وري‌ نيروي کار ..............
1) سهم نسبي سرمايه و نيروي کار از محصول ثابت باقي مي ماند.
2) سهم نسبي نيروي کار افزايش و سهم نسبي سرمايه از محصول کاهش مي يابد.
3) سهم نسبي سرمايه افزايش و سهم نسبي نيروي کار از محصول کاهش مي يابد.
4) هر اتفاقي ممکن است براي سهم نسبي سرمايه و نيروي کار از محصول بيافتد.
پاسخ سوال 16 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «1»

- سوال 17 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– کدام مورد از نقاط ضعف نظريه انتظارات بازگشت کننده نيست؟   
1) اشکال دارايي را فقط به دو حالت يا همه يا هيچ در نظر مي گيرد.
2) فقط دو شکل دارايي (پول نقد و اوراق قرضه) را در نظر مي گيرد.
3) اگر بازار پول براي مدت زيادي در تعادل بماند،‌ تابع تقاضاي پول هموار نخواهد بود.
4) تغييرات نرخ بهره،‌ هم مستقيماً و هم از طريق اثر ثروت بر تقاضاي پول اثر مي گذارد.
پاسخ سوال 17 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «4»

- سوال 18 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– وقتي هدف دولت کنترل شوک هاي وارد به بازار محصول باشد،‌ کدام يک از سياست هاي زير را بهتر است اعمال نمايد؟    
1) کنترل حجم پول  
2) کنترل قيمت ها  
3) کنترل نرخ بهره  
4) کنترل مخارج دولت  
پاسخ سوال 18 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «1»

- سوال 19 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– بانک مرکزي چگونه مي تواند «فرآيند تعديل خودکار از طريق مکانيسم پولي» را بي اثر کند؟    
1) از طريق عمليات بازار باز  
2) از طريق عدم پذيرش سپرده هاي ارز خارجي
3) اين فرآيند خودکار است و بانک مرکزي نمي تواند آن را خنثي کند.
4) موارد 1 و 2 صحيح است.
پاسخ سوال 19 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «4»

- سوال 20 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– کدام روش بدون آن که اختلالات چنداني در تعادل داخلي ايجاد کند،‌ سبب انتقال منحني تراز پرداخت ها مي شود؟    
1) تعديل نرخ ارز
2) وضع تعرفه بر واردات  
3) ماليات يکسان کننده بهره (IET)
4) محدوديت اعتبار خارجي (FCR)
پاسخ سوال 20 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «1»