سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش سیصد و شصت و ششم به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید
x

سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش سیصد و شصت و ششم


- سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)–  در صدف گاستروپدها،‌ حاشيه مماسي با دور پيچش قبلي را ............... گويند. سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد 
1) لبه خارجي  
2) لبه داخلي
3) ناحيه شکمي  
4) ناحيه پشتي
پاسخ سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «2»

- سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– کدام از تابولاتاها مي باشند؟  
1) فاووزيتس - زفرانتيتس
2) پلئوروديکتيوم - آلوفيلوم
3) فاووزيتس - ميشلينيا
4) ميشلينيا - لانسداليا
پاسخ سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «3»

- سوال 3 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– کدام مورد از مرجان هاي منفرد يا کلني هستند که اسکلت آن ها شش تايي يا مضربي از شش است؟
1) اسکلراکتينا
2) تابولاتا
3) روگوزاي کلني
4) روگوزاي منفرد
پاسخ سوال 3 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «1»

- سوال 4 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گــراپتــوليــت هــا از شــاخه ............... مـي باشند.    
1) بندپايان
2) کورداتا
3) کنيداريا
4) همي کورداتا
پاسخ سوال 4 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «4»

- سوال 5 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– کــــدام براي تعيين افق هاي زيستي چينه هاي قاره اي در مقياس محلي مناسب هستند؟    
1) فرامينيفرا
2) استراکدا
3) کنودونت ها  
4) کالپيونليدها
پاسخ سوال 5 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «2»

- سوال 6 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– ژيروگونيت مربوط به کدام است؟   
1) دياتومه  
2) راديولاريا
3) کاروفيتا
4) داينوفلاژلاتا
پاسخ سوال 6 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «3»

- سوال 7 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– کدام فقط موجودات دريايي به حساب مي آيند؟  
1) راديولاريا  
2) فرامينيفرا  
3) استراکدا
4) دياتومه ها  
پاسخ سوال 7 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «1»

- سوال 8 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– انکوليت چيست؟  
1) مدفوع سخت پوستان
2) جلبک هاي آبي پرکامبرين
3) فرم هاي گرد و کروي استروماتوليت ها  
4) جلبک هاي سبز پرکامبرين  
پاسخ سوال 8 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «3»

- سوال 9 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– در بلمينت ها به بخش پشتي فراگموکن که داراي تيغه اي است که به سمت بيرون صدف کشيده شده ............... مي گويند.  
1) پرواستراکم
2) سيفونکل
3) فراگموکن  
4) گوآرد
پاسخ سوال 9 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «1»

- سوال 10 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– اسکلت ............... شبيه به گُل لاله است و به کمک يک ساقه مي چسبد و سن آن کرتاسه مياني – ترشيري است.   
1) دوري درما  
2) رافيدونما  
3) سيفونيا
4) ونتري کوليتز
پاسخ سوال 10 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «3»

- سوال 11 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– کدام مورد،‌ صدفي صاف،‌ نازک و فشرده دارد و به موازات خط لولا کشيده شده است و سن آن ائوسن – عهد حاضر است؟
1) ونوس
2) ميا
3) فولاس
4) سولن
پاسخ سوال 11 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «4»

- سوال 12 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– در دو کفه اي ها،‌ به دندانه بندي که 2 يا 3 دندان نسبتاً ضخيم و گاهي شياردار در زير آمبو وجود داشته باشد،‌ دندانه بندي نوع ............... گويند.
1) پاکيودونت
2) تاکسودونت
3) شيزودونت
4) هترودونت
پاسخ سوال 12 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «3»

- سوال 13 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– کدام مورد،‌ از گراپتوليت هاي داراي رابدوزوم پرشاخه،‌ شبکه مانند و مخروطي شکل است؟    
1) ديپلوگراپتوس
2) ديکتيونما
3) راستريتز
4) منوگراپتوس
پاسخ سوال 13 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «2»

- سوال 14 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– کــدام مورد داراي چنــدين جفــت اثر عضله مي باشند و از جلبک ها تغذيه مي کنند؟  
1) اسکافوپدا
2) پلي پلاکوفورا
3) روستروکونکيا
4) منوپلاکوفورا
پاسخ سوال 14 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «4»

- سوال 15 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– کدام مورد از تريلوبيت ها با گلابلايي متورم که به سمت حاشيه جلويي صدف توسعه يافته و به وسيله دکمه هايي پوشيده شده است،‌ مي باشد؟
1) النلوس  
2) پاردوکسيدس
3) فاکوپس
4) شومارديا
پاسخ سوال 15 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «3»

- سوال 16 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– در اکينوئيدا در بخش مرکزي سيستم راسي صفحات ............... وجود دارد که ............... را احاطه مي کنند.   
1) پري پراکت – دهان  
2) پري پراکت – مخرج  
3) پريستوم – مخرج  
4) پريستوم - دهان
پاسخ سوال 16 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «2»

- سوال 17 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– غشاي ............... قلبي شکل است. آمبولاکروم جلويي در يک شيار عميق به سمت دهان هدايت مي شود و آمبولاکراي ديگر تقريباً گلبرگي شکل است.
1) اکينوکوريس
2) پيکاستر
3) همي سيداريس
4) ميکرآستر
پاسخ سوال 17 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «4»

- سوال 18 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– تعيين سن کدام يک عمدتاً براساس موقعيت چينه شناسي است؟   
1) دولوميت سيبزار
2) سازند بهرام  
3) سازند شيشتو
4) سازند نيور
پاسخ سوال 18 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «1»

- سوال 19 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– کدام يک هم ارز چينه شناسي عضوهاي 4-2 سازند ميلا است؟  
1) سازند کالشانه  
2) سازند درنجال
3) سازند زردکوه  
4) سازند شيرگشت
پاسخ سوال 19 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «2»

- سوال 20 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– کدام مورد معرف پرکامبرين پسين ناحيه عقدا است؟   
1) سري دسو
2) سري ريزو
3) سري راور
4) سازند درين
پاسخ سوال 20 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «4»