سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش سیصد و هجدهم به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید
x

سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش سیصد و هجدهم


- سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – به مجموعه گونه هايي گفته مي شود که کاملاً در آب زندگي مي کنند و قادرند فعالانه خود با شنا کردن برخلاف مسير آب دريا نيز جابجا کنند. سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) نستون    
2) سستون
3) نکتون
4) پلانکتون
 
- سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – در کدام نوع از کشاورزي اثر نروهاي نامرئي عالم هستي بر موجودات زنده بيشتر مطرح است؟    
1) کشاورزي پايدار    
2) کشاورزي تناوبي
3) کشاورزي بيولوژيک
4) کشاورزي بيوديناميک
 
- سوال 3 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – کدام اکوسيستم زير داراي توليد اوليه بيشتري برحسب گرم در مترمربع در روز نسبت به سايرين است؟    
1) درياهاي کم عمق ساحلي     
2) درياهاي آزاد و عميق
3) بخش هاي کشاورزي موقتي
4) تشکيلات مرجاني

- سوال 4 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – کدام گروه زير در تقسيم بندي "وارمينگ" وجود ندارد؟   
1) اپي فيت ها     
2) اکسيلوفيت ها
3) ليتوفيت ها
4) کازموفيت ها

- سوال 5 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – انرژي يک فوتون نور آبي تقريباً ............. برابر نور قرمز است.    
1) 400   
2) 700
3) 2
4) 760

- سوال 6 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – ساختمان کرانز در کدام گياه وجود دارد؟    
1) سويا    
2) ارزن
3) برنج
4) چغندرقند

- سوال 7 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – کدام يون در ساختمان کلروفيل نقش مهم دارد؟   
1) پتاسيم     
2) منيزيم
3) روي
4) منگنز

- سوال 8 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – محصول دانه جو 6 تن در هکتار بوده و باقيمانده محصول 24 تن در هکتار است،‌ شاخص برداشت چند درصد است؟    
1) 20   
2) 32
3) 36
4) 48

- سوال 9 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – قندهاي انتقالي کدامند؟    
1) مالتوز - ساکارز    
2) نشاسته - ساکارز
3) رافينوز- ترهالوز - ساکارز
4) نشاسته – سلولز

- سوال 10 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – آميلوز چيست؟    
1) آنزيم     
2) پروتئين
3) کربوهيدارت  
4) ليپيد

- سوال 11 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – در حالت غرقابي کدام هورمون در ايجاد آئرانشيم در گياه نقش موثر دارد؟    
1) سايتوکينين     
2) اتيلن
3) اکسين
4) اسيدژيبرليک

- سوال 12 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – محصول نهايي مرحله گليکوليز چيست؟    
1) اسيدپيروويک    
2) اسيدماليک
3) اسيداگزالواستيک
4) اسيدآسپارتيک

- سوال 13 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – کدام روش کنترلي عليه سن گندم موثر واقع مي شود؟    
1) برداشت زود هنگام    
2) کاشت ديرهنگام
3) استفاده از ارقام ديررس
4) کاشت زود هنگام

- سوال 14 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – کدام يک از گونه هاي زير به عنوان Key pest در کشور به شمار مي رود؟    
1) کرم برگ خوار يونجه     
2) سرخرطومي يونجه
3) سرخرطومي برنج
4) سن آئلياي گندم

- سوال 15 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – کدام يک از آفات زير به هنگام تغذيه از برگ غلات،‌ نوارهاي موازي با رگبرگ هاي گياه ايجاد مي کند؟    
1) زنبور برگ خوار غلات    
2) تريپس گندم
3) مگس مينوز برگ گندم
4) سوسک برگ خوار گندم

- سوال 16 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – کدام يک از موارد زير از مکانيسم هاي مقاومت ژنتيکي گياهان در برابر آفات نمي باشد؟    
1) مقاومت القايي    
2) آنتي بيوز
3) آنتي زنوز
4) تحمل

- سوال 17 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – زود کشت کردن چغندرقند از بروز خسارت چه آفتي جلوگيري مي کند؟    
1) کرم برگ خوار چغندرقند    
2) زنجرک چغندرقند
3) کک چغندرقند
4) مگس چغندرقند

- سوال 18 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – سرخرطومي برگ يونجه بيشتر روي کدام چين يونجه خسارت وارد مي کند؟    
1) دوم    
2) اول و دوم
3) اول
4) سوم

- سوال 19 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – بــا هيدرومتر چه خصــوصيتي از خاک اندازه گيري مي شود؟    
1) مقدار آب قابل جذب گياه     
2) حجم آب در حالت اشباع
3) مقدار آب قابل نفوذ به خاک
4) بافت

- سوال 20 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – مونت موريلونيت در کدام خاک بيشتر است؟   
1) آنتي سول ها    
2) آلفي سلول ها
3) ورتي سلول ها
4) التي سول ها