سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش سیصد و شصتم به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش سیصد و شصتم


- سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– برابر اساس نامه ديوان کيفري بين المللي،‌ چنان چه متهم يا دولتي به صلاحيت ديوان معترض باشد،‌ به ترتيب در چه زماني مي بايست اين اعتراض را به ديوان تسليم کنند؟ سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد    
1) اولين فرصت- اولين فرصت
2) قبل از شروع محاکمه – اولين فرصت
3) اولين فرصت – قبل از شروع محاکمه  
4) قبل از شروع محاکمه – قبل از شروع محاکمه
پاسخ سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «2»

- سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– صلاحيــت ديوان کيفري بين المللي و دادگاه کيفري بين المللي براي يوگسلاوي سابق در رابطه با صلاحيت محاکم داخلي (ملي) به ترتيب بر اصل ............. و اصل ............. استوار است.   
1) تکميلي - تفوق
2) تکميلي - تکميلي
3) تفوق - تفوق
4) تفوق - تکميلي
پاسخ سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «1»

- سوال 3 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– سوء نيت خاص در رکن رواني ............. ضرورت .............. .
1) جنايت نسل کشي - دارد
2) جنايت نسل کشي و جنايت عليه بشريت - ندارند
3) جنايت نسل کشي - ندارد
4) جنايت نسل کشي و جنايت عليه بشريت - دارند
پاسخ سوال 3 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «1»

- سوال 4 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– کدام گزينه جزو معايب روش مشاهده نيست؟    
1) عدم يا فقدان کنترل عوامل خارجي  
2) مناسب نبودن براي مطالعات وسيع  
3) مناسب نبودن براي تحقيقات تداومي  
4) تاثيرگذاري ويژگي هاي فردي مشاهده شونده
پاسخ سوال 4 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «4»

- سوال 5 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– مطالب کدام بخش از پژوهش نامه به زمان گذشته بيان شود؟   
1) روش
2) مقدمه  
3) نتيجه گيري
4) پيشينه پژوهش
پاسخ سوال 5 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «1»

- سوال 6 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– در روزگاران قديم،‌ »تهيه يادداشت هاي پراکنده و غيرمنظم» چه ناميده مي شد؟      
1) جُنگ
2) کشکول
3) پرونجا
4) فيش سازي
پاسخ سوال 6 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «2»

- سوال 7 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– ضعف مهم پرسش نامه هاي منظم کدام است؟     1) کاهش آزادي عمل پاسخگو  
2) وقت گير بودن تهيه پرسش ها  
3) دشوار بودن استخراج،‌ طبقه بندي و تحليل داده ها  
4) بالا بودن هزينه تهيه پرسش نامه   
پاسخ سوال 7 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «1»

- سوال 8 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– در کدام يک از انواع تحقيقات،‌ براي گردآوري اطلاعات غالباَ از مصاحبه آزاد استفاده مي شود؟   
1) زمينه اي  
2) تداومي  
3) همبستگي  
4) شبه تجربي
پاسخ سوال 8 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «1»

- سوال 9 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– «تکرارپذيري يک تحقيق علمي» به کدام عامل بستگي دارد؟    
1) فراهم بودن بودجه کافي   
2) روش گردآوري داده ها  
3) ماهيت موضوع پژوهش
4) ميزان تخصص و تجربه پژوهش گر
پاسخ سوال 9 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «2»

- سوال 10 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– در کــدام نــوع از مشاهده ممکن است مشــاهده گر،‌ خــود عضوي از گروه مورد مشاهده باشد؟     
1) سازمان يافته  
2) دقيق  
3) نظام مند  
4) آزاد
پاسخ سوال 10 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «4»

- سوال 11 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– «نقش فرضيه در پژوهش» کدام است؟   
1) کمک به تعميم پذيري يافته هاي پژوهش
2) تعيين حجم نمونه و روش نمونه گيري
3) جهت دهي به مطالعه منابع و ادبيات پژوهش
4) تعيين روش برآورد اعتبار و روايي ابزار
پاسخ سوال 11 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «3»

- سوال 12 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– کدام شخص علم را توافق فکري و وحدت نظر،‌ تعريف مي کند؟
1) ملويل ديويي  
2) هربرت اسپنسر
3) آلبرت انيشتين   
4) آگوست کنت  
پاسخ سوال 12 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «4»

- سوال 13 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– براساس کنوانسيون 1986 وين،‌ اهليت هر سازمان بين المللي براي انعقاد معاهده تابع چيست؟    
1) سند تاسيس  
2) عرف سازماني
3) حقوق عرفي عام  
4) مقررات سازمان  
پاسخ سوال 13 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «4»

- سوال 14 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– سنــد تــاسيس کــدام يک از سازمــان هــاي بين المللي زير پس از ايجاد آن سازمان به تصويب رسيده است؟      
1) سازمان بين المللي شکر  
2) سازمان کنفرانس اسلامي  
3) سازمان آتلانتيک شمالي
4) سازمان همکاري اقتصادي
پاسخ سوال 14 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «2»

- سوال 15 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– ديوان بين المللي دادگستري در راي مشورتي خويش در سال 1996 با استناد به کدام اصل،‌ تقاضاي سازمان جهاني بهداشت را براي طرح پرسش در مورد مشروعيت به کارگيري سلاح هاي هسته اي نپذيرفت؟    
1) ضرورت عمل موثر
2) ضرورت کارکردي  
3) خاص بودن اختيارات  
4) عدم عينيت شخصيت سازمان  
پاسخ سوال 15 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «3»

- سوال 16 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– به اعتقاد ............. سازمان هاي بين المللي به محض ايجاد و بر مبناي حقوق بين الملل عرفي از شخصيت بين المللي عيني برخوردار مي گردند.  
1) اَمراسينگ  
2) باستيد
3) آلوارز
4) سيرستد
پاسخ سوال 16 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «4»

- سوال 17 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– در سازمان بين المللي،‌ کدام يک ضامن استمرار و ثبات عملکرد سازمان قلمداد مي شود؟    
1) اختيارات  
2) سند موسس  
3) ساختار نهادين  
4) اشتغالات
پاسخ سوال 17 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «3»

- سوال 18 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– کدام نهاد عضو موسس «انستيتوي مشترک وين» نيست؟   
1) صندوق بين المللي پول  
2) بانک مرکزي اروپا  
3) بانک تسويه حساب هاي بين المللي
4) سازمان همکاري اقتصادي و توسعه  
پاسخ سوال 18 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «2»

- سوال 19 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– عــامل اصلي تلقي همکاري سازمان يافته دولت ها به عنوان ضرورت اساسي زيست بين المللي در دو قرن اخير کدام يک بوده است؟     
1) همبستگي ملت ها  
2) وابستگي متقابل
3) انقلاب صنعتي  
4) معاهده وستفاليا
پاسخ سوال 19 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «2»

- سوال 20 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– چرا سازمان هاي بين المللي با حزم و دورانديشي به ايفاي مسئوليت بين المللي خود مبادرت کرده و از انتساب مسئوليت به اعضاء اجتناب ورزيده اند؟     
1) جلب اعتماد  
2) تامين بودجه  
3) حفظ استقلال  
4) رعايت اصل انصاف  
پاسخ سوال 20 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «3»