سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش سیصد و هشتاد و دوم به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید
x

سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش سیصد و هشتاد و دوم


- سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)–  در ديدگاه عقل گرايي،‌ نظريه به چه معناست؟ سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد  1) کشف يک رابطه علت و معلولي ميان پديده ها  
2) بررسي کلي مسائل از راه تفکر بدون ارتباط با عمل  
3) مجموعه اي از قوانين که مبين بخشي از واقعيت است
4) مجموعه اي از مفروضات تاييد شده که با استفاده از آن مي توان رابطه علت و معلولي را تبيين کرد
پاسخ سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «2»

- سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– نقطه ضعف طيف ترستون کدام است؟    
1) هزينه بالا  
2) مبدا اختياري
3) عدم توانايي جهت ورود در حريم چراها و عليت ها  
4) عدم اندازه گيري شدت نگرش ها يا نظرات  
پاسخ سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «1»

- سوال 3 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– هــدف از کاربـــرد فرمول شپرد چيست؟ «اصلاح تاثير خطاي ..............»  
1) طبقه بندي بر واريانس  
2) اندازه گيري بر واريانس  
3) طبقه بندي بر انحراف استاندارد
4) نمونه گيري بر انحراف استاندارد
پاسخ سوال 3 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «3»

- سوال 4 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– مقياس اندازه گيري دماي هوا چيست؟    
1) رتبه اي  
2) فاصله اي  
3) نسبي  
4) طبقه اي مرتب شده  
پاسخ سوال 4 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «2»

- سوال 5 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– در کدام طيف براي سنجش مطلوب يا نامطلوب بودن مفاهيم،‌ از نظرات داوران و متخصصان استفاده مي شود؟   
1) بوگاردوس  
2) ترستون  
3) گاتمن  
4) ليکرت  
پاسخ سوال 5 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «2»

- سوال 6 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– در کدام طيف براي اندازه گيري مفاهيم از تعدادي صفات دوتايي (دوقطبي) استفاده مي شود؟    
1) آزگود
2) ترستون  
3) گاتمن  
4) بوگاردوس
پاسخ سوال 6 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «1»

- سوال 7 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– دشوارترين کار در اندازه گيري يک متغير کدام است؟     
1) تعيين روش مقياس پردازي  
2) تعريف متغير مورد اندازه گيري  
3) انتخاب نمونه معرف از جامعه  
4) برآورد اعتبار و روايي ابزار  
پاسخ سوال 7 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «2»

- سوال 8 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– يکي از مراحل تحليل محتوا تدوين مقولات و واحدهاي تحقيق است. منظور از «اصل طرد متقابل» در تدوين مقولات چيست؟     
1) عدم تکرار عناصر در چند مقوله  
2) سهل انگاري در کدگذاري مقولات  
3) توجه به وسعت و شدت بيانات و عقايد
4) استفاده از دو يا چند نفر براي کدگذاري پيام  
پاسخ سوال 8 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «1»

- سوال 9 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– در تحليــل محتوا منظور از «اجتناب از اثر هاله اي» چيست؟
1) فقدان سوگيري در تحليل محتواي پيام  
2) طبقه بندي عناصر پيام به واحدهاي خاص  
3) عدم تحميل نظرات محقق بر محتواي پيام  
4) تحليل پيام با در نظر گرفتن تمام محتواي آن  
پاسخ سوال 9 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «3»

- سوال 10 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– کدام مورد در محاسبه توليد ناخالص داخلي به حساب آورده نمي شوند؟  
1) کارمزد احتسابي
2) صرف غذا در رستوران  
3) هزينه نگهداري بچه ها در شيرخوارگاه ها  
4) هزينه هاي انساني و زيست محيطي توليد  
پاسخ سوال 10 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «4»

- سوال 11 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– در شرايط برابري کامل درآمدها،‌ منحني لورنز:    
1) از هم مي پاشد.
2) هذلولي قائم مي شود.
3) برخط 45 درجه منطبق مي شود.
4) به طرف محورها خميدگي شديد پيدا مي کند.
پاسخ سوال 11 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «3»

- سوال 12 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– قاعده «کينز - رمزي» اشاره به مقايسه مطلوبيت نهايي .............. دارد.
1) مصرف حال دو کالا  
2) مصرف حال با مطلوبيت نهايي تنزيل شده مصرف آتي  
3) حاصل از افزايش قيمت کالاها با وضع ماليات بر مصرف  
4) مصرف حال با مطلوبيت نهايي مصرف کالا قبل از وضع ماليات
پاسخ سوال 12 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «2»

- سوال 13 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– در دوران رکود نسبت مصرف به درآمد ملي .............. مي يابد.     
1) افزايش  
2) کاهش  
3) ابتدا کاهش و سپس افزايش
4) ابتدا افزايش و سپس کاهش  
پاسخ سوال 13 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «1»

- سوال 14 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– نظريه «مصرف تابعي است از مصرف دوره قبل به اضافه يک عبارت تصادفي» به کدام اقتصاددان مربوط است؟     
1) رابرت هال  
2) ميلتون فريدمن  
3) آندو و ماديگيلياني  
4) رابرت لوکاس  
پاسخ سوال 14 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «1»

- سوال 15 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– در صورتي که کسري بودجه افزايش يابد،‌ براي ايجاد شرايط تعادل لازم است که .............. يابد.  
1) ماليات کاهش  
2) سرمايه‌گذاري کاهش   
3) واردات کاهش  
4) صادرات افزايش  
پاسخ سوال 15 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «2»

- سوال 16 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– در وضعيت «سراب پولي» نيروي کار جامعه،‌ .............. در دستمزد اسمي را ..............
1) افزايش – دائمي مي پندارد.
2) کاهش – به صورت غير دائمي مي پندارد.
3) افزايش – به صورت افزايش در دستمزد حقيقي مي انگارد.
4) کاهش – به ميزان دستمزد حقيقي مرتبط نمي کند.
پاسخ سوال 16 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «3»

- سوال 17 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– ضريب فزاينده پولي .............. است.  
1) عکس نسبت ذخيره قانوني  
2) نسبت درآمد ملي به نقدينگي  
3) نسبت حجم پول به شبه پول
4) نسبت درآمد ملي به حجم پول  
پاسخ سوال 17 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «1»

- سوال 18 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– حجم پول و درآمد ملي .............. هستند.  
1) هر دو متغير سطح  
2) هر دو متغير جريان  
3) به ترتيب متغير سطح و متغير جريان  
4) به ترتيب متغير ذخيره و سطح  
پاسخ سوال 18 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «3»

- سوال 19 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– به نظر «فريدمن»،‌ نظريه مقداري پول،‌ نظريه .............. است.     
1) تقاضا براي پول  
2) تعيين سطح درآمد  
3) تعيين سطح قيمت  
4) تعيين هم زمان سطح درآمد و قيمت  
پاسخ سوال 19 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «1»

- سوال 20 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– از نظر «کينز»،‌ قيمت پول:    
1) همان نرخ بهره است.
2) نرخ رجحان نقدينگي است.
3) معکوس سرعت گردش پول است.
4) معکوس سطح عمومي قيمت هاست.
پاسخ سوال 20 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «1»